Fiqh

Heeft Profeet Mohammed (saw) de Romeinse Wet gebruikt om de Sjari’a tot stand te kunnen brengen?

As salamoe aleykoem,

Er zijn mensen, oriëntalisten, die beweren dat de Sjari’a van Islam door de moslims zelf gemaakt is. Dat deze niet werkelijk door Allah (swt) geopenbaard is. En dat de moslims hiervoor gebruik gemaakt hebben van ondermeer de Romeinse wetten.

Bijvoorbeeld ene Sheldon zei: “De sjari’a van Mohammed is niets anders dan een Romeinse wetgeving die aangepast werd aan de politieke benodigdheden van het Arabische rijk”. En hij zei: “De wetten van Mohammed zijn niets anders dan de wetten van Rome in een Arabische klederdracht.”

Hoe en met welke bewijzen kan ik deze bewering in het kort verwerpen?

Fie amanillah. Een broeder.

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden, in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Allereest moet gezegd worden dat normaal gesproken de bewijslast rust op degene die beweert. Oftewel, het is degene die ontkent dat de Sjari’a (Islamitische Wet) bij Islam hoort die met argumenten en bewijzen moet komen. Voor degenen die beweren wat u aangehaald heeft is dit een probleem en daarom vragen zij u om hun bewering te weerleggen zonder dat zijzelf argumenten hebben aangedragen. Dit is natuurlijk nonsens.

Desalniettemin, in reactie op hetgeen zij zeggen, het volgende:

Ten eerste wordt nergens in de talrijke overgeleveringen die zijn verzameld van de Boodschapper van Allah (saw), of van zijn metgezellen de sahaba, of van de opvolgers van zijn metgezellen de tabi’ien, of van de opvolgers van de opvolgers van zijn metgezellen de tabi’i at tabi’ien, gesproken over de Romeinse wet. Nergens wordt verwezen naar de Romeinse wet. En de Romeinse wet wordt zelfs niet door hen behandeld om deze te bekritiseren!

Ten tweede, in wat is overgeleverd van de Islamitische geleerden die zich tijdens de eerste eeuwen van Islam bezighielden met fiqh vindt men enkel verwijzingen naar de Koran, de Soenna van de Boodschapper van Allah (saw) en de idjma’a (consensus) van de sahaba. Dit is zelfs het geval voor de geleerden die woonden en werkten op de plaatsen in de Islamitische wereld die oorspronkelijke tot het Romeinse Rijk behoorden. Zo bijvoorbeeld imaam Aboe ‘Amr Al Awza’i, die leefde in Beiroet. Imaam Sjafi’i citeert op verschillende plaatsen in zijn boek Al Oemm de fatawaa (oordelen) van Al Awza’i en Qaadhi Aboe Joesoef weidde het boek Al Radd ‘alaa Siyaar Al Awza’i aan de oesoel (methode voor jurisprudentie) van Al Awza’i. In geen van beide bronnen wordt gesproken over de Romeinse wet, alhoewel Al Awza’i dus leefde in een stad die niet ver voor zijn tijd behoorde tot het Romeinse Rijk.

Ten derde, het is bekend dat de moslims verschillende filosofische werken van de Grieken vertaalden, analyseerden en becommentarieerden. Er is echter geen enkel werk over de Romeinse wet vertaald. Er zijn zelfs geen delen of zinnen vertaald van werken over de Romeinse wet.

De realiteit is derhalve dat de orientalisten die beweren dat de Sjari’a van Islam gebaseerd is op de Romeinse wet over geen enkel bewijs ter ondersteuning van hun bewering beschikken. Dit is bewijs dat de oriëntalisten, zoals gezegd, enkel nonsens verkopen.

Wat wel besproken wordt in wat is overgeleverd van de eerste generaties van moslims, en in wat is overgeleverd van de geleerden van al de latere generaties van moslims, is dat het oordeel enkel Allah (swt) toekomt:

“Het oordeel komt alleen Allah toe. Hij beveelt dat jullie alleen hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Joesoef 10, vers 40)

“Zeg: ‘Allah weet het best, hoelang zij daar vertoefden’. Hem behoren de geheimen der hemelen en der aarde, hoe Ziende is Hij en hoe Horende! Zij hebben geen vriend buiten Hem en aan Zijn heerschappij laat Hij niemand deelnemen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Kahf 18, vers 26)

En dat degene die niet oordeeld volgens hetgeen Allah (swt) geopenbaard heeft, een ongelovige of een onrechtpleger of een overtreder is:

“En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zijn ongelovigen (…), onrechtplegers (…), overtreders.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 44, 45 en 47)

En dit is een verder bewijs dat de oriëntalisten nonsens verkopen. De moslims van alle generaties zijn zich er van bewust geweest dat enkel Allah (swt) de wet mag bepalen. Zij hebben de wet daarom nooit gezocht buiten de bronnen van openbaring van Islam. En al hetgeen zij nagelaten hebben aan overleveringen en boeken zijn een bewijs hiervan.

En Allah (swt) weet het best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button