AqiedaIslamitische wetenschappen

De betekenis van de Sjahaada, de Islamitische geloofsgetuigenis

Één van de eerste lessen die de moslim leert over zijn geloof zijn de vijf pilaren van Islam. Dit zijn de pilaren die Islam staande houden. Zij zijn de basis van Islam en wanneer zij uitgevoerd worden zal een goede stap richting succes in het Hiernamaals genomen zijn. Deze pilaren zijn de volgenden:

1. Sjahaada
2. Salaat
3. Vasten tijdens Ramadhaan
4. Betalen van zakaat
5. Verrichten van Hadj

Gezien het feit dat deze pilaren zo belangrijk zijn, is het belangrijk te weten hoe dezen begrepen dienen te worden.

Met betrekking tot de vervulling van de eerste pilaar wordt soms gedacht dat enkel het opzeggen van de woorden van de Sjahaada, het “asjhadoe an laa ilaaha illAllah, we asjhadoe anna Mohammad arrasoelAllah”, volstaat. De vraag is of dit correcte is.

De betekenis van ilaah

Het eerste deel van de Sjahaada, waar wordt gezegd “laa ilaaha ilAllah”, betekent “er is geen ilaah buiten Allah”. Één van de betekenissen van het woord ilaah is God, dus middels de Sjahaada zegt men ondermeer dat er niemand het waard is om aanbeden te worden behoudens Allah (swt). Dit, op zijn beurt, betekent dat de onderwerping enkel aan Hem (swt) is. Want niets of niemand verdient onderwerping behalve God, degene die alles geschapen heeft en het bestaan van alles is afhankelijk van Hem (swt). Met onderwerping komt gehoorzaamheid, want immers, hoe kan men zich onderwerpen zonder gehoorzaam te zijn? De werkelijke betekenis van “er is geen ilaah buiten Allah” is dus: er is geen God buiten Allah (swt), geen Schepper buiten Allah (swt), geen aanbidding buiten die gericht tot Allah (swt), geen Wetgever buiten Allah (swt), van Oordeler buiten Allah (swt), en er is geen gehoorzaamheid buiten de gehoorzaamheid aan Allah (swt).

Het verschil tussen “opzeggen” en “getuigen”

Het is niet correct om te denken dat deze Sjahaada, met genoemde betekenis, enkel opgezegd hoeft te worden. Om te leren wat precies met de Sjahaada gedaan moet worden hoeft men enkel te kijken naar de linguïstische betekenis van het woord Asj Sjahaada. De betekenis van dit woord is namelijk “de getuigenis”. Getuigen dat er geen ilaah is buiten Allah is iets anders dan zeggen dat er geen ilaah is buiten Allah.

“En er zijn mensen, die zeggen ‘Wij geloven in Allah en in de laatste Dag’, hoewel zij geen gelovigen zijn.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 8)

Getuigen dat er geen ilaah is buiten Allah (swt) vereist naast de opzegging van de woorden tevens een verstandelijke overtuiging door de woorden. Men moet het eens zijn met deze woorden. Dit betekent dat men moet proberen om zijn handelingen in overeenstemming te laten zijn met de betekenis van de woorden van de Sjahaada.

Allah (swt) heeft dit uiteengezet:

Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (de Profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 65)

En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzab 33, vers 36)

Dus, de Sjahaada vereist dat men de uitgesproken woorden naleeft. Dat men zijn leven vormgeeft volgens de betekenis van deze woorden. Oftewel, dat men zich in het leven onderdanig maakt aan Allah (swt), Hem (swt) alleen aanbidt, en Hem (swt) gehoorzaamd in alles en niemand anders. Alles in het leven moet in overeenstemming zijn met de Wet van Allah (swt), met andere woorden.

De rol van de Sjahaada in het leven

Wanneer we het hebben over het verrichten van alle handelingen in overeenstemming met enkel de Wet van Allah (swt), dan hebben we het over het hele leven. Want heel het leven bestaat uit handelingen. De mens, slaapt, fietst, eet, drinkt, werkt, trouwt, enzovoorts, en dit gaat zo heel het leven door. Pas wanneer de mens gestorven is stopt de verrichting van handelingen. Als dit alles duidelijk is, oftewel als duidelijk is dat de Sjahaada onderwerping aan Allah (swt) betekent en dus het verrichten van al de handelingen in het leven volgens Zijn (swt) Wet, dan kan begrepen worden waarom Allah (swt) in Zijn Boek zegt:

Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij u hebben geopenbaard, opdat gij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht moogt brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ibrahiem 14, vers 1)

En:

Heden ten dage heb ik mijn godsdienst voor jullie vervolmaakt, mijn gunst voor jullie voltooid en Islam voor jullie als godsdienst gekozen” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ma’ida 5, vers 3)

