Islamitische wetenschappenNafsiyya

Het belang van de eerste 10 dagen van Dhul Hijjah

Wat is het belang van deze 10 dagen? Soms komen ze voorbij zonder dat moslims zich bewust zijn van hun belang, laat staan dat ze weten dat ze zijn begonnen. Soms worden deze dagen alleen maar beschouwd als een aftelling naar het Offerfeest.

Tijdens deze tien dagen moeten we nadenken: geven wij als moslims deze dagen hun juiste belang?

Opinie van geleerden

Ibn al-Qayim legde uit dat de beste nachten van het jaar de laatste tien nachten van de Ramadan zijn, terwijl de beste dagen van het jaar de eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn.

Ibn Taymiyyah werd hierover gevraagd en zijn antwoord was: “De laatste tien nachten van de Ramadan zijn beter wat betreft de nacht, en de eerste tien dagen van Dhu’l-Hijjah zijn beter wat betreft de dagen.” Ibn al-Qayyim bevestigde dit en Ibn Kathir stemde met deze conclusie in.

Betekenis in de Koran

Zo heilig zijn de eerste tien dagen van Dhul Hijjah dat Allah er een eed bij zweert in de Koran: “Bij de dageraad en bij de tien nachten” [89:1-2]. Een eed zweren bij iets geeft de belangrijkheid en het grote voordeel ervan aan.

De dageraad is werkelijk een prachtig teken van Allah. Het markeert het einde van de duisternis en het voorbijgaan van de nacht, en kondigt het begin van een nieuwe dag aan. Er zijn zoveel aanbiddingen verbonden met dit moment, zoals het einde van het tahajjud-gebed, het begin van het fajr-gebed en het begin van het vasten.

Op dezelfde manier zijn de tien nachten een groot teken van Allah. Iets zo diepgaands dat Allah ervoor koos er een eed bij af te leggen. Iets zo belangrijk dat Allah het zelfs verbond met de dageraad. Ibn Abbas legde uit dat deze tien nachten inderdaad de eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn.

Belang ervan in de Hadith

In feite is er een expliciete overlevering van de Profeet, overgeleverd door Jabir ibn Abdullah, waarin de Profeet zei: “De beste dagen van deze wereld zijn de tien dagen (verwijzend naar de tien dagen van Dhul Hijjah).” De hadith werd gerapporteerd door al-Bazzar en veel traditionele geleerden beschouwden het als authentiek.

Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er is geen dag waarop een goede daad geliefder is bij Allah dan deze tien dagen (de eerste tien dagen van Zul Hijjah).” De metgezellen vroegen: “Zelfs niet het strijden op de weg van Allah?” “Zelfs niet het strijden op de weg van Allah,” antwoordde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), “behalve voor degene die vertrok met zijn leven en rijkdom (op de weg van Allah) en er niets van terugbracht (dat wil zeggen, hij is martelaar).” (Bukhari)

Geen andere motivatie zou nodig moeten zijn na deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Jihad is het hoogtepunt van de islam. De nobele daad van aanbidding waarbij een dienaar alles wat hem lief is op het spel zet, om het woord van Allah het hoogste te maken. Zelfs beter dan dat is het aanbidden van Allah in de eerste tien dagen van Dhul Hijjah! Allah heeft elke deur van goedheid voor ons geopend in deze tien dagen, dus wees op je hoede om je af te wenden van de Genade van Allah, opdat die deur niet meer voor je wordt geopend.

Er wordt ook overgeleverd van Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er zijn geen dagen die zwaarder wegen bij Allah en Hem meer geliefd zijn voor goede daden dan de eerste tien dagen van Zul-Hijjah.” Daarom moet je in deze dagen vaak reciteren: “La ilaha illallah, Allahu Akbar, Al-Hamdu-lillah, Sub-hanallah.” (Tabraani)

Aanbevolen daden tijdens deze gezegende dagen

Over het algemeen moeten alle daden waar Allah tevreden mee is worden gedaan in deze dagen. De belangrijkste handeling die overvloedig moet worden verricht, is het reciteren van tahleel, takbeer en tahmeed, aangezien deze als eerste werden genoemd in de overlevering van Ibn ‘Umar (moge Allah tevreden met hem zijn), waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er zijn geen dagen die groter zijn voor Allah of waarin goede daden Hem dierbaarder zijn dan deze tien dagen, dus reciteer in overvloed tahleel (zeggen van Laa ilaaha ill-Allah), takbeer (zeggen van Allahu akbar) en tahmeed (zeggen van al-hamdu Lillah) gedurende deze dagen.”

