Islamitische wetenschappenKoran/Hadith

Een analyse van de hadieth “Zoals u bent zullen leiders over u worden benoemd”

Ad Daylami vermeldde in zijn boek Moesnad al Firdaws op gezag van Aboe Bakra de volgende hadieth met een complete keten: “Zoals u bent zullen leiders over u worden benoemd”.

Deze hadieth heeft sommige moslims het idee gegeven dat de moslim Oemma zelf de oorzaak is voor de tirannieke en incapabele heersers in de moslimlanden. Zij negeren daarom de misdaden die deze heersers verrichten omdat zij zich concentreren op de moslims die volgens hen de echte bron van de ellende zijn.

Maar Imaam As Soeyoeti zei over deze hadith: “Hij is dha’ief (onbetrouwbaar)”.

As Sachaawi zei dat de isnaad (keten van overlevering) bestaat uit Yahyah bin Haasjim van Joenoes bin Ishaaq van diens vader van diens vader van Aboe Bakra. As Sakhaawi zei over de hadith dat er zich een onderbreking bevindt in de keten van overlevering (moenqat’i sanad) en dat de overleveraar Yahya bin Haasjim niet betrouwbaar is (in welk geval een hadieth als dha’ief wordt beoordeeld).

Imaam Al Fatani zegt in zijn boek Tazkirat al Mawdoe’aat: “In de keten van overlevering bevindt zich een onderbreking en de overleveraar is Yahya bin Haasjim en hij heeft een lijn van overlevering die onbekende mensen bevat (in welk geval een hadieth als dha’ief wordt beoordeeld).”

Tot slot heeft ook Al Albani de hadith als dha’ief bestempeld in zijn boek Silsilaat al ahadieth ad dha’iefa.

De genoemde hadith moet derhalve als dha’ief beoordeeld worden.

Maar zelfs als we dit feit dat de hadieth onbetrouwbaar is vergeten, dan nog zegt de hadieth niet dat de moslims de misdaden van de tirannen moet negeren omdat zijzelf de oorzaak van alle problemen zijn.

Imaam Al Manawi heeft gezegd in zijn boek Fayd al qadier sjarh djaami al kabier verwezen naar wat As Sachaawi heeft gezegd over de zwakheid van de hadieth, waarna hij zei dat de betekenis van de hadieth is: “Als u taqwa tegenover Allah (swt) heeft en Zijn (swt) straf vreest, dan zullen de heersers over u worden benoemd die Hem (swt) zullen vrezen, en vice versa”. De vraag hierbij is, hoe kunnen wij zeggen taqwa te hebben wanneer we de misdaden van deze tirannen tegen de mensen en tegen Islam negeren?

Er zijn vele verzen en ahadieth welke ons zonder twijfel duidelijk maken dat wij de moenkar (kwaad) moeten verbieden en dat wij het ma’uroef (goede) moeten gebieden. Zo zegt Allah (swt):

“Laat er onder u een groep zijn die oproept tot deugdzaamheid, al m’arouf gebiedt en al moenkar verbiedt.” (Zie de betekenissen van de vertalingen van de Koran, soera Al Imraan 3, vers 104)

Voor wat betreft het waarnemen van moenkar heeft de Profeet (saw) gezegd: “Wie een moenkar waarneemt moet zijn handen gebruiken om het te veranderen. Als hij dat niet kan moet hij zich er tegen uitspreken. Als hij dat niet kan moet hij het met zijn hart verwerpen, en dit is het zwakste soort van de imaan.” (Moeslim).

Hiernaast maakt Allah (swt) duidelijk dat het niet regeren met Islam, het niet gebruiken van de oplossingen van Islam maar het terzijde schuiven van dezen ten gunste van hetgeen het menselijk verstand mee aankomt, tot de grootste moenkar behoort:

“En er zijn mensen, die zeggen: ‘Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn’. Zij trachten Allah en de gelovigen te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf en zij beseffen het niet. Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen. Wanneer hun wordt gezegd: ‘Richt geen onheil op aarde aan’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts vredestichters’. Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet.” (Zie de betekenissen van de vertalingen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 8 – 11)

En:

“En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn de onrechtvaardigen.” (Zie de betekenissen van de vertalingen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 45)

En:

“En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn de overtreders.” (Zie de betekenissen van de vertalingen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 47)

Dus nogmaals, hoe kunnen wij zeggen taqwa te hebben wanneer we de misdaden negeren van de tirannen die niet regeren met Islam?

