Uncategorized

Reactie op gesprek van IslamOmroep met Thierry Baudet

IslamOmroep publiceerde op zondag 12 maart jl. een video waarin het gesprek wordt aangegaan met Thierry Baudet. Dit was de eerste aflevering in het kader van het programma Kijk in de Keuken.

Niet zo lang geleden ging Salaheddine ook het gesprek aan met Thierry Baudet en velen verbaasden zich over de gematigde toon van Baudet. Sommigen stelden dat hij zou flirten met de islam en anderen spraken van een alliantie met moslims onder het mom van het waarborgen van conservatieve waarden (zoals de gezinsstructuur) in de strijd tegen de LHBTIQ-propaganda.

Baudet zou sinds de coronacrisis onder andere hebben ingezien dat 9/11 heel anders in elkaar zit en er systematisch keer op keer wordt ingezet op het voeden van een polariserende agenda waardoor verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet.

Het is belangrijk om te beseffen dat het uitgangspunt van de moslim niet links of rechts is. Islam kent een eigen waardenstelsel en ons discours zou niet gevormd moeten worden door ideologische kaders die zich conformeren aan de status quo. Dat er raakvlakken zijn, neemt niet weg dat het vertrekpunt verschilt en dat we niet moeten vergeten dat de aangehaalde retoriek van Baudet misschien plausibel oogt, maar dat het puur bedoeld is voor electoraal gewin.

Hij heeft de afgelopen jaren ingezet op identiteitspolitiek en dit uitte zich in een pleidooi om de Nederlandse cultuur te waarborgen. Ook in het interview kwam dit naar voren toen hij het had over de effecten van massa-immigratie en waarom hij diep van binnen een voorstander is van een homogene samenleving. Deze nationalistische sentimenten zijn leidend in de wijze waarop moderne natiestaten zijn gevormd. Een gemeenschappelijke taal, cultuur/religie en historie vormen het uitgangspunt. Derhalve wordt er gesproken over minderheden en is het niet verwonderlijk dat Baudet de interviewer niet als Nederlander ziet en altijd als ‘de ander’ zal beschouwen.

Overheden hoopten dat de migranten uiteindelijk op zouden gaan in de dominante cultuur, de nationale identiteit zouden verinnerlijken en hun religieuze identiteit zouden loslaten. Dit noemt men ook wel het ontkoppelingseffect. Echter is dit niet gebeurd en stelde men steeds vaker dat het multiculturalisme had gefaald en kwam er steeds meer aandacht voor de nationale identiteit. Steeds vaker ging het over het belang van assimilatie. Zelfs als je de taal leert, de cultuur kent en de geschiedenis bestudeert, zal er altijd van minderheden gesproken worden.

De spanningen waar Baudet naar verwijst, komen niet per se door de komst van de migranten maar door het onvermogen van de moderne natiestaten om deze groep op te nemen in de samenleving. Islam lost dit probleem op door mensen niet te dwingen de officiële staatsideologie te omarmen en niet af te rekenen op factoren waar ze geen invloed op hebben gehad (zoals hun ras, afkomst, geboorteplaats en huidskleur).

Hij is niet de enige die in de afgelopen jaren heeft gepleit voor een homogene samenleving. Echter spreekt hij wel over tolerantie omdat de aanwezigheid van mensen met een migratieachtergrond nu eenmaal een realiteit is (ondanks dat hij liever had gehad dat dit sociale experiment niet had plaatsgevonden).

Tolerantie was ooit een reactie op de vervolging van andersdenkenden en houdt in dat je de aanwezigheid van een ander probeert te verdragen en incasseert. Het enige verschil met de Inquisitie waarbij sprake is van fysieke vervolging, is dat de ander mag blijven bestaan maar diens aanwezigheid alsnog onaangenaam is.

Zelfs als er in het interview wordt gesproken over de ‘goede’ migranten/moslims waar men geen last van heeft, gaat dat over degenen die zich conformeren aan de dominante cultuur. Islam wordt als ideologische uitdager gezien. Een religie waarbij diens volgers stevig vasthouden aan hun identiteit terwijl men stelt dat velen in het Westen de trots voor hun eigen cultuur en nationale identiteit zijn verloren. Daarom wordt er steeds meer aandacht besteed aan identiteitspolitiek en spreekt men van het gevaar van islamisering wanneer het over massa-immigratie gaat. Het zogeheten Eurabië-concept stelt dat men uiteindelijk op zal gaan in de islamitische cultuur en allerlei islamitische uitingen worden als knieval voor de islam gezien.

Daarnaast wordt benadrukt dat de moslimgemeenschap geen monolithisch geheel is en er talloze interpretaties van islam bestaan. Als voorbeeld noemt Baudet het drinken van wijn. Het verbod op wijn zou slechts een interpretatie zijn en hij kent moslims die stevige drinkers zijn. Ook dit is een bewuste tactiek als het gaat om het vormgeven van een sociaal wenselijke islam die zich ontdoet van ‘ongewenste’ invloeden die tot een parallelle samenleving zouden leiden.

In de video is heel goed te zien waarom het zo belangrijk is om een ideologisch en politiek bewuste moslim te zijn. Anders word je makkelijk voor het karretje gespannen of ga je op zoek naar acceptatie terwijl de realiteit uitwijst dat uitsluiting ingebed is in het heersende politieke stelsel (Baudet verwoordt dit slechts) en tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat er verschillen zullen bestaan tussen mensen en zou het doel niet moeten zijn om geaccepteerd te worden maar hebben we een taak om islam als alternatief te presenteren en onze islamitische identiteit te beschermen.

Juridisch gezien wordt de interviewer als Nederlander gezien maar cultureel niet. Hij blijft volhouden Nederlander te zijn maar laten we eens stilstaan bij dit fragment. Je identiteit slaat op de realiteit van wie je bent en hoe je je onderscheidt van anderen. De mensen verschillen niet qua organische behoeften en instincten, ongeacht hun religie en culturele achtergrond. Waar ze wel in verschillen is de wijze waarop ze hun behoeften en instincten bevredigen. Dit hangt samen met de levensvisie die ze hebben geadopteerd en de maatstaven die daaruit voortvloeien. De Nederlander in dit verhaal slaat op iemand die voldoet aan specifieke uiterlijke kenmerken en culturele/ideologische achtergrond.

Het is uiterst gênant om te hopen op acceptatie terwijl je ideologisch gezien van elkaar verschilt en nooit geaccepteerd zult worden. Het volstaat om je te identificeren als moslim in Nederland die zich qua doen en laten onderscheidt door zijn islamitische identiteit en zich qua visie niet beperkt tot de nationale landsgrenzen omdat zijn identiteit niet wordt vormgegeven op basis van de geografische ligging maar op basis van de wijze waarop hij naar de wereld kijkt.

Back to top button