FiqhIslamitische wetenschappen

Is het toegestaan om het gebed uit te stellen en niet op zijn juiste tijd te verrichten?

As salamoe aleykoem,

Ik heb met een aantal vrienden gediscussieerd over het uitstellen van het gebed. Volgens mij mag dit niet, maar zij zeggen dat ze geen keus hebben omdat ze op hun school of hun werk niet mogen bidden.
Wat vindt u hier van?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

De verrichting van het gebed is één van de voornaamste plichten in het leven. Het gebed behoort namelijk tot de vijf pilaren van het geloof. De Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Islam is gebouwd op vijf pilaren: getuigen dat er geen god is buiten Allah, en dat Mohammed Zijn boodschapper is; het verrichten van het gebed; het geven van zakaat; Hadj naar het Huis; en vasten tijdens Ramadaan.” (Boechari, Moeslim). En hij (saw) heeft gezegd: “Het eerste waarvoor de mensen verantwoording zullen moeten afleggen op de Dag des Oordeels is het gebed…” (Ahmed, Aboe Dawoed, An Nisa’i, Al Haakim).

Naast de plicht tot bidden is ook de manier waarop gebeden moet worden bepaald door Islam. De Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Bid zoals jullie mij zien bidden” (Boechari).

Ten slotte is ook het tijdstip waarop gebeden moet worden bepaald door Islam. Allah (swt) zegt:

“Voorwaar, het gebed is de gelovigen voorgeschreven op vastgestelde tijden” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 103)

En de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “De tijd voor Thoehr is wanneer de zon haar hoogtepunt bereikt heeft en de lengte van de schaduw van een man gelijk is aan zijn hoogte totdat de tijd voor ‘Asr gekomen is. De tijd van ‘Asr is zolang de zon niet geel geworden is. De tijd voor Maghrib duurt totdat de schemer verdwenen is. De tijd voor ‘Isja is tot middernacht. De tijd voor Soebh [Fadjr] duurt van het begin van de vroege ochtend totdat de zon nog niet is begonnen op te komen. Wanneer de zon opkomt, stop dan met bidden, want hij reist tussen de twee hoorns van de Sjaytaan.” (Moeslim).

Wat wij begrijpen uit uw vraag is dat uw discussie met uw vrienden niet gaat over bijvoorbeeld de reiziger die Dhoer en ‘Asr combineert of Maghrib en ‘Isja zoals is toegestaan door Allah (swt). Het gaat ook niet over de persoon die door de vervloekte Sjaytaan ertoe gebracht is om een gebed te vergeten, daardoor het gebed mist, het zich dan herinnert en vervolgens zo snel mogelijk het gebed alsnog verricht. Of over de persoon die zich verslaapt en daardoor het gebed mist, en na het wakker worden zo snel mogelijk het gebed alsnog verricht. Het gaat over de persoon die het gebed niet verricht wanneer de tijd voor het gebed gekomen is en die ervoor kiest om de tijd voor het gebed te laten verstrijken zonder te bidden. Dus hij bidt niet op werk of op school maar hij stelt dit uit tot na de tijd voor Thoehr en ‘Asr. Hij kiest ervoor om pas bij het thuiskomen de vier rak’aa voor Thoehr en de vier rak’aa voor ‘Asr te verrichten, alhoewel de tijd voor beiden daan reeds is verstreken.

Er van uitgaande dat dit het correct begrip is van uw vraag, is het antwoord erop het volgende:

Zoals aangegeven is, het moment van bidden is niet vrijgelaten door Islam. Er bestaat dus niet eigenlijk zoiets als “inhalen” van het gebed. Als men de tijd die Allah (swt) heeft aangegeven voor een bepaald gebed laat verstrijken zonder te bidden, dan heeft men het gebed gemist. Het verrichten van de rak’aa van dit gebed op een later moment, na de tijd die Allah (swt) heeft aangegeven voor het gebed, verandert hier niets aan. Men heeft simpelweg het gebed gemist als men ervoor kiest om buiten de vastgestelde tijd te bidden.

