Dat economische problematiek één van de motivatoren was voor de mensen in Tunesië, Libië, Jemen en Egypte om de straat op te gaan in protest tegen de over hen heersende dictatoren kan niet ontkent worden. De mensen hadden genoeg van werkeloosheid. Van hun armoede. Van hun diep trieste levensomstandigheden met slechte huisvesting, geen of onbetrouwbare electriciteitsvoorziening, files, en van de corruptie die een kleine groep van mensen rondom de dictator in staat stelde de complete economie van het land te beheersen en die de rest van de bevolking geen mogelijkheid liet om hun economische positie te verbeteren.

In Tunesië en Egypte leidde de moed, standvastigheid en opofferingsgezindheid van de demonstranten tot de val van de heersende dictatoren. Dit gaf de mensen de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan. In beide landen kozen de mensen de meest bekende Islamitische partij in hun midden, An Nahdha in Tunesië en de Moslim Broederschap in Egypte, met de verwachting dat zij hen naar de gewenste verandering zouden leiden. Maar sindsdien hebben zowel An Nahdha als de Moslim Broederschap duidelijk gemaakt dat hun economisch beleid in grote lijnen een continuering zal zijn van het economische beleid van de dictatoren voor hen. An Nahdha heeft duidelijk gemaakt dat ook onder haar de Tunesische economie gebaseerd zal blijven op de principes van het kapitalisme. [1] En de Moslim Broederschap heeft besloten om het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de organisatie van de Egyptische economie te laten leiden, net zoals ten tijde van dictator Moebarak. [2] Het is derhalve duidelijk dat An Nahdha en de Moslim Broederschap de economische problemen van de mensen in Tunesië en Egypte niet zullen oplossen.

Een echte, radicale verandering van het economisch systeem is wat nodig is. [3] De Islamitische Staat Al Khilafa zou een dergelijke echte verandering van de economie to stand brengen. Wat precies het economisch beleid van de Islamitische Staat Al Khilafa zal zijn, zal in het nu volgende uiteengezet worden.

Introductie van de Gouden Standaard

De afschaffing van de kapitalistische ordening van de economie en de vervanging van deze door het economisch systeem van Islam zal ondermeer afschaffing van het kapitalistische monetair systeem en de vervanging van deze door het monetair systeem van Islam inhouden. In het monetair systeem van kapitalisme dat momenteel ten uitvoer wordt gebracht in al de landen van de moslims is geld niets anders dan of een stukje papier zonder echte waarde of een getal op een rekening die door een computer wordt bijgehouden. In het monetair systeem van Islam bestaat geld uit goud, zilver en andere edele metalen. Dit monetair systeem is bekend onder de naam Gouden Standaard.

In het kapitalistische monetair systeem hebben de banken hebben het recht en de mogelijkheid om geld te maken. De Centrale Bank kan het papiergeld drukken en de commerciële banken kunnen het elektronische geld bijschrijven op rekeningen. Hierdoor controleren de banken de economie. Als zij veel extra geld maken door veel geld uit te lenen dan zal de economie groeien omdat de mensen dan extra dingen zullen kunnen kopen. Maar als zij stoppen met uitlenen en de mensen vragen om het geleende geld terug te betalen dan zal de economie krimpen omdat de mensen dan veel minder zullen kunnen kopen.

Dit systeem stelt regeringen ook in staat om alsmaar grotere schulden te maken. De banken hoeven alleen maar wat extra geld bij te drukken om dit beschikbaar te kunnen maken voor de regering. En omdat een regering in kapitalisme het recht heeft om belastingen te heffen is het risico voor de banken dat ze niet door de regering terug betaald zullen worden feitelijk nihil. Daarom zijn de banken eigenlijk altijd bereid om een regering het geld te lenen dat deze wil hebben. Maar, door het lenen van de regering neemt de totale geldhoeveelheid in circulatie (het aanbod van geld) toe. Als dit gebeurd terwijl het totaal aantal transacties in de economie niet substantieel verandert, dan heeft dit tot gevolg dat de waarde van het geld in circulatie afneemt. Het geld dat de mensen in salaris ontvangen wordt dan minder waard evenals hun spaargeld. Hierbovenop zullen de mensen in de toekomst extra belast worden door hun regering omdat zij de regering in staat moeten stellen om de staatslening samen met rente terug te betalen aan de banken.

