Geschiedenis

Helden van Islam: Berke Khan

Berke Khan was de kleinzoon van Genghiz Khan waarmee Allah (swt) Islam en de moslims heeft versterkt. Hij was de leider van de Gouden Horde, de stam van de Mongolen van het westen, de zoon van de nonkel van Houlakou. Hij heeft een alliantie gevormd met de toenmalige heerser van Egypte en Asj Sjaam, Soeltan Baybars van de Mamloeken dynastie.

Berke Khan is één van de zeven zonen van Jochi, die de zoon is van Genghis Khan. De oudste zoon van Jochi, Batu Khan had de positie van zijn vader geërfd en werd hiermee de leider van de Gouden Horde. Deze Gouden Horde ging de geschiedenis in als de eerste stam die Islam heeft omarmd en de eerste stam die een goede omgang had met de moslims.

Door de sympathie van Batu Khan met de moslims in zijn gebied, begonnen de christelijke priesters en monniken in zijn gebied – die een grote impact hadden op de zware misdaden die werden gepleegd in moslimgebieden – de leider van de mongolen Koyuk, zoon van Ogoday, aan te moedigen om Batu te bestrijden voordat Islam zich zou verspreiden in gans het noordelijke gebied.

Batu Is overleden in 1255 NC, zijn zoon Sartaq werd de leider van de stam. Hij stierf echter vlak erna. Vervolgens werd Berke de leider van de Gouden Horde in 1257.

De Bekering van Berke Khan tot Islam

Berke Khan is tot Islam bekeerd in het jaar 1252. Al voor zijn bekering keek hij al op naar Islam en had hij liefde voor Islam vanwege moeder. Zij was de zus van de laatste Sultan van Khawarizm (dit zou in huidige periode overeenstemmen met een gedeelte van Oezbekistan, Kazakhstan en Turkmenistan) ‘Jalal-ud-dien’. Zij werd in hechtenis genomen en gedwongen te huwen met Jochi. Het kantelmoment was voor Berke Khan toen hij terugreisde naar de mongolische hoofdstad en hij in de stad Boegaara de moslimgeleerde ‘Najm-ad-dien Moegtaar az-zaahidie’ ontmoette. Hij ondervraagde hem over Islam, en de geleerde antwoordde met heldere argumenten die de waarheid van Islam bevestigden en de valsheid van andere geloofsovertuigingen aantoonden. Hij vroeg hem een boek te schrijven met de heldere argumenten van Islam. Zo is Berke Khan tot Islam gekomen met liefde, overtuiging en oprechtheid. Dit had als resultaat dat hij ter dienste stond van het laten zegevieren van Islam en de moslims.

Het toetreden tot Islam door Berke Khan was niet zomaar een toedreding, echter het was een toetreding tot Islam van iemand met een positie van heerschappij. Hij stond aan de leiding van een machtige mongoolse stam. Hij werd een oprechte leider voor Islam en de moslims, die al zijn energie besteedde in het brengen van een overwinning voor Islam en de moslims.

Bay’a aan de Khalifa van de moslims

Een van de eerste handelingen die hij verrichte na zijn bekering is het verzenden van een brief met zijn bay’a (eed van trouw) aan de Abbasidische Khaliefa Almoe’tasim. Dit was in feite een symbolische daad, omdat de toenmalige Khaliefah slechts controle had over een klein gebied. Maar hiermee gaf hij een duidelijk signaal dat de leider van de moslims de Khaliefah is en dat hij deel uitmaakt van deze oemma.

Manifesteren van de aanbiddingen van Islam

Berke Khan aan het hoofd van de Gouden Horde, bouwde in de stad Saray (het huidige Volgograd). Het werd de hoofdstad van de Goude Horde, en daar heeft hij moskeëen gebouwd.

Zijn liefde voor het bewaren van Islam en de moslims

Hoelagoe de zoon van Tolui, zoon van Genghis Khan wilde Baghdad innemen. De toenmalige Khan van het rijk, Mongke Khan, had de macht gegrepen door steun van Batu Khan (de oudste broer van Berke).

