GeschiedenisUncategorized

Brieven aan de Khalifa: Imaam Aboe Joesoef aan Khalifa Haroen ar Rasjied

Jaqoeb bin Ibrahiem al Ansari, bekend geworden als imaam Aboe Joesoef, is de meest beroemde student van imaam Aboe Hanifa. Hij werd geboren in 113 Hidjri, sommigen zeggen 117 Hidjri, en was afkomstig uit een arm gezin. Al op jonge leeftijd moest hij van zijn vader aan het werk om het gezin te helpen. Maar ieder vrij moment nam Aboe Joesoef deel aan de lessen gegeven door geleerden in de stad. Hij studeerde eerst bij imaam Ibn Abi Layla en later bij imaam Aboe Hanifa. Op deze laatste maakte het intellect en de enorme motivatie om te leren van Aboe Joesoef al snel veel indruk.

Op een dag, echter, haalde de vader van Aboe Joesoef hem echter hoogstpersoonlijk uit de les om hem aan het werk te sturen. En de daarop volgende dagen keerde Aboe Joesoef niet meer terug. Toen imaam Aboe Hanifa dit merkte begon hij rond te vragen naar Aboe Joesoef. Hij zei: “Waar is Jaqoeb gebleven?”. Toen Aboe Joesoef dit hoorde informeerde hij imaam Aboe Hanifa persoonlijk over de reden voor zijn aanwezigheid. Imaam Aboe Hanifa was een rijk man en toen hij van Aboe Joesoef hoorde dat armoede hem het leren in de weg stond zorgde hij er persoonlijk voor dat de familie van Aboe Joesoef geholpen werd. Op gezette tijden gaf hij Aboe Joesoef geld zodat het gezin van Aboe Joesoef over voldoende middelen beschikte en Aboe Joesoef zelf niet meer hoefde te werken. Want imaam Aboe Hanifa wilde dat Aboe Joesoef zijn potentieel ook daadwerkelijk realiseerde.

Aboe Joesoef werd uiteindelijk een autoriteit ondermeer op de gebieden van Tafsier, Oesoel oel Fiqh, Fiqh, Hadieth en Geschiedenis. En hij werd vanwege zijn kennis, eerlijkheid en vroomheid alom gerespecteerd. Khalifa Haroen ar Rasjied stelde hem hiervoor aan als hogerechter, Qadi oel Qoedaat, de rechter verantwoordelijk voor al de andere rechters.

Maar Khalifa Haroen ar Rasjied vroeg de grote imaam Aboe Joesoef ook geregeld om advies. Toen de Khalifa advies nodig had over de belastingheffing wendde hij zich tot imaam Aboe Joesoef. Imaam Aboe Joesoef schreef voor de Khalifa het boek “Kitab oel Charadj”. Dit boek begon imaam Aboe Joesoef met een personlijke brief aan de Khalifa, welke in het hieronder wordt weergegeven.

“O Amier al Moe’uminien,

Allah (swt) heeft u de verantwoordelijkheid gegeven voor een belangrijke zaak, de beloning waarvoor de grootste beloning is, en de bestraffing waarvoor de grootste bestraffing is. Hij (swt) heeft u de verantwoording gegeven voor de aangelegenheden van de Oemma. Dag en nacht bouwt u voor de vele mensen, over wie Allah (swt) u de herder heeft gemaakt, de zorg voor wie Hij (swt) aan u toevertrouwd heeft, en van wiens aangelegenheden Hij (swt) u de beheerder heeft gemaakt. Een structuur die niet gebaseerd is op taqwa (vroomheid) zal niet blijven, want Allah (swt) zal deze fundering aanvallen en ervoor zorgen dat deze valt op degene die haar bouwde en die erop vertrouwde tegen Hem (swt). Derhalve, verkwist niet hetgeen Allah (swt) aan u toevertrouwd heeft, (zijnde) de zaak van de Oemma en deze onderdanen, want de macht om te handelen is (enkel) met de toestemming van Allah (swt).

Stel het werk voor vandaag niet uit tot morgen. Want als u dat doet, dan verkwist u. De dood is zonder hoop. Ga derhalve naar de dood met (goede) daden want er zijn geen daden na de dood. De herders over mensen moeten rekening vereffenen met hun Meester (swt), zoals een herder (over dieren) rekening moet vereffenen met zijn (eigeaar van de dieren). Vestig daarom wat goed is in hetgeen waarboven Allah (swt) u heeft geplaatst en wat Hij (swt) aan u toevertrouwd heeft voor een uur. De meest gelukkige herder op de Dag der Wederopstanding zal hij zijn wiens kudde tevreden met hem was. Dwaal niet af, het afdwalen van uw onderdanen veroorzakende. En wees op uw hoede voor het geven van orders ten tijde van opwinding en voor het straffen ten tijde van boosheid! Wanneer geconfronteerd (met een keuze tussen) de zaak van deze wereld en de volgende wereld, kies de volgende wereld wat die zal blijven en deze wereld zal vergaan. Handel voorzichtig, in vrees voor Allah (swt). En waar het de geboden van Allah (swt) betreft, laat de mensen gelijk zijn in uw aangezicht ongeacht of zij dichtbij aan u zijn of ver weg. Wanneer u aan de kant van Allah (swt) staat, vrees dan de aanklachten van niemand. Wees op uw hoede – en behoedzaamheid is een zaak van het hart, niet van de tong. Vrees Allah (swt), want taqwa is enkel de vrees voor Allah (swt), en Allah (swt) behoudt hem die Hem (swt) vreest.