Bovendien, als een regering schulden heeft bij een bank dan moet hij luisteren naar wat deze bank wil, vooral als deze regering in de toekomst nog meer wil lenen van deze bank. Dit is waarom de commerciële banken zo machtig zijn geworden in de wereld, tot het punt dat ze regeringen het te voeren beleid voorschrijven. Dit is duidelijk gebleken uit de huidige financiële crisis. [4]

Door het kapitalistische monetair systeem af te schaffen en te vervangen door het Islamitische monetair systeem wordt dus geldontwaarding (inflatie) voorkomen; wordt voorkomen dat de regering op onverantwoorde wijze geld uitgeeft om later de mensen de rekening hiervoor te presenteren; en wordt voorkomen dat slechts een kleine groep van bankdirecteuren de volledige economie en politiek controleren en domineren.

Afschaffing van de rente in al haar vormen

Tezamen met de verandering van het monetair systeem zal ook de rente afgeschaft worden want in het economisch systeem van Islam mag niet tegen rente geleend of uitgeleend worden.

Als onderdeel hiervan zal de Islamitische Staat een analyse doen van de openstaande staatsleningen. Als voor een oude staatslening geldt hetgeen dat reeds aan rente en aflossing betaald is gelijk of groter is dan het oorspronkelijk geleende bedrag, dan zal deze lening als afgelost beschouwd worden. Als hetgeen dat reeds aan rente en aflossing betaald is minder is dan het oorspronkelijk geleende bedrag, dan zal aflossing betaald blijven worden totdat het oorspronkelijk geleende bedrag geheel terug betaald is. Rente zal echter niet meer betaald worden. Dit zal in de praktijk resulteren in een grote besparing voor de staat omdat voor de meeste openstaande staatsleningen in de moslimwereld geldt dat over hen al veel meer aan rente en aflossing betaald is dan het oorspronkelijk geleende bedrag.

Voor wat betreft de overige leningen in de economie, de leningen aangegaan door gewone mensen of bedrijven, hiervoor zal dezelfde oefening gedaan worden. Dus ook voor deze leningen zal niets meer betaald hoeven te worden als hetgeen reeds aan rente en aflossing betaald is gelijk of groter is dan het oorspronkelijk geleende bedrag. Net als voor de staat zal dit de ook de gewone mensen en de bedrijven in de economie veel geld besparen.

De afschaffing van rente in de Islamitische Staat Al Khilafa zal niet betekenen dat de banken verboden worden. Maar, de business van de banken zal moeten veranderen. Het lenen en uitlenen van geld tegen rente zal verboden zijn. Maar de banken zullen geld kunnen verdienen door het geld, goud, zilver of andere waardevolle zaken van de mensen op te sluiten en te beschermen in hun kluizen, omdat zij voor deze dienst een vergoeding mogen vragen. De banken zouden ook een nieuwe business kunnen beginnen als tussenpersoon bij partnerschap. De banken zouden mensen die meer geld hebben dan zij direct nodig hebben kunnen helpen bij het vinden van mensen die met een goed idee een business willen beginnen maar die hiervoor zelf het geld niet hebben. De banken kennen vanwege hun geschiedenis in kapitalisme deze beide type van mensen heel goed. In het economisch systeem van kapitalisme zouden de mensen met teveel geld dit aan de bank hebben gegeven om rente te verdienen, namelijk, terwijl de mensen met goede ideeën maar te weinig geld een lening zouden hebben aangevraagd bij de bank. In het economisch systeem van Islam kan de bank deze mensen dus samenbrengen zodat een partnerschap volgens de regels van Islam gestart zou kunnen worden. Als vergoeding voor deze dienst zou de bank dan deelname in de partnerschap op basis van reputatie mogen vragen, waardoor de bank zou komen te delen in de toekomstige winst van deze partnerschap.

