AqiedaIslamitische wetenschappen

De Dag der Wederopstanding

“Wanneer de hemel gespleten wordt. En wanneer de sterren vallen.En wanneer de zeeën overstromen. En wanneer de graven worden omgekeerd. Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Infithaar 82, vers 1 – 5)

Een iedere moslim gelooft in de dag der Wederopstanding, de Dag des Oordeels, waar gans de mensheid beoordeelt en berecht zal worden op basis van elke handeling verricht in zijn leven op aarde. Deze dag is een van de redenen waarom de moslim zich tot het uiterste inspant om goed te doen in zijn leven op aarde, in de hoop tot de overwinnaars te mogen behoren op deze dag en uit vrees tot de verliezers te zullen behoren. Op deze dag zijn er aanvankelijk slechts twee bestemmingen mogelijk: óf men zal zijn bestemming in het laaiende Vuur vinden welke een ongeëvenaarde pijn met zich mee zal brengen, sommigen hierin eeuwig verblijvende en sommigen voor een beperkte tijd, óf men zal zich bevinden tussen de onvoorstelbare geneugten en plezieren van het Paradijs. Deze dag zal angstaanjagend zijn en geen mens weet wat precies te verwachten. Alhoewel geen mens op aarde in staat zal kunnen zijn deze dag volledig te kunnen omschrijven dan wel te bevatten, omdat de gehele kennis omtrent deze zaak enkel en alleen rust bij Allah (swt) en dit het menselijk verstand te boven gaat, zal er in dit artikel een poging worden gedaan een beeld te schetsen van deze overweldigende dag op basis van hetgeen Allah (swt) ons hierover heeft verteld. Opdat het de moslim haar zal doen overpeinzen, opdat zijn vrees voor Allah (swt) zal toenemen, met als gevolg dat hij zich nog meer zal haasten om het goede te verrichten en het kwade te vermijden, om op deze manier het welbehagen van zijn Heer (swt) te verdienen.

De toestand van de aarde, de hemel, de zon en de sterren

De Koran geeft verschillende beschrijvingen om een indruk te kunnen geven wat er met de aarde, de zon en de sterren zal gaan gebeuren wanneer het Uur aangebroken is. De hemel zal uiteen gereten worden met grote kracht en een oorverdovend geluid:

“Wanneer de hemel verscheurd wordt. En hij (de hemel) naar zijn Heer luistert en zijn plicht vervult. En wanneer de aarde uitgespreid wordt. En uitwerpt wat in haar is en zich ledigt.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Insjiqaaq 84, vers 1 – 4)

“En de hemel zal opensplijten, waardoor hij er zwak zal uitzien.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Haqq 69, vers 16)

De eens zo grote massale bergen zullen zijn als verstrooide wolvlokken, totaal verpulverd:

“En de bergen zullen zijn als verstrooide wolvlokken.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Qaariya 101, vers 5)

“En de aarde en de bergen van hun plaats zullen worden opgeheven en terstond zullen worden verbrijzeld” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Haqq 69, vers 14)

“Nee, wanneer de aarde met klappen verpulverd wordt.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Fadjr 89, vers 21)

De zon zal opgerold worden en de sterren zullen van hun plaats vallen en uitdoven:

“Wanneer de zon opgerold wordt. En wanneer de sterren vallen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Takwir 81, vers 1 – 3)

De zeeën zullen tot koken gebracht door hevige vlammen:

“Wanneer de zeeën tot koken gebracht worden.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Takwir, vers 6)

“En wanneer de zeeën vlam zullen vatten.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Infitar 82, vers 3)

Het hele universum zal worden vernietigd en de kolossale hemel zal opgerold worden door de Almachtige:

“…En de gehele aarde zal die Dag in Zijn rechterhand genomen worden, en de hemelen zullen door Zijn rechterhand opgerold worden…” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Az Zoemar 39, vers 67)

“De Dag, waarop Wij de hemelen zullen oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt…” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Anbiya 21, vers 104)

Het is niets anders dan een ongelooflijke Kracht en Macht welke deze gebeurtenissen te weeg brengt. De bergen verpulverd tot stof, zeeën in vuur en vlam, de zon opgerold evenals de hemelen. Deze toestand zal de harten van de mensen een immense angst inboezemen.