Voor wat betreft degene die ervoor kiest om buiten de vastgestelde tijd te bidden, de Boodschapper van Allah (saw) heeft hierover gezegd: “Tussen een persoon en Koefr staat zijn negeren van het gebed.” (Moeslim). De geleerden hebben van mening verschild over de precieze betekenis van deze hadieth. De meeste geleerden hebben gezegd dat indien een persoon de plicht tot het gebed ontkent, dat hij dan Islam verlaten heeft oftewel een kaafir (ongelovige) is; terwijl hij een faasiq (zondaar) is indien hij de plicht niet nakomt. Sommige geleerden, echter, zijn van mening dat de hadieth aangeeft dat de persoon die het gebed niet verricht Islam verlaten heeft en een kaafir (ongelovige) is. Voor onze discussie doet het er echter niet toe welke van de twee meningen het sterkst is. Enkel het feit dat de geleerden de kwestie van niet (op tijd) bidden behandelen als een vraagstuk van geloof of ongeloof, toont aan dat het niet (op tijd) bidden een bijzonder ernstige zonde is.

Het oordeel betreffende het “uitstellen” van het gebed is dus duidelijk: dit is verboden.

Dat het “uitstellen” van het gebed een onderwerp is heeft te maken met de situatie waarin de moslims verkeren, in Europa in het algemeen. Islam en de moslims staan al vele jaren blootgesteld aan laster en belediging wat in veel mensen afkeer van en haat voor Islam en de moslims naar boven heeft gebracht. Één van de gevolgen hiervan is dat veel scholen en werkplaatsen de moslims zelfs iets rijn en puur in goedheid als het gebed voor Allah (swt), voor God, verbieden. Hoe hier mee om te gaan, is de vraag.

Ten eerste, de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Er is geen gehoorzaamheid in ongehoorzaamheid tegenover Allah.” (Boechari, Moeslim). De moslim mag dus niet het gebed verlaten omdat mensen dit van hem vragen, of hem hiertoe proberen te dwingen.

De moslim moet dus een oplossing zoeken, als mensen hem willen afhouden van het gebed waartoe Allah (swt) hem verplicht heeft.

De moslim zou allereerst moeten proberen om de kwestie te bespreken met degene die hem proberen af te houden van het gebed. Niet om hem te vragen dit alsnog toe te staan, of om te smeken dit alsnog toe te staan, maar om duidelijk te maken dat de moslim geen keus heeft in deze kwestie. Dat er gebeden moet worden tussen bepaalde tijden.

Hiernaast moet hij proberen om mogelijke praktische bezwaren tegen het gebed weg te nemen bij degene die hem probeert af te houden van het gebed. De moslim moet dus duidelijk maken dat het gebed slechts weinig tijd vereist; dat het op de meeste plaatsen gedaan kan worden dus dat er niet noodzakelijk een speciale ruimte voor ingericht moet worden; dat het een bescheiden ritueel is waar niemand echt last van kan hebben; dat er enige mate van flexibiliteit is voor wat betreft het moment waarop gebeden wordt, zodat de moslim een passend moment kan kiezen; et cetera.

Als de mensen hem hierna nog immer van het gebed af proberen te houden, ook als ze weten dat er geen echte prakitsche bezwaren zijn tegen het gebed, dan weet de moslim dat degene die hem probeert af te houden van het gebed dit doet om de moslim in zijn Islam tegen te werken. In een poging de moslim weg te duwen van hetgeen Allah (swt) behaagt. De moslim weet dan dat hij voor een keus staat: ofwel hij behaagt de degene die hem in zijn Islam probeert tegen te werken, ofwel hij behaagt Allah (swt). Deze realisatie zou voldoende moeten zijn om de moslim de kracht te geven om het goede te kiezen, oftewel het zoeken van de Tevredenheid van Allah (swt) door vast te houden aan hetgeen Hem (swt) behaagt.

In deze situatie moet de moslim een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld een andere school of een andere werkplaats waar hij wel zal kunnen bidden. Laat de moslim zichzelf in deze situatie niet laten misleiden door de vervloekte Duivel, die hem ongetwijfeld in zal fluisteren dat dit te moeilijk is en dat hij beter het gebed kan verlaten. Allah (swt) zegt namelijk:

“En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Talaq 65, vers 2)

Oftewel, degene die bij een moeilijkheid vasthoudt aan de Wet van Allah (swt), hij zal door Allah (swt) geholpen worden. En Allah (swt) is de Almachtige, Degene die tot alles in staat is.

En Allah (swt) weet het best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button