Belastinghervorming

Door de belastinghervorming die hoort bij de complete afschaffing van kapitalisme en de introductie van het economisch systeem van Islam in de plaats hiervan zal voorkomen worden dat de afschaffing van de rente problemen veroorzaakt voor wat betreft de groei van de economie.

In de Islamitische economie is geen plaats voor Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW), accijnzen zoals op bezine, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook zullen werkgeversbelastingen afgeschaft worden. De belastinghervorming van de Islamitische Staat Al Khilafa zal dus een onmiddelijke impact op armoede en economische groei hebben. Het besteedbaar inkomen van mensen en bedrijven zal significant verhoogd worden door de belastinghervorming. De mensen zullen meer kunnen kopen en dus kunnen kopen wat ze nodig hebben. Verder zal het aantrekkelijker worden voor bedrijven om mensen in dienst te nemen, simpelweg omdat dit veel goedkoper zal zijn. Door de toename in het besteedbaar inkomen van de mensen en de toename in de werkgelegenheid zal de economie direct substantieel groeien.

Op de langere termijn zal de voornaamste belasting die de Islamitische Staat Al Khilafa in de plaats van de kapitalistische belastingen zal brengen zorgen voor continuering van de economische ontwikkeling. In de plaats van de kapitalistische belastingen zal de Islamitische Staat zakaat heffen. De zakaat is in principe een jaarlijkse heffing van 2,5% over rijkdom die niet benut wordt. De zakaat zal dus werken als een motivator voor mensen met rijkdom om hun te investeren. Want als ze het niet investeren zullen ze er zakaat over moeten betalen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het in de Islamitische Staat ook niet toegestaan zal zijn om niets met geld te doen. Islam heeft het oppotten van geld verboden namelijk. De straf voor oppotten van geld is confiscatie van dit geld door de Islamitische Staat. Men mag wel sparen, wat betekent dat men geld opzij zet met het doel op een later moment een besteding te doen die in het huidige moment niet betaald kan worden. Maar men mag niet oppotten wat het opzij zetten van geld zonder bestedingsdoel is. Ook deze Islamitische wet zal de mensen met rijkdom motiveren om hun geld te investeren of uit te lenen als ze geen goede investeringsmogelijkheid kunnen vinden, omdat ze hun rijkdom anders kwijt zullen raken. Dit zal de mensen met creativiteit en goede ideeën in staat stellen om nieuwe bedrijven op te starten.

Eigendomhervorming

De Islamitische Staat Al Khilafa zal het kapitalistische principe van vrijheid van eigendom afschaffen en vervangen door het Islamitische principe van privaat en publiek bezit.

In kapitalisme mag iedereen alles tot zijn private bezit maken. Wanneer iemand iets in privaat bezit heeft dan betekent dit dat hij anderen mag verbieden het te gebruiken. Op basis van dit principe hebben westerse multinationale ondernemingen in de meeste moslimlanden de nutvoorszieningen zoals water en electriciteit gekocht. Omdat de mensen compleet afhankelijk van zijn van deze producten kunnen deze bedrijven iedere prijs vragen die zij willen en dus grote winsten maken over de ruggen van de mensen. [5] Deze bedrijven mogen ook verkopen aan wie zij willen, dus als zij water of electriciteit willen exporteren omdat zij dan meer winst kunnen maken, dan kan niemand hier iets tegen doen ook al laat dit de mensen mogelijk met minder water en electriciteit dan zij nodig hebben. Niemand kan deze bedrijven ook dwingen om te investeren in de infrastructuur voor de verdeling van water en electriciteit over het land, het gevolg waarvan is dat grote groepen mensen niet aangesloten zijn op de waterleiding of het electriciteitsnet en dat beiden heel vaak niet correct werken.