De toestand van de mensen

De bazuin zal worden geblazen, een oorverdovend geluid zal klinken welke te machtig is voor elk levend wezen op aarde. Al wat levend is zal sterven. Bij de tweede bazuinstoot zal elk mens en dier welke ooit op aarde heeft geleefd uit zijn graf opstaan.

“Er zal op de bazuin geblazen worden, en éénieder die zich in de hemelen en op aarde bevindt, zal bezwijken, behalve diegenen die Allah wil. Vervolgens zal er nogmaals geblazen worden, waarop zij rechtop staand zullen kijken.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Az Zoemar 39, vers 68)

Dan komt het moment van besef en weet een ieder wat hij of zij gedaan heeft:

“..Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Infithaar 82, vers 5)

De ongelovigen zullen verschrikt zijn, hun harten kloppen in hun kelen want het voorheen nog zo onwaarschijnlijke, waar men voor was gewaarschuwd in het aardse leven, is aangebroken. De nekharen zullen overeind staan, de ogen wijd opengesperd en de mensen verkleuren van angst. Mensen rennen naakt rond luid schreeuwende en zijn ten einde raad.

“..Met angst, opengesperde ogen, en als uiteengejaagde sprinkhanen, zullen zij uit hun graven komen. Zich haastend naar de oproeper waarop de ongelovigen zullen zeggen: ‘Voorwaar, dit is een moeilijke Dag’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Qamar 54, vers 7 – 8)

De moeder is vervreemd van haar kind, de man van zijn vrouw, de zus van haar broeder. Iedereen denkt door de angst enkel nog aan zichzelf:

“En wanneer de bazuinstoot komt. Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al ‘Abasa 80, vers 33 – 37)

Dan is het te laat, en is er geen terugkeer meer. De ongelovigen zullen wensen dat ze stof zouden zijn, opdat ze niet verantwoordelijk zouden worden gesteld voor hetgeen ze plachten te doen:

“..O, wee, was ik maar aarde.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Naba 78, vers 40)

De zon zal zo dichtbij staan dat de afstand tussen de schepping en de zon slechts tientallen meters zal bedragen. Men zal hevig transpireren terwijl men wacht op de beoordeling van hun Heer (swt). Overgeleverd door Moeslim van Al Miqdaad bin Aswad is dat hij de Profeet (saw) heeft horen zeggen: “Op de Dag der Wederopstanding zal de zon zo dicht bij de schepping komen, dat de afstand slechts enkele tientallen meters zal bedragen en de mensheid zal zweten naar gelang ze hebben gehandeld, het zweet reikt tot de enkelen van sommigen, tot de knieën van anderen, tot de heupen van anderen, terwijl sommigen tot hun mond bedekt zijn in het zweet.”

De aarde en de hemel zullen vervangen worden door een nieuwe aarde en hemel en dus zal de aarde niet meer zijn zoals wij die kennen:

“De Dag (zal komen) waarop de aarde en de hemel door een andere aarde en hemel vervangen zullen worden en zij (de mensen) allen voor Allah, de Ene, de Opperste zullen verschijnen. Dan komt het moment van besef en weet een ieder wat hij of zij gedaan heeft.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ibrahiem 14, vers 48)

De Boodschapper van Allah (saw) heeft verteld hoe de aarde eruit zal komen te zien. Sahl ibnoe Sa’d heeft gezegd dat hij de Boodschapper van Allah (saw) hoorde zeggen: “De mensen zullen op een witte aarde met een rode gloed, die zoals een stuk brood is, verzameld worden. Op deze aarde zullen geen herkenningspunten zijn.” (Boechari, Moeslim).

