Uncategorized

Hoe zit het met slavernij in Islam?

As salamoe aleykoem,

Ik heb gelezen dat volgens Islam slavernij is toegestaan, en dat een man gemeenschap mag hebben met zijn slavin, wat volgens sommige mensen feitelijk verkrachting is. Klopt dit?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Uw vraag draait om een punt wat voor u een probleem is, de vraag of de meester zijn slavin mag dwingen om gemeenschap met hem te hebben. U zegt ook dat sommige mensen dit zien als verkrachting, en als een schande voor Islam. Wij geven u antwoord, waarbij we de volgende punten zouden willen aanstippen:

Het dwingen van een slavin tot het bedrijven van gemeenschap zou, als het al gebeurt, niet iets specifiek zijn voor Islam of de moslims. Iedereen kent de geschiedenis van Europa en Amerika, en wat recent naar buiten is gekomen betreffende de verkrachting van krijgsgevangenen (vrouwen en mannen!) in Afghanistan en Irak maakt begrijpelijk hoe verschrikkelijk de Europese en Amerikaanse behandelingen van de Afrikaanse slaven moet zijn geweest. Buiten dit, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, oftewel impliciete slavernij blijft een probleem in de westerse landen. De politie van Londen heeft slechts enkele weken geleden verklaard dat in Londen over de laatste paar jaar honderden jonge zwarte kinderen zijn verdwenen, en voor een groot deel hiervan vermoedt men dat ze in de illegale kinderslavernij terecht zijn gekomen als huisknecht of seksslaaf.

Het bespreken van deze kwestie is zuiver hypothetisch omdat in de praktijk gelegaliseerde slavernij niet meer aan de orde is en omdat er vrijwel geen slaven meer bestaan en vanwege het feit dat de aanleiding voor slavernij is verdwenen. Slavernij als zodanig bestaat niet meer en men mag verwachten dat het ook niet meer terug zal keren. Dit is ook onze hoop.

Wij zullen uw vraag niet met ja of nee beantwoorden, maar we zullen deze zaak vanuit de islamitische visie ten aanzien van de slavernij toelichten. Verder laten we het aan u te oordelen hierover, en vergelijkingen te maken tussen het islamitische oordeel en de westerse wetten ten aanzien van de kwestie slavernij. Ons antwoord, derhalve, is het nu volgende.

Ten eerste, Islam is gekomen in een situatie waarin mensen over slaven beschikten. Ze heeft deze zaak met wijsheid behandeld waardoor enerzijds de slaven rechten kregen en anderzijds de weg werd vrijgemaakt om een einde te maken aan slavernij. Islam benadrukt de waardigheid van de slaven (zowel vrouwen als mannen) als mens, en heeft verordend hen goed te behandelen. De Profeet (saw) heeft gezegd: “Wees godvrezend met de slaven die jullie hebben, zij zijn jullie broeders en zusters. Allah (swt) heeft hun jullie ter beschikking gesteld, geef hen hetzelfde eten dat jullie eten, en dezelfde kleding als die jullie dragen, en laat hen geen al te zwaar werk verrichten; is het werk te belastend dan moeten jullie hen helpen.” (Moeslim).

Ten tweede, Islam heeft de waarde van het bloed van de slaven gelijk gesteld aan de waarde van het bloed van de vrije mensen. De Profeet (saw) heeft gezegd: “Degene die zijn slaaf doodt, wij doden hem ook.” (Ahmed, Aboe Dawoed).

Ten derde, Islam kent veel Goddelijke Oordelen die tot het vrijkopen van slaven aansporen, dit bevorderen en stimuleren. Zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten met de slaaf waarin behoort te staan tegen welke prijs de slaaf zichzelf vrij kan kopen. Of bijvoorbeeld de verordening dat als je iemand per ongeluk ombrengt, je als boetedoening daarvoor een slaaf in vrijheid kunt stellen. Islam heeft zelfs geld van de staatskas beschikbaar gesteld voor het vrijkopen van slaven. En het geld van zakaat mag worden besteed voor het vrijkopen van slaven:

“De zakaat is alleen voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die daarbij (de inning van de zakaat) werkzaam zijn, en voor degenen wier hart verzoend moet worden, en voor (het vrijkopen van) de slaven, en voor degenen die schuld hebben, en voor de zaak van Allah en voor de reiziger: dit is een gebod van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba 9, vers 60)

Ten vierde, Islam heeft het onderdrukken van slaven verboden. In geval van onderdrukking van slaven moet deze in vrijheid worden gesteld. De Profeet (saw) heeft gezegd: “Degene die een slaaf of een slavin schopt of slaat, moet zijn daad afkopen door die slaaf of slavin in vrijheid te stellen.” (Moeslim).

Ten vijfde, Islam heeft het onderwijzen en het in vrijheid stellen van slavinnen aangemoedigd. Van Abi Moesa is overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Wie een slavin heeft en haar correct behandeld, haar in vrijheid stelt en met haar trouwt, hij zal een dubbele beloning krijgen.” (Aboe Dawoed).

Wij vragen u, nu wij weten hoe Islam tegenover slavernij staat, zou een mens zo een mooie, genadevolle en voor alle partijen rechtvaardige wetgeving kunnen bedenken?

Blijft nog een punt open, en dat betreft het bedrijven van de liefde met een slavin. Dit lijkt voor veel mensen in eerste instantie een negatief iets, maar in feite is dit positief. Waarom dit zo is kent verschillende reden, welken we u zullen uitleggen:

Ten eerste, als Islam de man toestaat om liefde te bedrijven met zijn slavin, betekent dit dat de man haar rechten en plichten moet erkennen. Door het bedrijven van de liefde met de slavin wordt zij net zoals een vrije echtgenote en de man moet haar dus met liefde en genade behandelen. De slavin is dus geen product maar praktisch als een vrije echtgenote waarvoor de man verplicht is te zorgen, liefdevol en teder.

Ten tweede, als de man de liefde bedrijft met zijn slavin en zij een kind van hem krijgt dan verandert haar status van slavin naar vrije vrouw onmiddellijk en automatisch. Want Islam verplicht het in vrijheidstellen van een slavin zodra zij een kind krijgt. In geval van het overlijden van haar meester wordt haar invrijheidstelling afgedwongen en is het verboden om haar te verkopen.

Gezien het feit dat de Islamitische regelgeving duidelijk ten doel heeft slavernij te doen stoppen, zonder dit direct te verbieden, is het onlogisch te stellen dat nu slavernij feitelijk nergens meer wettelijk bestaat, de terugkeer van de Islamitische manier van leven in de vorm van de Islamitische Staat Al Khilafa de slavernij weer terug zal brengen. Slavernij is gedaan en Al Khilafa zal niet degene zijn die haar terugbrengt.

Allah (swt) weet het best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button