In Islam behoren de nutvoorszieningen tot het publieke bezit wat betekent dat al de mensen het bezit ervan delen en dat niemand anderen het gebruik ervan mag ontzeggen. De staat heeft de plicht om de publieke bezittingen te managen zodat het voordeel erin gemaximaliseerd zal worden voor de mensen. De prijs die de mensen moeten betalen voor water en electriciteit zal hierdoor substantieel dalen. De mensen zullen nog maar de kostprijs hoeven te betalen in plaats van kostprijs plus de winst voor de westerse multinationale onderneming.

De natuurlijke rijkdommen behoren ook tot het publieke bezit. Ook dezen zullen dus onder beheer van de Islamitische Staat komen en niet langer in eigendom zijn van westerse multinationale ondernemingen. Dit betekent dat westerse multinationale ondernemingen niet langer een groot deel van de waarde van het goud, de olie, het gas en de steenkool in de bodem van de moslimlanden zullen kunnen kapen. Alles zal voortaan voor de moslims zelf zijn en door de Islamitische Staat gebruikt kunnen worden om voor haar onderdanen te zorgen.

Afschaffing van de aandelen- en derivatenmarkten

De aandelenmarkten en derivatenmarkten zullen ook gesloten worden als het economisch systeem van Islam de plaats inneemt van kapitalisme.

Voor een aandelenmarkt is geen plaats in het economisch systeem van Islam omdat de ondernemingsvorm Naamloze Vennootschap niet overeenstemt met de Islamitische vereisten voor ondernemingsvormen. De uitgave van aandelen op de aandelenmarkt stelt bedrijven in staat om te groeien tot onnatuurlijke grote vormen waardoor zij ganse markten onder hun controle kunnen brengen. Dat is waarom feitelijk al de markten voor goederen en diensten in de kapitalistische landen gedomineerd worden door slechts een klein aatal bedrijven. Één van de gevolgen hiervan is concentratie van rijkdom, wat dan weer armoede voor de massa’s als gevolg heeft. [6]

En voor een derivatenmarkt is evenmin plaats in het economisch systeem van Islam omdat op deze markt rechten verhandeld worden – zoals het recht om in de toekomst iets te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs – terwijl in Islam enkel echte goederen en diensten verhandeld mogen worden.

Door de handel in deze rechten kunnen mensen die geen echte goederen of diensten willen kopen toch de prijs voor deze goederen of diensten beïnvloeden. De derivatenmarkt is daarom een bron van prijsinstabiliteit. Afhankelijk van het “sentiment” onder de speculanten op de derivatenmarkt kunnen de prijsen omhoog en omlaag gaan ook al blijven aanbod en vraag betreffende de echte goederen en diensten gelijk. Vooral wanneer dit gebeurt met voedingsmiddelen brengt dit grote problemen voor de mensen. De afschaffingen van de derivatenmarkt door Islam zal de mensen daarom groot voordeel brengen.

Bovendien verstoort de derivatenmarkt de werking van het prijsmechanisme. Het prijsmechanisme zorgt ervoor dat uit het aanbod van en de vraag naar de echte goederen en diensten een optimale verdeling van de productiemiddelen over de economie resulteert. Omdat de derivatenmarkt de prijs beïnvloedt verstoort het dit proces waardoor de economie niet optimaal efficient opereert. Door de afschaffing van de derivatenmarkt zal de efficientie in de economie dus toenemen, waardoor de productie beter afgestemt zal worden op de vraag en de prijzen van de goederen en densten die de mensen echt willen hebben zal afnemen.

Afschaffing van de copyright- en patentwetgeving

Islam kent geen copyright- of patentwetgeving. Copyright- en patentwetgeving is een typisch product van kapitalisme. De copyright- en patentwetgeving wetgevingen zullen dus afgeschaft worden als de Islamitische het economisch systeem van Islam ten uitvoer brengt.