Men kan zich voorstellen hoe ernstig deze zaak zal zijn. De mensheid is gewaarschuwd keer op keer, de tekenen zijn laten zien, maar velen van hen wilden de schepping maar niet overdenken. De ongelovigen wilden niet stil staan bij het feit dat ze ooit weer uit de dood zouden opstaan. Ze wisten het toch, of hadden een vermoeden, maar ze verborgen dit in hun harten en hoopten dat het uiteindelijk toch niet waar zou zijn. En dan staat men op uit de dood. De ongelovigen en onrechtvaardigen realiseren zich dan, als door een harde klap in het gezicht, dat hen iets vreselijks te wachten staat. Want voor de misdadigers is er een verschrikkelijke pijn in de Hel die elke pijn ooit ervaren tot kleine speldenprikjes zal maken.

De ondervraging

De mens zal ondervraagd worden voor zijn daden gedurende het leven op aarde:

“En voorwaar, Wij zullen degenen naar wie (boodschappers) gezonden werden ondervragen, net zoals wij de boodschappers zullen ondervragen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ar’aaf 7, vers 6)

Het eerste waar de slaaf over gevraagd zal worden is zijn gebeden voor zijn Heer (swt). Indien dezen goed en volledig waren zal hij overwinnen, indien deze onvolledig waren zal hij verliezen. Aboe Hoeraira (ra) hoorde de Boodschapper van Allah (saw) zeggen: “Het eerste waarvoor de dienaar rekenschap zal moeten afleggen op de Dag der Wederopstanding is zijn gebed. Als zijn gebeden goed zijn, dan is hij geslaagd en zal hij overwinnen. En als zijn gebeden niet goed zijn, dan zal hij verliezen en ten onder gaan. En wanneer sommige van zijn verplichte gebeden ontbreken, dan zal de Heer zeggen: ‘Kijk of Mijn dienaar nog extra gebeden verricht heeft, en vul hier de verplichte gebeden mee aan’. Daarna zullen al zijn daden op die manier beoordeeld worden.” (Saahieh oel Djaami’)

Men zal ondervraagd worden over afgoderij en wat men naast Allah (swt) aanbeden heeft:

“En er zal tot hen gezegd worden: ‘En wat is datgene jullie aanbeden behalve Allah? Kunnen zij jullie redden, of kunnen zij zichzelf redden?’” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera As Sjoe’ara 26, vers 92 – 93)

Verder zal er over andere handelingen gevraagd worden. Men zal ondervraagd worden over zijn lichaam, kennis en over zijn bezittingen. Aboe Barza Al Aslamie heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (saw) gezegd heeft: “De dienaar zal zijn plaats niet verlaten op de Dag der Wederopstanding totdat hem over vier zaken gevraagd zal worden: over zijn leeftijd en hoe hij zijn leven doorgebracht heeft; en over zijn kennis en wat hij hiermee gedaan heeft; en over zijn geld en hoe hij dit verkregen heeft en waaraan hij dit uitgegeven heeft; en over zijn lichaam en hoe hij dit versleten heeft.”

Er zal gevraagd worden over de gunsten die de mensen gegeven zijn door hun Heer (swt):

“Vervolgens zullen jullie die Dag gevraagd worden over de gunsten (die jullie gegeven werden).” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Takaathoer 102, vers 8)

Er zal gevraagd worden over de beloften welke zijn verbroken door de mensen:

“En zij hadden de eed bij Allah reeds afgelegd voordat zij wegvluchtten. En over de belofte met Allah zal gevraagd worden.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab 33, vers 15)