Werk voor een uitgestelde tijd, en een weg bereden, en een pad genomen, en een handeling die bewaard wordt, en doel gerealiseerd, want dat is ware halteplaats. Het grote station waar de harten zullen vliegen en er geen argumenten meer zullen zijn door de macht van een Koning wiens kracht overweldigend is. Want dit is (zo zeker dat het) is alsof het reeds geweest is. Er zal vergoed worden middels berouw en spijt degenen die wisten maar niet (ernaar) handelden, op een Dag waarop de voeten zich voort zullen slepen en de kleuren veranderen, de Dag van het Lange Staan en het strenge afleggen van rekenschap. Allah (swt) zegt in Zijn (swt) boek:

“Voorwaar bij uw Heer is één dag gelijk duizend jaren van uw berekening.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hadj 22, vers 47)

En:

“Dit is de Dag des Oordeels, we hebben jullie samengebracht met de eerdere volkeren” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moersalaat 77, vers 38)

En:

“De Dag, waarop zij zullen zien waarmede zij worden bedreigd, zal het hun toeschijnen alsof zij slechts een uur van een dag hadden geleefd” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Taa Haa 20, vers 35)

Helaas voor fouten die niet klein worden gevonden, helaas voor waardeloze spijt! Enkel het verschil van een nacht en een dag zal ieder nieuw ding uitputten, en zal aanstaande maken ieder ver verwijderd iets, en zal de vervulling brengen van iedere belofte, en Allah (swt) al ieder ziel doen toekomen wat deze verdient. En voorzeker, Allah (swt) is snel in de verrekening en Hij (swt) beoordeeld Zijn (swt) dienaren op basis van hun handelingen en niet op basis van hun status. De Profeet (saw), heeft gezegd: “Niemand zal zich terugtrekken op de Dag des Oordeels totdat hij over vier dingen ondervraagd is: over zijn kennis en wat hij hiermee gedaan heeft, over zijn leven en hoe hij deze geleefd heeft, over zij geld en hoe hij deze vergaard en besteed heeft, en over zijn lichaam en hoe hij deze gebruikt heeft.”. Derhalve, o Amier al Moe’uminien, bereidt antwoorden voor op deze vragen. En wat u gedaan heeft maak dit stevig vast, want morgen moet u de antwoorden geven.

Ik adviseer u, o Amier al Moe’uminien, om te zorgen voor hetgeen Allah (swt) aan u toevertrouwd heeft en om de kudde die Hij (st) u gegeven heeft te beschermen. En om het alles te beschouwen als van Hem (swt) en in Zijn (swt) naam. Want als u dit niet doet dan zal het eenvoudige pad van leiding moeilijk worden en uw oog zal er blind voor worden. Haar oriëntatiepunten zullen verwijderd worden en haar breedte zal nauw worden gemaakt voor u. Zodat u zult verwerpen wat u ziet en zult zien wat u zou moeten verwerpen.

Wees tevreden met uw nafs om zo de overwinning voor haar te realiseren, en niet de overwinning op haar. Wees op uw hoede voor het veroorzaken van verlies voor de kudde wiens Meester (swt) van u zal vereisen dat u dit goed maakt, wat verlies voor u zal veroorzaken. Een huis kan enkel gestut worden voor het valt. Vergeet niet verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen waarvoor Allah (swt) u verantwoordelijk heeft gemaakt en dan zult u niet vergeten worden. Uw tijd in de wereld zal niet verkwist worden. En Allah (swt) in Zijn Gunst en Genade en Goedheid heeft degenen die verantwoordelijk zijn Zijn (swt) stedehouders op Zijn (swt) aarde gemaakt en licht gegeven aan Zijn (swt) onderdanen – het licht dat Hij (swt) doet schijnen op degenen die verantwoordelijk zijn is in het ten uitvoerbrengen van hoedoed [1] en het geven van rechtvaardigheid. Niets is Allah (swt) meer lief dan het doen van goed, en niets haat Hij (swt) meer dan corruptie, en om zondig te handelen is gelijk aan het weigeren van Zijn (swt) gunsten.

Ik heb voor u geschreven waartoe u mij opdracht heeft gegeven, en het uitgelegd en er een uiteenzetting van gemaakt. Denk er derhalve diep over na en pas het op u zelf toe en herlees het tot u het volledig onder controle heeft. Want ik heb mezelf tot het uiterste ingespannen voor u, en heb geen advies genegeerd voor u en de moslims, zoekende naar de Tevredenheid van Allah (swt) en Zijn (swt) beloning en Zijn (swt) bestraffing vrezende. Moge Allah (swt) u bijstaan (en leiden) tot hetgeen Hem (swt) behaagt, en het beste zal zijn voor u.”

Imaam Aboe Joesoef stierf uiteindelijk in het jaar 182 Hidjri.

________________________________________

[1] Dit zijn de straffen die Allah (swt) heeft vastgesteld voor bepaalde misdaden. Dezen moeten ten uitver gebracht worden als deze misdaden verricht worden. En aan hen mag niets toegevoegd worden, noch mogen zij verminderd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button