Copyright- en patentwetgeving belet mensen om kennis te delen of om verdere kennis op te doen. Het belet mensen ook om te gebruiken wat men al weet. Afschaffing van deze maatregel zal de Islamitische Staat dus in staat stellen om snel een “kenniseconomie” op te bouwen die hoogwaardige technologie kan gebruiken en produceren en dus kan concurreren met al de vooraanstaande economieën in de wereld. [7]

Landhervorming

De vervanging van de kapitalistische ordening van de economie door het economisch systeem van Islam zal verder betekenen dat land dat niet benut wordt gratis weggegeven zal worden aan degene die een plan heeft om het te benutten. Dit zal het einde betekenen van de nu regelmatig in de moslimlanden voorkomende praktijken waarbij mensen van hun land worden gezet dat zij sinds mensenheugenis bewonen, omdat hun eigendom niet officieel geregistreerd staat en omdat hun regering het land voor veel geld wil verkopen aan een projectontwikkelaar. Of de praktijken waarbij mensen vruchtbare landbouwgrond niet mogen bewerken omdat die gekocht is door een investeerder die het land niet wil gebruiken maar enkel met winst wil doorverkopen.
Staatsbeleid voor ontwikkeling van de landbouw

Omdat de huidige regeringen in de moslimlanden zich de wet laten voorschrijven door internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB) is het loandbouwbeleid niet gericht op de productie van wat de moslimlanden zelf nodig hebben om op wat de westerse wereld nodig heeft. De theorie hierachter is dat dit de moslimlanden zoveel geld zal opleveren dat ze alles wat ze zelf nodig hebben makkelijk zullen kunnen kopen. Maar in de praktijk komen de moslimlanden hierdoor met elkaar te concurreren voor export naar het westen, waardoor ze maar een lage prijs kunnen krijgen voor hun landbouwgewassen. Bovendien zijn de moslimlanden afhankelijk gemaakt van het westen omdat ze in het westen voedsel moeten kopen waardoor ze iedere prijs zullen moeten betalen die het westen vraagt.

Het landbouwbeleid van de Islamitische Staat Al Khilafa zal zich daarom concentreren op het totstandbrengen van onafhankelijkheid voor wat betreft de voedselvoorziening.

De vrijgave van het onbenutte land zal een grote stap in deze richting zijn omdat het miljoenen mensen die graag zouden willen werken als boer maar geen of te weinig land bezitten de mogelijkheid zal geven om hun wens te realiseren. In de moslimlanden is armoede en werkloosheid vooral op het platteland hoog. De arme boeren hebben vaak niet genoeg land om hun gezin te kunnen onderhouden middels de opbrengst van het land. En de kinderen van de arme boeren hebben zelf geen toegang tot land om net als hun vader boer te kunnen worden. De landhervorming van de Islamitische Staat zal de mensen echter de mogelijkheid geven om boer te worden op stukken land die groot genoeg zijn om hun gezinnen te voorzien van hun primaire levensbehoeften. Wat derhalve verwacht moet worden van de landbouwhervorming is ten eerste dat armoede en werkeloosheid op het platteland sterk zal afnemen. Ten tweede zal de populatiedruk in de steden afnemen omdat mensen vanut de stad terug zullen keren naar hun geboorteplaatsen aangezien mogelijkheden tot werk zich daar zullen voordoen voor hen. Ten derde zal de voedselproductie in de Islamitische Staat sterk toenemen door dit alles, waardoor de Staat minder afhankelijk zal worden van voedselimporten uit het buitenland.