En:

Hebben wij hem (de mens) dan niet de twee hoofdwegen getoond (het goede pad en slechte pad)?” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Balad 90, vers 10)

Met deze verzen maakt Allah (swt) duidelijk waarom Hij (swt) ons Islam heeft gegeven. En dit is om ons te tonen hoe wij ons leven moeten leiden. Allah (swt) heeft ons Islam gegeven om ons te leiden in het leven, zodat wij op de correcte manier zullen kunnen leven. Zodat wij niet als in het duister zullen hoeven ronddwalen zonder te weten waarom wij zijn geschapen, wat ons doel in dit leven moet zijn, en hoe wij ons leven zouden moeten leiden. Nee, omdat Allah (swt) ons met Islam begunstigd heeft, heeft Hij (swt) ons verlost van deze dwaling in het duister. Zijn (swt) Islam leidt ons naar het Licht. En op dit Rechte Pad aanbidt de mens Allah (swt) en enkel Allah (swt); op dit Rechte Pad onderwerpt de mens zich aan Allah (swt) en enkel Allah (swt); dus op dit Rechte Pad gaat de mens voort in zijn leven door al de handelingen te doen volgens de Wet van Allah (swt).

De realiteit van het leven in de huidige omstandigheden in de wereld

De conclusie moet derhalve getrokken worden dat wanneer men zich niet in alle handelingen laat sturen door de Wet van Allah (swt), dat men dan niet werkelijk getuigt dat er geen ilaah buiten Allah is. Immers, wanneer men zijn eigen keuze in de handeling maakt zonder dit in overeenstemming te doen met de Wet van Allah (swt), dan is men ongehoorzaam aan Allah (swt). En wanneer Allah (swt) niet in alle handelingen van het leven gehoorzaamd wordt, dan wordt Hij (swt) niet werkelijk aanbeden. Want aanbidden betekent onderwerpen en gehoorzamen. Dus nogmaals, wanneer men Allah (swt) niet in alle handelingen gehoorzaamt dan getuigt men niet dat er geen ilaah is buiten Allah (swt). De Sjahaada wordt dan niet geleefd. De Sjahaada wordt dan enkel uitgesproken.

Nu we de werkelijke betekenis van de vijf pilaren correct begrijpen en we deze informatie overdenken, komt de vraag naar boven: wie van ons kan zeggen dat hij werkelijk als een moslim leeft? Wie kan zeggen dat hij al zijn handelingen verricht in overeenstemming met de Wet van zijn Heer (swt)? Bewijzen onze handelingen dat we werkelijk leven als een moslim omdat ze allemaal in overeenstemming met de Wet zijn uitgevoerd, en dus dat we werkelijk getuigt hebben dat er geen ilaah is buiten Allah (swt)? Of bewijzen ze juist het tegendeel, omdat niet al onze handelingen overeenstemmen met de Wet van Allah (swt) en dus dat we de Sjahaada enkel opgezegd hebben?

Het behoeft geen discussie om te beargumteren dat het voor een moslim in de situatie van vandaag de dag niet mogelijk is te leven volgens de wet van Allah (swt). Er zijn talloze voorbeelden vanuit de realiteit waaruit we kunnen afleiden dat men gedwongen is haraam te doen en het niet mogelijk is halal te doen. Een voorbeeld is de voor de moslim één van de meest grote zondes, namelijk de riba (rente), een zaak waar in de huidige situatie geen ontkomen aan is. Bijvoorbeeld voor het pensioen wordt geld ingehouden op het salaris. Dit geld wordt geïnvesteerd in obligaties, feitelijk leningen waarover rente wordt betaald. Gezien het feit dat pensioenen verplicht zijn voor eenieder die werkt, kan men niet ontkomen aan deze rente. Dit betekent dat iedere moslim die werkt gedwongen wordt om de grote zonde van riba te begaan. Terwijl Allah (swt) zegt:

O, gij die gelooft, vreest Allah en doet afstand van de rest van de rente, als gij gelovigen zijt. Maar indien gij dit niet doet, bereidt u dan ten oorlog met Allah en Zijn boodschapper.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 278 – 279)

Buiten deze grote zonde, zijn er ook andere verboden zaken waarmee de moslim in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt en waaraan hij zich niet kan onttrekken. Verzekeringen zijn ondermeer verboden, daar er in Islam er niet zoiets bestaat als een verzekering. In Islam is een contract enkel rechtsgeldig indien zij aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

1. Er is sprake van twee partijen.
2. Er is sprake van een feit of het voordeel van een feit.
3. Er is sprake van een aanbod.
4. Er is sprake van acceptatie van het aanbod.

