Fiqh

Hoe moet ik omgaan met jaloezie?

As salamoe aleykoem,

Wat moet je doen tegen mensen die zich jaloers gedragen ten opzichte van jou als je iets in je leven bereikt?

Bedankt alvast voor uw antwoord.

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Islam onderscheidt twee soorten van jaloezie. Er is negatieve jaloezie genaamd al hasad en er is positieve jaloezie genaamd al ghibta.

Allah (swt) zegt:

“En begeert niet datgene, waarmede Allah sommigen uwer boven anderen deed uitblinken.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 32)

Dit vers gaat over negatieve jaloezie. Dit is wanneer men iemand anders niet gunt wat hem gegeven is door Allah (swt) en hoopt dat hij dit kwijt zal raken. Deze emotie heet in het Arabisch al hasad en geoemd vers verbiedt deze emotie.

De Profeet (saw) heeft hierover gezegd: “En wees niet jaloers tegenover elkaar.” (Boechari). De Profeet (saw) heeft hieromtrent ook gezegd: “Er is tot jullie gekomen de ziekte van de naties voor jullie, jaloezie en haat. Dit is de ‘scheerder’. Ik zeg niet dat het de haren scheert, maar het scheert (vernietigt) het geloof. Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het Paradijs niet betreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie zeggen wat de liefde tussen jullie zal versterken? Verspreidt de (groet met) salaam onder jullie.” (Tirmidhi).

Dit wil zeggen dat de negatieve vorm van jaloezie strijdig is met het echte geloven, omdat het “houden van” waar de Profeet (saw) over spreekt niet samen kan bestaan met de negatieve vorm van jaloezie. Om uit jaloezie te wensen dat een ander iets kwijtraakt, dat past niet bij het concept van liefhebben. Dus waar de hasad is, daar bestaat geen liefde. Het is een emotie die hoort bij influisteringen (waswas) van de Sjaytaan, een groot kwaad, en een bedrijging voor het welzijn van de mensheid. Allah (swt) zegt:

“Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van de doorbraak … en tegen het kwaad van een afgunstige in zijn afgunst.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Falaq 113)

De andere vorm van jaloezie is niet een zonde, daarentegen. Een moslim mag voor zichzelf goede dingen wensen. Hij mag voor zichzelf ook dingen wensen die een ander ook heeft. Het bewijs hiervoor wat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Er is geen jaloezie (acceptabel) behalve twee: een persoon die door Allah rijkdom is gegeven en die dit uitgeeft op de correcte manier, en de persoon die Allah wijsheid heeft gegeven en die overeenkomstig beslist en die dit leert aan anderen.” (Boechari, Moeslim).

Om te hebben wat een ander ook heeft, al ghibta, is dus toegestaan en valt soms zelfs aan te raden. De moslim mag enkel niet wensen dat een ander zijn bezit verliest.

Voor wat betreft degene die last heeft van de negatieve vorm van jaloezie al hasad en deze emotie in zichzelf voelt, ons advies voor hem is het volgende:

Het wereldse leven is slechts vluchtig en wat Allah (swt) geeft aan de mens is enkel en alleen om hen te testen. Sommigen van de mensen geeft hij weinig om hun sabr (geduld) te testen. Anderen van de mensen geeft hij veel, evenzo om hen te testen. Zullen zij dankbaar zijn? Zullen zij delen met de minderbedeelden? Allah (swt) zegt:

“En Allah heeft sommigen uwer boven anderen in levensonderhoud bevoorrecht.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nahl 16, vers 71)

En Hij (swt) zegt ook:

“En begeert niet datgene, waarmede Allah sommigen uwer boven anderen deed uitblinken.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 32)

Wanneer men enkel met negatieve jaloezie kan kijken naar hetgeen anderen hebben gekregen van Allah (swt), dan is men niet enkel zondig. Men loopt dan ook het risico dat men vergeet wat men zelf gekregen heeft van Allah (swt) en ondankbaar wordt. En men moet weten, het was de negatieve jaloezie die vele mensen ten tijde van de Profeet (saw) er van weerhield om de waarheid te accepteren. Zij waren jaloers dat de door Allah (swt) gezonden profeet niet van hun ras of stam was en weigerden daarom om te erkennen dat Mohammed (saw) een profeet was. Dus de negatieve gevolgen van negatieve jaloezie kunnen dus heel groot zijn.

Men moet zich dit realiseren en Allah (swt) gedenken, in salaat en in vasten en op andere manieren, zodat de emotie van imaan – verlangen naar hetgeen Allah (swt) behaagt en afkeer voelen voor hetgeen Allah (swt) boos maakt – zal kunnen domineren in de persoon. Het geven van sadaqa (aalmoezen) valt in het bijzonder aan te raden want Allah (swt) heeft gezegd:

“Neem de sadaqa van hun rijkdom, om hen te reinigen (van zondes en slechte verlangens)…” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba 9, vers 103)

Tegen degene die denkt dat een ander deze emotie van negatieve jaloezie ervaart tegenover hem zeggen we het volgende:

Jaloezie is een emotie bij een persoon en men kan dus nooit zeker zijn dat een ander last heeft van jaloezie omdat men niet de emoties van een ander kan waarnemen. De emotie kan zich enkel uiten in gedrag. Het gedrag kan derhalve aanleiding geven om te denken dat de emotie van negatieve jaloezie bestaat, maar dit is en blijft altijd een gissing. Men moet dus altijd een bepaalde mate van voorzichtigheid in acht nemen alvorens te oordelen over anderen.

Indien u denkt dat bepaalde tekenen erop wijzen dat een ander last heeft van de negatieve jaloezie, dan is de raad:

1. Zeg de soeras Al Ichlas, Al Falaq en An Nas op bij de ervaring van negatieve jaloezie.

2. Probeer de persoon bij wie men de negatieve jaloezie vermoed in te laten zien dat hij / zij de Toorn van Allah (swt) opwekt met de negatieve emotie van jaloezie, middels goede bewijsvoering (deliel). Dit om de ander in staat te stellen zichzelf te reinigen van zijn slechte emoties en verlangens, overeenkomstig het gebod van Allah (swt):

“En bij de ziel (de verlangens) en haar volmaaktheid, Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is. Voorwaar, geslaagd is hij die haar (de verlangens) loutert (in lijn laat zijn met de geboden en verboden van Allah). En voorzeker hij gaat te gronde die haar (de verlangens) te gronde richt (niet in lijn laat zijn met de geboden en verboden van Allah).” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Asj Sjams 91, vers 7 – 10)

3. Als dit niet werkt, als de persoon niet zijn verlangens aanpast tot wat halal is zoals Allah (swt) opgedragen heeft, houdt dan afstand van de jaloerse persoon en weest op uw hoede betreffende deze persoon.

Ten slotte, het beste advies ter voorkoming van de negatieve jaloezie is gekomen van de Profeet (saw), die heeft gezegd: “Wanneer jullie kijken naar iemand die boven jullie is geplaatst [in rijkdom, macht, aanzien, schoonheid, et cetera], kijk dan ook naar degene die onder jullie is geplaatst [in rijkdom, macht, aanzien, schoonheid, et cetera].” (Boechari).

En Allah (swt) weet het best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button