Aboe al Hasan ‘Ali bin Mohammed bin Habieb al Mawardi werd in het jaar 364 Hidjri, 974 naar christelijke jaartelling, geboren in Basra in hedendaags Irak. Zijn vader was een handelaar in rozenwater. Als jongeman in Basra studeerde Al Mawardi fiqh bij de geleerde Aboe al Waahid al Simari. Hierna trok hij naar Bagdad om verder de Islamitische wetenschappen te kunnen studeren onder de sjeichs ‘Abdoelhamid en Abdoellah al Baqi.

Na zijn studie werd Al Mawardi aangesteld als rechter in verschillende steden van de Islamitische Staat Al Khilafa. Als rechter stond Imaam Al Mawardi bekend als onafhankelijk denker. Hij liet zich niet leiden door de heersende opvattingen onder de mensen maar enkel en alleen door de openbaringen van Islam. Omdat de Islamitische oordelen die hij tot stand bracht soms dus afweken van de dominante mening, keken de mensen soms wat vreemd naar hem. Maar omdat hij zich van de mening van mensen niets aantrok werd hij uiteindelijk zelfs aangesteld als de hoogste rechter van Baghdad.

Imaam Al Mawardi was ook politiek actief. Hij was bijvoorbeeld een expert of het gebied van de Islamitische wetgeving betreffende regeren en schreef hier meerdere boeken over om de regenten in zijn tijd te adviseren. Want volgens Imaam Al Mawardi is het Kalifaat de ideale regeringsvorm voor de mensen en één van de belangrijkste Islamitische plichten op de mensen. Verder werkte Imaam Al Mawardi als adviseur van de Choelafaa’a in Bagdad en als hun ambassadeur.

Toen Khalifa Al Qadir imaam Al Mawardi vroeg een boek te schrijven over de Islamitische wetten betreffende regeren, schreef imaam Al Mawardi voor hem het boek “Al Ahkaam al Soeltaniya wa al Wilayat al Diniyya (Verordeningen betreffende de heerschappij en de autoriteit in de Dien)”. Dit boek begon imaam Al Mawardi met een persoonlijke brief aan de Khalifa.

“en dat, wanneer gij tussen mensen rechtspreekt, gij rechtvaardig rechtspreekt.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 4, vers 58)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Moge Allah (swt) onze leraar Mohammed zegenen, en zijn familie en metgezellen, en hen de redding geven.

Sjeich en Imaam Aboe Hasan al Mawardi heeft gezegd: “Geprezen zij Allah (swt), die het geloof duidelijk heeft gemaakt en ons de gunst van het Alomvattend Boek heeft gegeven, dat ons Zijn geboden heeft gegeven en zo de grenzen van goed en kwaad aangegeven heeft, zodat dezen de ultieme verordening in deze wereld zijn geworden, waardoor het welzijn van de mens is verzekerd en de fundamenten van het geloof stevig zijn verankerd.

Hij (swt) is het die de leiders de verantwoordelijk heeft toevertrouwd om Zijn regels ten uitvoer te brengen en om de belangen te behartigen op de manier die Hij zo magnifiek gepland heeft. Geprezen zij Hij voor wat Hij verordend en gepland heeft. En moge Zijn zegeningen en vrede over Zijn Boodschapper zijn, die Zijn geboden gehoorzaamde en Zijn recht verdedigde, de Profeet Mohammed, en ook over zijn familie en metgezellen.

Aangezien de verordeningen betreffende het regeren van bijzondere interesse zijn voor degenen met autoriteit, aangezien hun verwikkeling met andere verordeningen het moeilijk maakt voor zulke personen, in beslag genomen als zij zijn door het maken van beleid en administratie, om hen nauwgezet te bestuderen, heb ik – in antwoord op de wens van degene tegen over wie gehoorzaamheid verplicht is op mij [1] – een afzonderlijk boek hieraan gewijd. Dus, hij kan zichzelf vertrouwd maken met de meningen van de geleerden betreffende zijn rechten, zodat hij dezen in volledigheid kan eisen, en [betreffende] zijn plichten, zodat hij dezen volledig kan nakomen, rechtvaardigheid betrachtend in al zijn handelingen en besluiten en strevend naar gelijkheid in wat hij ook ontvangt en geeft.

Ik verzoek Allah de Almachtige om hulp en smeek Hem om leiding en succes. Zijn ondersteuning is alles dat ik nodig heb.

Nu, Allah, Verheven in Zijn Macht, heeft voor de gemeenschap van gelovigen een leider aangesteld om de Profeet (saw) op te volgen zodat het organiseren van de zaken gedaan mag worden in het licht van het ware geloof en er een consensus gerealiseerd mag worden betreffende het te volgen pad. Het Imaamaat [2] is derhalve een vooraanstaand punt uiteengezet door de principes van de ‘aqieda, waardoor de belangen van de gemeenschap behartigd worden. Zodat al de publieke zaken erdoor gegarandeerd worden en al de speciale functies resulteren eruit. Haar regels moet voorrang gegeven worden over andere statuten van de regering, en het bereik van haar autoriteit moet overdacht worden voor iedere religieuze benoeming, om ervoor te zorgen dat de principes betreffende al de verschillende onderdelen van de staat op correcte wijze georganiseerd worden, met eenieder op de juiste plaats en allen consistent aanwezig.

De verordeningen betreffende regeren en religieuze benoemingen die dit boek bevat vallen uiteen in twintig hoofdstukken. Het eerste behandelt het contract voor het Imaamaatschap [3]; het tweede de benoeming van de waziers [4]; de derde de aanstelling van de woelaa [5]; de vierde de benoeming van de amier al djihaad [6]; het vijfde de benoeming van aanvoerders voor [militaire] expedities van publiek belang; het zesde [het departement van] justitie; het zevende de benoeming tot het Gerechtshof voor Klachten; het achtste de vereniging van de edellieden; het negende de voorgangers in het gebed; het tiende de leiders van de Hadj; het elfde de administratie van de zakaat; het twaalfde de verdeling van de oorlogsbuit; het dertiende de verdeling van de belasting op land; het veertiende de verschillen tussen de gouvernementen; het vijftiende de winning van grond en de watervoorziening; het zestiende de omheining van land en de publieke voorzieningen; het zeventiende de gift van land en concessies; het achtiende de regels betreffende kanselarij [7]; het negentiende misdaden; en het twintigste de principes van het departement voor publieke moraal en supervisie over de markt.”

Imaam Al Mawardi stierf uiteindelijk in het jaar 450 Hidjri, 1058 naar christelijke jaartelling.

________________________________________

[1] Imaam al Mawardi bedoeld hiermee de Khalifa. De Khalifa is degene die Imaam al Mawardi verplicht is te gehoorzamen.

[2] Imaamaat is een synoniem voor Khilafa, en betekent precies hetzelfde.

[3] Oftewel het contract met de mensen op basis waarvan de Khalifa benoemd wordt.

[4] De assistenten voor de Khalifa.

[5] De gouverneurs voor de gouvernementen van het Kaliaat.

[6] De aanvoeder van het Islamitische leger.

[7] Het kantoor waar de officiële staatsdocumenten worden opgesteld.

Comments

comments

DELEN