Hoelagoe had een ganse redevoering om zijn oudere broer Mongke Khan te overtuigen om Baghdad binnen te vallen. Deze had zijn goedkeuring gegeven en de voorbereidingen werden getroffen om dit doel te bereiken. Dit nieuws kwam aan bij Berke die werd gedreven door zijn islamitische sentimenten en zich heeft gehaast om zijn broer Batu te contacteren en te waarschuwen dat deze aanval dient worden tegengehouden. Hij zei: “Wij hebben Monke in zijn positie geplaatst als grootste Khan, en hij heeft ons alleen maar als beloning gegeven dat hij onze vrienden wil treffen met kwaad, en de verantwoordelijkheid die we dragen (ten aanzien van hen) verbreekt. Hij heeft de gronden van de Khalifah in het oog en de Khaliefah is mijn bondgenoot, tussen ons zijn brieven, contracten en genegenheid. In dit allemaal (dat Monke wil verrichten) is duidelijk veel kwaad.

Batu werd overtuigd door deze woorden komende van zijn broer, en stuurde een brief naar Hoelagoe om hem te weerhouden van het bestrijden van de moslims. De aanval op moslims werd hierbij uitgesteld, en Hoelagoe heeft de aanval pas uitgevoerd na het overlijden van Batu.

Het zaaien van verdeling onder de mongolen

Berke Khan heeft gebruik gemaakt van de situatie toen de grootste Khan, Mongke Khan tezamen met zijn broer Kublai Khan, ten strijde ging om bepaalde rebellen te elimineren. Zijn andere broer Arik Boke bleef ter plaatse en nam de leiding in afwachting van de terugkeer van Mongke. Door historisch onduidelijke omstandigheden is Mongke onderweg overleden, dit was de opportuniteit voor Berke om verdeling te zaaien tussen Kublai Khan en zijn broeder Arik Boke. Het leger en de generaals waren eensgezind dat Kublai de opvolger diende te zijn. Berke stuurde een leger uit naar Arik Boke om hem te ondersteunen en hiermee de authoriteit van Kublai te grijpen, met als doel de positie van de grootste Khan te verkrijgen. Daarnaast heeft hij de familie van Ogedei Khan aangezet om Arik Boke te ondersteunen. Dit heeft geleid tot een interne oorlog in de dynastie die drie jaar heeft geduurd, en pas een einde kende door de nederlaag van Arik Boke die werd gevangen genomen. Dit had er eveneens ertoe geleid dat Hoelagoe niet verder kon in het gebied van Asj Sjaam omdat hij aanwezig wilde zijn bij de bijeenkomst voor de aanstelling van de nieuwe leider.

De interne oorlogen hebben verschillende jaren geduurd, en Berke trachtte tegelijkertijd zelf de legers van Hoelagoe aan te zetten en te overtuigen om tot Islam toe te treden, en aan te sluiten bij het leger van Baybars. Dit heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen daar dat velen van hen moslim zijn geworden en Hoelagoe hebben bestreden.

Berke had een alliantie gevormd met de Soeltaan Baybars van Mamluken die de wereld hebben gefascineerd met hun overwinning tegen de Mongolen in het strijdveld van Ain Jalout in 1260. De vele briefwisselingen tussen beide leiders hadden een enorme impact in de strijd tegen Hoelagoe. Beide leiders hadden een alliantie gevormd tegen Hoelagoe, in een brief van Berke gericht naar Beybers zegt hij: “Jij kent mijn liefde voor Islam, en jij bent op de hoogte van wat Hoelagoe de moslims heeft aangericht. Kom van een kant en ik zal komen vanuit een andere kant totdat wij hem een nederlaag zullen laten lijden en hem verjagen van deze landen. Ik zal u alle landen schenken die onder Hoelagoe’s heerschappij vielen”.

