AqiedaIntellectueel

De valsheid van het atheïsme

We zien tegenwoordig in het westen maar ook steeds meer in de Islamitische wereld dat het atheïsme wordt gepromoot door westerse media en denkers. De reden voor de keuze van dit onderwerp is dan ook om stil te staan bij welke de argumenten de atheïsten naar voren halen om het geloof in een Schepper te weerleggen. Ik zal ook stil staan bij de argumenten voor het Bestaan van de Schepper omdat het altijd van belang is dat we het correcte idee presenteren tegenover de valsheid.

Elon Musk kreeg enige aandacht onder de moslimgemeenschap toen hij reageerde op een Tweet-bericht van een Moslim over het Bestaan van een Schepper. De broeder vroeg aan Musk in de tweet: met jouw capaciteit als intelligente man die zoveel heeft bereikt, ben je niet tot de conclusie gekomen dat er een schepper bestaat? De broeder vermeld verder in de tweet dat hij anders hoopt dat Musk wel tot die realisatie komt voordat hij doodgaat. Musk reageerde op de tweet door te zeggen dat hij het prima vindt om naar de Hel te gaan aangezien de meerderheid van de mensheid zich daar zal bevinden.

De oppervlakkige reactie laat zien dat Musk geen idee heeft hoe ernstig het Hellevuur is en dat niemand een fractie van een seconde de pijn daarvan kan verdragen, zelfs niet in het lichtste niveau van bestraffing. Er is een hadith waarin de Profeet (saw) zegt dat de minste straf is een persoon die tot zijn enkels in het Hellevuur wordt gegooid en vanwege die hitte, kookt zijn hoofd. Die persoon zal het ervaren als de allerergste straf die hij maar kan bedenken.

Verschillende religies en vrije keuze en emoties

Het atheïsme is eigenlijk heel breed en er zijn veel verschillende argumenten die atheïsten aanhalen om te zeggen dat er geen Schepper bestaat. Een van die argumenten noemde Musk al in zijn tweet maar tussen de regels door. Wat Musk namelijk zegt, is dat er zoveel verschillende religies zijn en dat ze niet allemaal tegelijkertijd waar kunnen zijn. Dus logischerwijs zal hij zich volgens hem dan ook bevinden met al die mensen die niet die ene specifieke religie van de Schepper hebben kunnen vinden. Een vaak gehoord argument en een van de bekendste is dat als er een Schepper bestaat, waarom zijn er dan zoveel verschillende religies?

De belangrijkste reden is dat er nummer een, vrije keuze is gegeven aan de mens. Mens kiest zelf en niet een buitenstaande macht die voor hem bepaald wat hij moet geloven. Daarnaast zijn er verschillende manieren hoe mensen tot geloof komen. Verreweg de meesten, komen emotioneel tot geloof. Een trauma, het verlies van een dierbare, relaties met andere gelovigen, er zijn voor de meesten gelovigen een argument te vinden dat zij puur emotioneel en op basis van hun instinct een religie hebben gekozen. Dat kan Islam zijn, maar dat kan ook een andere religie zijn geweest. De menselijke emoties geven een sterke motivatie om te bewegen maar het is ook onbetrouwbaar. Het verandert van situatie tot situatie en zelfs de omgeving heeft invloed op de religie. Als je kijkt naar de religies die de Oude Egyptenaren hadden; hun Oppergod was gelinkt met de zon. De zon schijnt in die regio voor het grootste gedeelte van het jaar en de kracht van de zon is duidelijk te zien en te voelen. Hier in Nederland schijnt de zon nooit en je zult zien dat de religies in Noord-Europa misschien een minder prominente rol gaven aan de zon. Vanuit de emotionele methode om tot een religie te komen, is de verklaring te vinden waarom er zoveel verschillende religies zijn.

Atheïsme en wetenschap

Met de opkomst van de wetenschap en de ontdekkingen door Isaac Newton onder andere begonnen verschillende filosofen ook wetenschap te zien als de enige maatstaf om tot de waarheid te komen. Alles daarbuiten is niets anders dan een persoonlijke ervaring of een mening. David Hume een bekende Schotse filosoof was daar erg bekend mee. Mensen zoals zij volgen liever de wetenschap en wat de wetenschap brengt, zij accepteren.

Een van de dingen die David Hume zei is dat de manier hoe de mens kijkt naar oorzaak en gevolg is niets anders dan een persoonlijke ervaring. Dus als men zegt dat er een Schepper moet bestaan die de oorzaak is van de creatie van het universum, dan is dat puur gebaseerd op hun ervaring met de gebeurtenis om hun heen. Hij geeft het voorbeeld van twee biljartballen. Als je de eerste bal schiet en hij raakt de tweede bal en de tweede bal schiet dan vooruit, kun je volgens Hume niet honderd procent zeker weten dat de oorzaak van de beweging van bal 2 komt door bal 1. Je maakt automatisch een link tussen oorzaak en gevolg. Maar de volgorde van beweging is niet voldoende bewijs. Die volgorde is niet altijd voldoende bewijs volgens hem. De volgorde tussen de wisseling van dag en nacht betekent niet dat de oorzaak van dag komt door de nacht of andersom. Men kan niet zeggen het was eerst nacht en daardoor ontstond er licht. Of andersom. Dus kort gezegd, volgens sommige westerse denkers hoeft er niet een oorzaak te zijn om een gebeurtenis te starten omdat dit niet wetenschappelijk bewezen is. Zo ook het ontstaan van het universum hoeft volgens hen geen oorzaak te hebben om tot bestaan te komen puur vanwege het feit dat er eerst niets was en daarna iets.