Over de wijze van ondervraging heeft Aboe Hoeraira overgeleverd dat de Profeet (saw) zei: “De dienaar zal zijn Heer ontmoeten, waarop zijn Heer hem zal zeggen: ‘Jij daar, heb Ik je niet geëerd, en heb Ik je niet voorzien van kinderen en een vrouw, en heb Ik de kamelen en de paarden niet ten dienste van jou gesteld. En heb Ik je niet het leiderschap gegeven, waarna je een vierde van de oorlogsbuit kreeg?’ De dienaar zal zeggen: ‘Voorzeker, U hebt dit alles voor mij gedaan’. Hij zal zeggen: ‘En dacht je dat je Mij zou ontmoeten?’ De dienaar zal zeggen: ‘Neen!’ Vervolgens zal Hij zeggen: ‘Dan zal Ik jou vandaag vergeten, net zoals jij Mij vergeten was’. Daarna zal er een tweede gebracht worden, waarop Hij hem zal zeggen: ‘Jij daar, heb Ik je niet geëerd, en heb Ik je niet voorzien van kinderen en een vrouw, en heb Ik de kamelen en de paarden niet ten dienste van jou gesteld. En heb Ik je niet het leiderschap gegeven, waarna je een vierde van de oorlogsbuit kreeg?’ De dienaar zal zeggen: ‘Voorzeker, U hebt dit alles voor mij gedaan’. Hij zal zeggen: ‘En dacht je dat je Mij zou ontmoeten?’ De dienaar zal zeggen: ‘Neen!’ Vervolgens zal Hij zeggen: ‘Dan zal Ik jou vandaag vergeten, net zoals jij Mij vergeten was’. Vervolgens zal er een derde gebracht worden, en hetzelfde gesprek zal gevoerd worden, maar de dienaar zal antwoorden: ‘O mijn Heer, ik heb in U geloofd en in Uw boeken en Boodschappers, en ik heb gebeden en gevast, en ik heb aalmoezen gegeven’. En hij zal zoveel mogelijk goede zaken opsommen. Dan zal Hij zeggen: ‘Ga daar staan!’ Vervolgens zal er hem gezegd worden: ‘Vandaag zullen wij een getuige laten komen die tegen jou zal getuigen.’ De dienaar zal denken: ‘Maar wie is dan deze getuige, die tegen mij zal getuigen?’ Dan zal zijn mond verzegeld worden, en er zal tegen zijn dijen, vlees en beenderen gezegd worden: ‘Spreek!’ En zijn dijen, vlees en beenderen zullen zeggen welke daden hij verricht heeft, zodat hij geen excuus meer zal hebben… en dit is de huichelaar, over wie de boosheid van Allah zal zijn.” (Moeslim)

Een serieuze zaak is dan ook bij elke handeling het juiste te verrichten. Men ziet dat over elke handeling verantwoording afgelegd moet worden, hoe beangstigend zal het zijn op het moment dat de handelingen meer slecht zijn geweest dan goed.

De beoordeling

De mensen zullen bij de beoordeling in drie groepen verdeeld worden.

– De mensen van de rechterzijde;
– De mensen van de linkerzijde;
– En de eersten.

“En jullie in drie groepen verdeeld zijn. De mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde! En de mensen van de linkerzijde, (wat een tegenspoed voor) de mensen van de linkerzijde! En de eersten (de derde groep) zijn de eersten.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Waaqi’a 56, vers 7 – 10)

Er zal een klein aantal gelovigen zijn welke rechtstreeks het Paradijs binnen zullen treden zonder een afrekening mee te hoeven maken. De rest van de gelovigen zullen rekenschap af moeten leggen voor hetgeen ze gedaan hebben. De mensen van de linkerzijde wacht een grote bestraffing, hun zal het boek achter hun rug worden gegeven:

“En degene die dan zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Insjiqaaq 84, vers 10 – 11)