In toevoeging hierop zal de Islamitische Staat zich bezighouden met het creëren van de randvoorwaarden die maximalisatie van de landbouwproductie mogelijk maken. Door samen te werken met de boeren zal snel en goedkoop een netwerk voor irrigatie opgezet kunnen worden. De nog altijd aanwezige kennis van traditioneel boeren, oftewel organisch boeren, zal door middel van een campagne van her-educatie gebruikt worden om op massale schaal afstand te nemen van de landbouw op basis van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en over te schakelen op natuurlijke kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Hierdoor zal de productie per hectare vergroot worden. [8] Dit beleid zal de moslimwereld snel onafhankelijk maken van de rest van de wereld voor wat betreft voedsel en het probleem van honger oplossen.

Staatsbeleid voor ontwikkeling van grondstofverwerkende industrie

Voor de grondstofverwerkende industrie – rafinage, chemische industrie – in de moslimlanden geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de landbouw. In de meeste moslimlanden is de lokale grondstofverwerkende industrie te klein voor de lokale vraag naar de verwerkte producten omdat de regeringen in de moslimlanden zich concentreren op productie en export van de grondstoffen. De finale producten die van de grondstof gemaakt worden moeten dan weer geïmporteerd worden. Dit maakt de moslimwereld afhankelijk van het westen want een auto loopt op benzine en niet op ruwe olie. Bovendien exporteert de moslimwereld hierdoor het goedkopere product om vervolgens het duurdere product weer te importeren.

De technologie vereist voor verwerking van grondstoffen is breed beschikbaar. De in de moslimwereld aanwezige ingenieurs zullen hier geen problemen mee hebben. Bovendien werken er momenteel duizenden moslims in de olie & gas en chemische industrie in het westen en zij beschikken over de praktische kennis die nodig is om een grondstofverwerkende industrie op te zetten en draaiende te houden. De Khalifa zal een persoonlijk beroep op hen doen om terug te keren naar de Islamitische Staat en hen herinneren aan het feit dat Islam hen dit verplicht heeft. [9]

De controle van de overheid over de grondstof productie zal de Staat verder de benodigde middelen geven om de opbouw van de grondstofverwerkende industrie te financieren. Door een geconcentreerd beleid zal de Islamitische Staat Al Khilafa dus in relatief korte tijd in staat zijn om de afhankelijkheid van de economie van de import van verwerkte producten te beëindigen. Dit zal het profijt voor de economie van de in de moslimwereld aanwezige grondstoffen vergroten. En de grondstofverwerkende industrie zal banen creëren voor duizenden van ingenieurs in de moslimwereld die nu vaak geen werk kunnen vinden.

Staatsbeleid voor diepgaande industrialisering

Verschillende elementen van de kapitalistische economie zorgen ervoor dat een land dat nog niet een volledige industrialisering heeft doorgaan deze ook niet zal kunnen doorgaan. Bijvoorbeeld de copyright- en patentwetgeving voorkomt de verspreiding van kennis die hiervoor nodig is. En de wetgeving van de Werelhandelsorganisatie (World Trade Organization, WTO) verbiedt het landen om hun eigen bedrijven te helpen tijdens hun volwassenwordingsproces. De lokale bedrijven moeten dus meteen concurreren met de volwassen bedrijven uit de geïndustrialiseerde westerse wereld die door hun ervaring betere kwaliteit tegen een lagere prijs kunnen produceren. Maar de lokale bedrijven gaan hierdoor failliet voordat ze hebben kunnen leren om net zoals de westerse bedrijven kwaliteit te produceren tegen een lage prijs.

De Islamitische Staat Al Khilafa is niet gebonden door deze kapitalistische wetten en bepalingen en zal daarom lokale bedrijven actief helpen en ondersteunen om te leren en te groeien. Zodat de situatie geschapen wordt waarin alles dat de economie nodig heeft ook in de economie geproduceerd wordt en de Staat niet langer van het buitenland afhankelijk zal zijn.