Islam en diens argumenten

De manier om dit te weerleggen kan alleen met het verstand. Dit kan niet opgelost worden met de wetenschap. Je kunt namelijk religie niet bewijzen met een experiment. De vragen die de mens bezighoudt die bestaan wel al is het maar alleen in de gedachte van de mens. Het probleem is dat de wetenschap het antwoord op de waarom vraag niet geeft. Waarom ben je hier? Waarom is dit leven geschapen? Wie heeft dit allemaal geschapen? Dit zijn vragen die de wetenschap niet kan en zal beantwoorden.

Daarom hebben wij het verstand nodig om dit te beargumenteren. Als wij het oorzaak-gevolg verhaal bekijken dan zien wij dat er door Hume geen rationeel bewijs geleverd wordt over de twijfel die hij trekt tussen oorzaak en vervolg. Het verband is namelijk wel waarneembaar met het verstand.

Dus eigenlijk is het voor de mensen die de wetenschap volgen een soort mix geworden tussen wetenschap en emotie, en soms zelfs de logica. Een van de laatste ontwikkelingen in de sterrenkunde is dat met de huidige technologie het universum tot aan de rand ‘het einde’ in kaart is gebracht. Met andere woorden, wetenschappers hebben naar het einde van het universum gekeken want er was verder dan hetgeen nu waargenomen niets meer te zien. Daarom wordt er nu gedacht dat er meerdere universums moeten zijn. Maar de acceptatie dat wij alleen zijn, wordt niet geaccepteerd. Dit maakt de seculiere westerse wereld namelijk erg bang.

Tegenwoord Hume

Het feit dat oorzaak-gevolg op die manier met elkaar in verband wordt gebracht is vals. De volgorde van de dag en nacht is niet correct omdat de aanwezigheid van licht en de afwezigheid van licht geen verband met elkaar hebben zoals de twee biljartballen in het eerdere voorbeeld. De eerste bal wordt namelijk waarneembaar richting de tweede bal geschoten en er is ook direct contact. Ironisch is dat Hume uitgaat van de nieuwe wetenschap van Newton maar vergeet dat zwaartekracht hierbij ook een rol speelt. In beide voorbeelden van Hume is de uiteindelijke verklaring en dus oorzaak te vinden in zwaartekracht wat op zichzelf niet tastbaar te bewijzen valt! Je kunt alleen de afwezigheid van zwaartekracht aantonen en daarmee concluderen dat er zoiets is als zwaartekracht.

Verder is oorzaak-gevolg geen feitelijke tastbaar materie maar een verschijnsel dat ontstaat tussen twee of meer voorwerpen. Hetzelfde geldt voor het feit dat je ‘niets’ niet kunt bewijzen. Wat is ‘niets’? Dit is een verschijnsel, een situatie die je automatisch begrijpt en niet tastbaar kunt vasthouden.

Zodoende hebben vele andere atheïsten en filosofen de fundamentele manier van denken geprobeerd in de war te schoppen wat alleen maar leidt tot intellectueel verval.

Bewijs bestaan van een Schepper

Wanneer we zeggen dat er geen enkel voorwerp in het universum, alles wat bestaat en gezien kan worden, zichzelf tot bestaan heeft gebracht dan is dat een correcte waarneming. Er is nergens zoiets voor te stellen, noch in verstand als in wetenschap dat een materie, levend, dood, of levenloos zichzelf tot bestaan brengt. Dat zou betekenen dat je absolute Wil hebt en totale controle over je lot. Jij zou dan het beging van je eigen lot zijn. Alles wat de mens creëert, hetzij fysiek of digitaal komt voort uit andere materie. Een programma en codes komen uit het brein van de mens.

Het universum is beperkt, behoeftig en afhankelijk. Hierdoor moet de Schepper van het universum buiten de materie er zijn om dit tot bestaan te brengen. Hijzelf is de oorzaak en is dus niet geschapen. Anders zou hij geen schepper zijn en zoals we al weten, het universum is geschapen dus moet er een Schepper zijn.

 Valsheid van atheïsme

Wat de atheïstische in feite doen is niks anders dan verwarring creëren door argumenten zonder bewijzen naar voren te halen of bestaande bewijzen proberen te weerleggen door meer verwarring dan duidelijkheid te creëren. Verder leidt het atheïsme mensen alleen maar tot een spirituele leegte want de mens is altijd op zoek naar een Hogere Macht om te aanbidden. In de wetenschap zal dat niet gevonden worden en de atheïsten hebben geen alternatieve levenswijze.

De valsheid van het atheïsme is dan ook duidelijk waarneembaar in het gebrek aan moraal, adab en achlaaq dat ontstaat door deze stroming. Dit is iets wat Nietzsche al zei toen hij zei dat god ‘dood was.’ Hij bedoelde daarmee dat na de Verlichting en de val van de Kerk er gezocht moet worden naar een nieuwe leiding om de samenleving bij elkaar te houden want die is er nu niet meer. En dit is nu deze tijd overduidelijk te zien in de samenleving.

Back to top button