Allah (swt) zal degenen welke riyaa’ (opschepperij) bedreven doorzien, en niemand zal iets voor Hem verborgen kunnen houden. Aboe Hoeraira (ra) heeft overgeleverd, nadat hij eerst drie keer het bewustzijn verloren had (uit angst voor deze overlevering), dat de Boodschapper van Allah (saw) het volgende heeft gezegd: “Op die Dag wanneer al de gemeenschappen op hun knieën zullen zitten, zal Allah neerdalen om onder hen te oordelen. Iemand die de gehele Koran van buiten kende, zal de eerste zijn die bij Allah geroepen wordt, dan een man die op de weg van Allah gestorven is, en daarna een man die veel geld had. Allah zal tegen de man die de Koran van buiten kende zeggen: ‘Heb Ik je datgene wat Ik aan Mijn Boodschapper geopenbaard heb, niet geleerd?’, waarop hij zal zeggen: ‘Jazeker, o Heer!’ Hij zal zeggen: ‘En wat heb je met de kennis die je bezat gedaan?’ Hij zal zeggen: ‘Ik verrichtte tijdens de nacht het gebed met de Koran en tijdens de dag bracht ik deze in praktijk.’ Daarop zal Allah hem zeggen: ‘Je liegt!’, en de engelen zullen ook zeggen: ‘Jij liegt!’ Daarna zal Allah hem zeggen: ‘Je énige doel was dat de mensen zouden zeggen dat jij iemand bent die de Koran leest, en zij hebben dit gezegd.’ Vervolgens zal de rijke persoon gebracht worden, waarop Allah hem zal zeggen: ‘Heb Ik je niet rijk gemaakt en er zo voor gezorgd, dat je niemand anders nodig had?’ Waarop hij zal zeggen: ‘Jazeker, o Heer!’ Hij zal zeggen: ‘En wat heb je dan gedaan met datgene waarvan Wij jou voorzien hebben?’ Hij zal zeggen: ‘Ik onderhield er mijn familiebanden mee, en gaf deze weg in de vorm van liefdadigheid.’ Daarop zal Allah hem zeggen: ‘Je liegt!’, en de engelen zullen zeggen: ‘Jij liegt!’ Daarna zal Allah hem zeggen: ‘Je énige doel was dat de mensen zouden zeggen dat jij vrijgevig bent, en zij hebben dit gezegd.’ Daarna zal degene die op de weg van Allah gestorven is gebracht worden, waarop Allah hem zal zeggen: ‘Waarom werd jij gedood?’ Waarop hij zal zeggen: ‘Omdat U mij opgedragen had om te strijden op Uw weg en ik heb gevochten tot ik gedood werd.’ Hij zal zeggen: ‘Je liegt!’ En de engelen zullen zeggen: ‘Jij liegt!’ Daarna zal Allah hem zeggen: ‘Je énige doel was dat de mensen zouden zeggen dat jij iemand bent die moedig is, en zij hebben dit gezegd.’ Toen klopte de Profeet (saw) op mijn schouder en zei: O Aboe Hoeraira deze drie zijn de eersten van de schepping van Allah, met wie het Vuur aangestoken zal worden.” (Moeslim)

Voor wat betreft de mensen van de rechterzijde, hun boek van goede en slechte daden zal hen in de rechterhand worden overhandigd:

“En degene aan wie het boek in de rechterhand gegeven wordt, zal een gemakkelijke afrekening krijgen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Insjiqaaq 84, vers 7 – 8)

Hij (swt) zal sommige zondaren vergeven alleen omdat ze één keer iets goeds hebben verricht in hun leven. Aboe Hoeraira (ra) heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (saw) zei: “Er was een man die de gewoonte had om geld te lenen aan anderen, en tegen de jongeman die verantwoordelijk was voor het ophalen van dit geld (de afbetaling) zei hij: ‘Als er iemand is die het moeilijk heeft, zie dit dan door de vingers, opdat Allah ook onze fouten zal vergeven’ … en hij kwam bij Allah, en Hij had hem werkelijk zijn fouten vergeven.”