De realiteit is dat de Profeet (saw) ook heeft gezegd: “Voorwaar, Allah ‘Azza we Djal zal geen volk bestraffen voor de handelingen van slechts enkelen onder hen, totdat zij (het volk) de moenkar (het slechte, het kwade, het niet regeren met Islam) onder hen waarnemen en zij (het volk) dit niet veranderen alhoewel zij in staat zijn dit te veranderen. En als zij de moenkar niet veranderen dan zullen de mensen als gemeenschap bestraft worden tezamen met de enkelen (die de moenkar doen).” (Ahmed).

Deze hadith bewijst dat de Oemma zich moet uitspreken tegen de misdaden van de tirannen, het niet regeren met Islam en de uitbuitingen door hen begaan. Dit is een plicht, omdat Allah (swt) hier aangeeft het uitspreken tegen de moenkar te belonen en het niet uitspreken tegen de moenkar te zullen bestraffen. En de Profeet (saw) heeft gezegd over dit nobele werk: “De grootste sjahied (martelaar) is Hamza, en de man die een woord van Waarheid spreekt tegen een onrechtvaardige heerser en (hiervoor) door hem gedood wordt.” (Al Haakim).

De moslims moeten zich een kwestie goed realiseren. De heersers besturen het land. Zij leggen de wetten op aan de mensen. De wetten die de problemen van de mensen zouden moeten oplossen, en waardoor de samenleving gevormd wordt. Als de wetten de wetten van Islam zijn, dan zijn zij de Wet van Allah (swt), dan zullen zij werkelijk de problemen van de mensen oplossen, en dan zal de samenleving een Islamitische samenleving zijn. Maar als de wetten niet wetten van Islam zijn, dan zullen zij de problemen van de mensen niet oplossen maar enkel verergeren. En dan zal de samenleving niet een Islamitische samenleving zijn maar een samenleving van koefr waarin de moslims leven. Als er niet de Wet van Islam is in de landen van de moslims, hoe kunnen de moslims zich dan aan de Wet van Allah (swt) houden? En is dit niet waar het om draait bij Islam? Om je over te geven aan Allah (swt), de Almachtige Schepper, in onderdanigheid, in aanbidding? Als er niet volgens de Sjari’a geregeerd wordt, dan kunnen de mensen nog zo hun best doen om “goed” te worden, ze zullen slechts in een klein deel van het leven “goed” kunnen worden. Ze zullen dan gedwongen zijn om in het grootste deel van het leven de wetten van koefr te volgen. Dit is de realiteit in de landen van de moslims en dit heeft grote gevolgen voor de gehele toestand in de wereld. Iets wat niemand kan zijn ontgaan.

Dus, om als goede moslim te kunnen leven is het noodzakelijk dat de moslim zich uitspreekt tegen de moenkar en dat hij al ma’uroef gebiedt. En dus dat hij de regeerders ter verantwoording roept wanneer zij de grootste moenkar begaan door niet met Islam te regeren. En om als goede moslim te kunnen leven is de ten uitvoer brenging van de ganse Sjari’a van Allah (swt) noodzakelijk omdat de moslim anders in het grootste deel van zijn leven koefr moet volgen in een samenleving gevormd door koefr zal moeten leven.

De vraag is derhalve eigenlijk, bestaat er een betere manier om Allah (swt) te aanbidden dan door in alles Zijn (swt) wet te volgen? Dus door de regeerders ter verantwoording te roepen door de ma’uroef te gebieden en de moenkar te verbieden wanneer zij met hun wetten van koefr de mensen de mogelijkheid op het volgen van de Wet van Allah (swt) ontnemen? Door door de mensen uit te nodigen tot de complete manier van leven volgens Islam en door te werken aan het mogelijk maken van de complete manier van leven volgens Islam, ongeacht hetgeen de vijanden van Islam hem mee bedreigen, zal de moslim voorzeker de Tevredenheid bij Allah (swt) verdienen. Want Hij (swt) zegt:\

“Jullie zijn het beste volk dat voor de mensheid is verwekt. Jullie gebieden wat goed is, verbieden wat kwaad is en jullie geloven in Allah.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Imraan 3, vers 110)

‘Oemar ibn Al Khattab zei over dit vers: “Wie van jullie tot deze geprezen gemeenschap wil behoren, laat hem de voorwaarde vervullen die Allah (swt) stelt in dit vers”. (Tafsier Ibn Kathier).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button