De strijd tegen Hoelagoe

Berke heeft zich niet beperkt tot het ondersteunen van de moslims, hij heeft een felle oorlog tegen de afgodendienaren van de mongolen gestreden. Zijn vooraanstaande vijand was Hoelagoe. Berke was niet vergeten wat Hoelagoe de Abbasidische Khilafah heeft aangedaan door met zijn legioenen Baghdad uit te roeien. Berke heeft via verschillende manieren geprobeerd om deze bedreiging voorIislam tegen te werken. Doordat het meerendeel van zijn strijders zelf nog meergodendienaars waren, weigerden ze zich te scharen in een strijd tegen Hoelagoe. Dit zou direct indruisen tegen de wil van Grote Khan, die zijn akkoord heeft gegeven voor de inval van Baghdad.

De oorlog tegen Hoelagoe werd ook gevoerd door het brengen van argumenten en voorwendsels die Hoelagoe schaden. Het meest vooraanstaande wapen was de kwestie van de oorlogsbuit. Gengis Khan had immers bepaald dat de familie van Jochi één derde van alle oorlogsbuit diende te verkrijgen, ongeacht welke veldslag. De oorlogsbuit was hier niet het doeleinde voor Berke, hij stuurde een boodschapper uit, zodat de mongolen hard en streng de vraag zouden stellen aan Hoelagoe. Dit plan was susccesvol, waardoor Hoelagoe, die had begrepen wie hierachter zat, razend werd. De boodschapper van Berke werd vermoord, en hij gaf het bevel aan één van zijn legers om ten strijde te gaan tegen Berke. Het eerste leger van Hoelagoe kende een nederlaag, het daaropvolgende leger werd ingemaakt. Dit dreef hem ertoe om een enorm leger onder leiding van zijn zoon Abaqa uit te sturen. Berka Khan heeft dan, langs zijn kant, zelf de leiding genomen van zijn leger en haalde een overwinning tegen dit immense leger van Hoelagoe dat werd gedecimeerd in de Kaukasus.

Hoelagoe was ervan overtuigd dat alle beproevingen en nederlagen die de mongolen kenden in feite maar één oorzaak hadden, Berka Khan. Hij werd furieus en richtte als zijn woede op Berke. Meermaals hebben veldslagen plaatsgevonden tussen hen, maar Hoelagoe ondervond meermaals een nederlaag. Dit had als resultaat dat de haat zich alleen maar versterkte in zijn hart, verstand en lichaam. De haat en woede hadden een dergelijk impact dat hij een beroerte kreeg toen hij het nieuws vernam van zijn nederlaag tegen Berke in 1263, met een blijvende impact op zijn gezondheid totdat hij twee jaar later hieraan is overleden. De tiran Hoelagoe die de islamitische staat trachtte te vernietigen en het bloed van miljoenen moslims heeft vergoten is toen tenonder gegaan en zijn hij had zijn finale bestemming bereikt.

Het overlijden van Berke Khan

Nadat Hoelagoe is overleden aan de hand van de nederlaag tegen Berke Khan, heeft zijn zoon Abaqa Khan zijn erfenis overgenomen en tevens zijn haat ten aanzien van Berke. Voornamelijk omdat Berke een een grote overwinning had behaald tegen Hoelagoe in 1263. De grootste prioriteit en eerste stap voor Abaqa Khan was dus het bestrijden van Berke door een enorm leger bijeen te zamelen. Als reactie hierop stelde Berke een leger samen met aan het hoofd hiervan zijn vooraanstaande generaal Nogai, deze leed een nederlaag en werd zelf verwond in dit strijdveld. Berke Khan nam de zaak zelf in handen om in strijd tegen te gaan tegen Abaqa zoon van Hoelagoe, de vijand van Islam.

Tijdens de reis om dit nobele doel te bereiken in 1266, is hij overleden aan een ziekte. Viertien jaar (sinds zijn bekering) stond hij ten dienste van Islam, hield hij van de moslims en bestreed hij de vijanden van de moslims die deel uitmaakten van zijn eigen familie. Hij had geen kinderen, maar heeft een ganse lijst van handelingen ondernomen omwille van Islam. Zijn impact was dusdanig dat de soeltaan van de Mamloeken Baybars zijn zoon Berke heeft genoemd uit liefde voor de persoonlijkheid van Berke Khan die een held is van Islam.

Back to top button