Het contract van de verzekering voldoet niet aan deze eisen voor een contract. Eigenlijk is er niet eens sprake van een feit bij de verzekering, omdat er slechts sprake is van een overdracht wanneer een specifieke gebeurtenis zich voordoet. Desalniettemin zijn wij verplicht om ten minste een zorgverzekering te hebben in Nederland, waardoor wij dus gedwongen worden om haraam te doen.

Afgezien van de handelingen die wij dienen te vervullen of van weg te blijven, zijn er ook bepaalde rechten die volgens het gebod van Allah (swt) aan de mens gegeven dienen te worden. De Profeet (saw) heeft gezegd: “De zoon van Adam heeft geen groter recht dan het recht op een huis waarin hij kan wonen, kleding waarmee hij zijn naaktheid kan bedekken, en voedsel voor zijn maag.” (At Tirmidhi). Maar we zien dat vandaag de dag de meeste mensen deze basisrechten niet gegeven zijn. Er zijn genoeg voorbeelden van daklozen en mensen die niets te drinken of te eten hebben, terwijl Allah (swt) ons verplicht heeft om de mensen dit recht te geven.

Naast de genoemde voorbeelden, zijn er nog talloze andere haraam waarmee de moslim in de huidige situatie dagelijks wordt geconfronteerd. Het is bekend dat de man niet mag kijken naar de aura van de vrouw, maar in de huidige samenleving is het onvermijdelijk om de aura van de vrouw te zien. Naaktheid is overal, waar de moslim zijn blik ook naar keert. En we kunnen ook denken aan de vele moslima’s die hun hoofddoek hebben afgedaan uit angst om hun baan te verliezen, of uit angst om anders geen stage te kunnen krijgen. Er zijn veel bedrijven en instanties die de hoofddoek simpelweg niet accepteren, waardoor we kunnen vaststellen dat het voor de moslima in veel gevallen onmogelijk is om een opleiding af te maken.

Maar waarschijnlijk de allergrootste zonde in de huidige situatie, de zonde waaraan de moslim zich onmogelijk kan onttrekken, is het feit dat Allah (swt) genegeerd wordt in het leven. Terwijl Allah (swt) zegt:

Het oordeel berust bij Allah alleen” (Zie de betekenissen van vertalingen van de Koran, soera Yoesoef 12, vers 40)

Maar men kan zien dat overal in de wereld het oordeel van Allah (swt) genegeerd wordt. De heersers negeren Allah (swt) en Zijn oordeel, en de rechters negeren Allah (swt) en Zijn Oordeel. Waardoor de moslims niet in staat zijn om het Oordeel van Allah (swt) te volgen, want deze wordt niet ten uitvoer gebracht.

Conclusie betreffende de Sjahaada in het huidige leven

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat het juiste begrip van het leven als een moslim is dat wij al onze handelingen dienen te verrichten in overeenstemming met de Wet van Allah (swt) en dat er geen ilaah buiten Hem (swt) genomen dient te worden, oftewel wij dienen Hem (swt) alleen in alles te gehoorzamen.

Het moge tevens duidelijk zijn dat in de huidige situatie niet werkelijk getuigt kan worden dat men Allah tot enigste ilaah heeft genomen. Men kan dit wel zeggen, maar men kan zijn gedrag hiervan niet laten getuigen. Omdat men in de huidige situatie gedwongen wordt de Wet van Allah (swt) te overtreden, en omdat in de huidige situatie de Wet van Allah (swt) veelal genegeerd wordt.

Nergens in de wereld wordt Islam compleet toegepast om onze levens te ordenen. We zijn moslims, maar we kunnen daardoor niet het leven van een moslim leiden. Zonder een staat die onze levens ordent in overeenstemming met de Wet van Allah (swt), kunnen we niet werkelijk de vijf pilaren naleven zoals zij nageleefd moeten worden. We kunnen niet werkelijk getuigen dat er geen ilaah is buiten Allah (swt).

De enige mogelijkheid om in deze situatie wel de Sjahaada te kunnen getuigen is door te werken voor de terugkeer van de Islamitische Staat, zoals de Profeet (saw) hiervoor gewerkt heeft en zoals de sahaba hiervoor gewerkt hebben. Omdat deze handeling zal bewijzen dat we de wetten van Koefr niet accepteren boven Wet van Allah (swt), ook al zijn de Wetten van Allah (swt) momenteel afwezig.

Laat ons derhalve werken en zwoegen voor dit nobele doel, en laat ons vervolgens vol overtuiging en kracht, in volledige onderwerping, de volgende gracieuze, zoete woorden zeggen die de wereld hebben verlicht vanuit haar duisternis;

“Asjhadoe an laa illaaha illAllah wa asjhadoe anna Mohammad arrasoelAllah”

Back to top button