De rechtvaardigen, ten slotte, zal Hij (swt) belonen want de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “De rechtvaardigen zullen zich op de Dag der Wederopstanding aan de rechterkant van De Meest Barmhartige bevinden, zittende op verhogingen van licht. En de beide handen van Allah zijn rechts. En het zijn degenen die rechtvaardig zijn in hun beslissingen, hun gezinnen en in datgene waarover zij verantwoordelijk zijn.” (Moeslim)

De weegschalen (Al Mawaazin)

“En wij zullen weegschalen der gerechtigheid opstellen op de Dag der Opstanding, zodat geen enkele ziel in enig opzicht onrecht zal worden aangedaan. En al was het slechts het gewicht van een mosterdzaadje, Wij zullen het naar voren brengen en Wij zijn voldoende als Afrekenaar.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Anbiya 21, vers 47)

De mens zal gewogen worden in een weegschaal. Indien zijn goede daden beter zijn dan zijn slechte daden dan is hij gered. Wanneer zijn slechte daden zwaarder wegen, dan is hij verloren:

“Wat betreft degene van wie dan zijn weegschaal (met goede daden) zwaar weegt. Hij zal een behaaglijk leven leiden. En wat betreft degene van wie zijn weegschaal licht weegt. Zijn verblijfplaats is dan de Haawiya. En wat doet jou weten wat zij is? Een verbrandende Hel.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Qaariya 101, vers 6 – 11)

De brug (As Siraat)

De Profeet (saw) werd gevraagd: “Waar zullen de mensen zich bevinden wanneer de hemel en de aarde vervangen worden?” Hij antwoordde: “In het donker, voor de brug.”

‘Abdoellah heeft gezegd: Allah zal de mensen op de Dag der Opstanding verzamelen en aan sommige zal een hoeveelheid licht gegeven worden die gelijk is aan een berg, en aan anderen zal nog meer licht gegeven worden. Weer anderen zullen licht aan hun rechterkant krijgen ter grootte van een dadelpalm, en anderen weer minder, tot er een ogenblik zal komen dat er iemand zal zijn die enkel licht in zijn duim zal hebben dat soms aangaat en dan weer terug uitgaat. Als het oplicht zal hij verder stappen en als het uitgaat dan blijft hij stilstaan…. En zo zullen zij over de brug gaan. De brug is maar zo dun als een haar en zo scherp als een geslepen zwaard. Er zal hen dan gezegd worden dat zij over de brug moeten gaan naar gelang het licht dat aan hen gegeven werd. Sommige zullen snel als een bliksem over deze brug gaan, anderen zo vlug als een wind, en weer anderen in een tijd zo kort als een oogopslag. Anderen zullen er over gaan zoals een snel paard en nog anderen zullen erover heen kruipen. Alles zal afhangen van de daden die ze verrichtten. Sommige zullen zelfs door het Vuur aangeraakt worden. Wanneer zij over de brug zijn, zullen zij zeggen: “Alle lof komt aan Allah toe, Hij Die ons van jou gered heeft, nadat Hij jou aan ons getoond heeft, en Hij heeft ons verzien van datgene waarvan Hij niemand anders heeft voorzien”.

De bestemming

Na dit te hebben ondergaan volgt de eindbestemming. De moslim welke niet genoeg goede daden heeft ondernomen zal zijn bestemming in het vuur vinden voor een beperkte tijd, waarna hij vergeven zal worden. De sterke gelovige, die niemand buiten Allah (swt) gevreesd heeft in dit huidige leven en die zich ingespannen heeft om enkel Hem (swt) te behagen, zijn bestemming zal voor altijd het Paradijs zijn waar rivieren door stromen en men geen angst, pijn of haat kent. Voor de ongelovigen, die enkel hebben proberen te genieten van het huidige leven en het nadenken over Allah (swt) hebben nagelaten, zal de bestraffing het eeuwige vuur inhouden. Nooit zal er een einde in zicht zijn voor hen en nooit zullen ze rust krijgen.

Dus wetende dat deze dag zal komen waarop niets verborgen zal blijven, laat de moslim zich inspannen om in volledige overeenstemming met de geboden en verboden van Allah (swt) te kunnen leven. Opdat hij op de dag der Wederopstanding tot degenen aan de rechterzijde zal kunnen behoren, en mogelijk zelfs, zo Allah (swt) het wil, tot de rechtvaardigen.

Back to top button