Er wordt gemeld dat toen de tien dagen begonnen, Sa’eed bin Jubair, de beroemde geleerde van de tweede generatie, zichzelf in overvloedige aanbidding van Allah inspande.

Dhikr (gedenken van Allah swt)

Begin met het gedenken van Allah, want Allah zegt in de Koran: “Reciteer, [O Mohammed], wat jou van het Boek is geopenbaard en onderhoud het gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad. En voorwaar, het gedenken van Allah is het grootste. En Allah weet wat jullie doen” [29:45].

Het is uit de Genade van Allah dat Hij ons heeft aangespoord tot daden van aanbidding die vrede en tevredenheid in onze harten brengen en intrinsiek plezier hebben, zoals Allah zegt in de Koran: “Degenen die geloven en van wie de harten gerustgesteld worden door het gedenken van Allah. Ongetwijfeld, door het gedenken van Allah worden de harten gerustgesteld” [13:28].

Vermeerder het gedenken van Allah. Ibn Umar en Abu Hurayrah gingen bij het begin van Dhul Hijjah naar de marktplaats en verhoogden de takbeer van Allah. Zodanig dat de hele marktplaats weerklonk van de verheerlijking en lof van Allah.

Ibn Umar vertelt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er zijn geen dagen waarop goede daden groter zijn en meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen. Dus reciteer vaker de tahleel, takbeer en tahmeed.” (Gerapporteerd door Imam Ahmed)

Vasten

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het vasten gedurende deze dagen is gelijk aan het vasten van een heel jaar, en de aanbidding gedurende deze periode in één nacht is gelijk aan de aanbidding in de ‘Lailatul-Qadr‘.” (Tirmidhi)

Abu Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde dat Rasullullah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Ik hoop op Allah Ta’ala dat het vasten van Arafaat een uitwissing zal zijn voor de zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar.” (Tirmidhi)

Abu Qatadah vertelt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei over het vasten op de dag van Arafah: “Het wist de zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar uit.” (Sahih Muslim)

Er wordt inderdaad overgeleverd van Hunaydah ibn Khalid dat een van de vrouwen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verklaarde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de eerste negen dagen van Dhul Hijjah vastte. (Al-Nasai en Abu Dawood)

Abdullah ibn Amr meldde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het vasten en de Koran zijn twee voorspraak voor de dienaar van Allah op de Dag des Oordeels. Het vasten zal zeggen: ‘O Heer, ik heb hem weerhouden van zijn voedsel en verlangens gedurende de dag. Sta mij toe om voor hem te bemiddelen.’ De Koran zal zeggen: ‘Ik heb hem verhinderd ’s nachts te slapen. Sta mij toe om voor hem te bemiddelen.’ En hun voorspraak zal worden geaccepteerd.”

Offer

Offer een offer, want het is het eeuwenoude ritueel van onze voorvader Ibrahim en werd bevolen voor onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toen Allah zei: “Bid tot jouw Heer en offer [alleen aan Hem]” [108:2].

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De zoon van Adam verricht geen enkele daad op de dag van het offer die Allah meer behaagt dan het vergieten van bloed. Op de dag van het offer zal het worden gepresenteerd voor Allah voordat het de grond raakt. Dus verheug je erover.”

Daden van goedheid

Verricht daden van goedheid, want dit zijn de meest geliefde daden bij Allah. Zoals de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er zijn geen dagen waarin goede daden Allah meer geliefd zijn dan deze tien dagen.” De metgezellen vroegen: “O Boodschapper van Allah, zelfs niet jihad op de weg van Allah?” Hij antwoordde: “Zelfs niet jihad op de weg van Allah, behalve voor iemand die zijn leven en eigendommen opgeeft en niets terugkeert.

Conclusie

De eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn buitengewoon belangrijk en gezegend in de islam. Ze worden beschouwd als de beste dagen van het jaar, waarin goede daden zeer geliefd zijn bij Allah. Het is een tijd van overvloedige aanbidding, het reciteren van tahleel, takbeer en tahmeed, vasten, het verrichten van goede daden en het offeren van een offer. Moslims moeten deze dagen waarderen en benutten om dichter bij Allah te komen en Zijn genade en zegeningen te ontvangen.

Back to top button