De Islamitische Staat Al Khilafa zal dit doen bijvoorbeeld door leningen beschikbaar te stellen aan de lokale bedrijven en door bij hen te kopen en in plaats van bij buitenlandse bedrijven. De lokale bedrijven zullen ook tegen lagere prijzen toegang krijgen tot de grondstoffen beschikbaar in de moslimwereld. In het bijzonder zal de Islamitische Staat Al Khilafa lokale bedrijven in de defensie industrie helpen. De geschiedenis bewijst namelijk dat deze industrie innovatie duwt. [10] Defensie stelt de allerhoogste eisen aan kwaliteit en vernieuwing en dit dwingt de menselijke creativiteit om tot het uiterste te gaan om oplossingen te vinden voor technologische problemen. Zo duwt de defensie industrie technologische vernieuwing voorwaarts. Andere industrieën kunnen dan weer van deze vooruitgang profiteren en de Islamitische Staat Al Khilafa zal ervoor zorgen dat kennis en kunde die opgedaan wordt in de defensie industrie beschikbaar wordt gemaakt voor de overige sectoren van de industrie, zodat zij dezen kunnen gebruiken voor andere toepassingen. Zaken zoals de microchip, het internet, de straalmotor en de laser zijn op deze manier onderdeel geworden van het dagelijks leven. Over tijd zal de industrie van de Islamitische Staat Al Khilafa zo tot een technologisch hoogstaande industrie worden die als beste de producten kan produceren die door heel de wereld gevraagd worden. Een industrie die voor de benodigde werkgelegenheid zorgt, met salarissen waar de mensen in de moslimlanden nu alleen maar van kunnen dromen.

________________________________________

[1] “Nahda pledge on investment in Tunisia”, 27 oktober 2011, Financial Times, www.ft.com/intl/cms/s/0/6a85225e-fff3-11e0-ba79-00144feabdc0.html#axzz25mJkYRs9

[2] “Morsi intends to subjugate Egypt to the humiliating conditions of the IMF”, 2 september 2012, Khilafah.com, www.khilafah.com/index.php/analysis/middle-east/14588-morsi-intends-to-subjugate-egypt-to-the-humiliating-conditions-of-the-imf

[3] “For most Tunisians, little has changed”, GlobalPost, 29 april 2012, www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/120427/tunisia-economy-sidi-bouzid-arab-spring-protests

[4] www.thegoldreport.co.uk

[5] “Bechtel’s Water Wars”, CorpWatch, 1 mei 2003, www.corpwatch.org/article.php?id=6670

[6] “The Internationalization of Monopoly Capital”, Montly Review, juni 2011, http://monthlyreview.org/2011/06/01/the-internationalization-of-monopoly-capital#.UIKVN2dVU1I

[7] “The Real Reason for Germany’s Industrial Expansion?”, Der Spiegel, 8 augustus 2012, www.spiegel.de/international/zeitgeist/no-copyright-law-the-real-reason-for-germany-s-industrial-expansion-a-710976.html

[8] “Organic farming can feed the world”, University of Michigan, 30 juli 2007, www.ur.umich.edu/0607/Jul23_07/13.shtml

[9] Voor zij die gehoor zullen geven aan deze oproep zal hun verhuizing gerekend worden als een emigratie voor Islam zoals de emigratie van de metgezellen van Profeet Mohammed (saw) naar Al Madina, zo Allah (swt) het wil: “En voor wat betreft de eersten van degenen die het domein van kwaad verlaten hebben (de Moehaadjirien) en degenen die hen het geloof beschut en beschermd hebben (de Ansaar), alsmede degenen die hen in goedheid volgen, Allah heeft welbehagen in hen en zij hebben welbehagen in Hem; en Hij heeft voor hen tuinen bereid, waar doorheen rivieren stromen. Daarin zullen zij voor eeuwig vertoeven. Dat is de grote zegepraal.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba 9, vers 100)

[10] “A Shrinking Military Budget May Take Neighbors With It”, New York Times, 6 januari 2012, www.nytimes.com/2012/01/07/us/a-hidden-cost-of-military-cuts-could-be-invention-and-its-industries.html?_r=2&hp

Comments

comments

DELEN