AqiedaIslamitische wetenschappen

Een beschrijving van de Hel en het leven daarin

“En dit is niets anders dan een Vermaning voor de mensheid. Nee, bij de maan! En de dageraad wanneer hij gloort. Voorwaar, zij (de Hel) is zeker één van de grootste verschrikkingen. (Zij is er) als een waarschuwing voor de mensheid. Voor degenen onder hen die voort willen gaan (door goede daden te verrichten) of achter willen blijven (door slechte daden te verrichten).” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moeddaththir 74, vers 31 – 37)

Met deze en vele andere verzen informeerde de Schepper der hemelen en aarde de mensheid over een verschrikkelijk iets. Dit is de waarschuwing der waarschuwingen, hetgeen de mensen doet wenen en de adem doet stokken, de aarde kan doen laten beven en de bergen kan doen laten schudden in angst en verschrikking. De bestemming voor degenen die overtreden, de consequentie van een gefaalde test, welke het gevolg is van koppigheid, arrogantie, kwaad en onrechtvaardigheid. Hetgeen waar meerdere boodschappers door de eeuwen heen voor gekomen zijn om de mens over te waarschuwen. Zij is het, die de vergelding zal zijn voor al het kwaad, de verrekening, het huis voor de overtreders: zij is de Hel.

De Hel is de sanctie voor een ieder die ongehoorzaam is aan Allah (swt). Derhalve is deze sanctie een waarschuwing voor iedere moslim om zoveel mogelijk in lijn met de geboden en verboden van Allah (swt) te leven. Allah (swt) heeft vele verzen gewijd aan deze bestraffing, opdat men taqwa (godsvrees) zal krijgen en zichzelf ver van de verboden van Allah (swt) zal houden. Kortom, deze bestraffing is een onderwerp van significant belang in Islam. Derhalve is het belangrijk te weten wat men als moslim zijnde dient te vrezen. Om deze reden, in dit artikel een korte beschrijving van de Hel, opdat men beter kan overdenken welke bestraffing er boven onze hoofden hangt op het moment dat we vervallen in ongehoorzaamheid. Als Allah (swt) het wil zal hierdoor de taqwa van de lezer verhoogd worden.

De poorten en wanden van de Hel

De Hel zal zeven poorten hebben waar door elke een groep van de overtreders heen zal gaan. Een poort zal boven de andere te verkiezen zijn, wat aanduidt dat de ene poort nog verschrikkelijker is dan de ander.

“En voorwaar, de Hel is aan hen allen zeker toegezegd. Zij heeft zeven poorten. Aan iedere poort is een deel van hen toegewezen” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hidjr 15, vers 43 – 44)

‘Atba ibn Abd al Salami heeft verhaald dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Het Paradijs bezit acht poorten en de Hel bezit er zeven, en waarvan sommige te verkiezen zijn boven de anderen.” (Ahmad).

Betreffende de wanden van de Hel, deze zal een omranding van vuur zijn waar men niet uit zal kunnen gaan. En zij die daarin verblijven zullen in een toestand verkeren van wanhoop, omdat elke keer wanneer zij hulp zoeken, zij geholpen worden met iets verschrikkelijks.

“Voorwaar, Wij hebben voor de onrechtplegers het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen, worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun gezichten roostert. De slechtste drank en de slechtste verblijfplaats!” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Kahf 18, vers 29)

De wachters van de Hel

Haar bewakers zijn negentien engelen die niet ongehoorzaam zullen zijn aan hun Heer. Malik is de engel die de bewaker is en aan hem zullen de mensen vragen of Allah (swt) hen uit hun lijden zal doen verlossen door hen te vernietigen. Waarop Malik geen genade zal kennen en hen zal antwoorden dat ze zullen blijven. Hoe verschrikkelijk is het, wanneer men zich in een pijnlijke situatie bevindt dat men zelfs schreeuwt om vernietiging? En dat men met geen mogelijkheid van dit lijden verlost kan worden, tenzij Allah (swt) het wil?

“Over haar waken negentien engelen. En Wij hebben geen anderen dan engelen aangesteld als wachters van de Hel. En Wij hebben hun aantal slechts vastgesteld als een beproeving voor degenen die niet geloven en opdat degenen aan wie de Schrift gegeven is overtuigd zullen zijn. En op dat degenen die geloven zullen toenemen in geloof en opdat degenen aan wie het Schrift gegeven is en de gelovigen niet zullen twijfelen. En opdat degenen in wier harten een ziekte is en de ongelovigen zullen zeggen: ‘Wat wil Allah met dit voorbeeld zeggen?’ Zo laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt Hij wie Hij wil. En niemand kent de troepenmacht van jouw Heer dan Hij. En dit is niets anders dan een Vermaning voor de mensheid” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moeddaththir 74, vers 30 – 31)

“Zij roepen: ‘O Malik (bewaker van de Hel), laat jouw Heer een eind aan ons maken’. Hij zegt: ‘Voorwaar, jullie blijven hier’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Az Zoekhroef 43, vers 77)

“O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hun is bevolen” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera 66, vers 6)

De verschillende niveaus van de Hel

De Hel zal verschillende niveaus hebben, waar men zijn bestraffing zal ontvangen. Ieder niveau van de Hel heeft zijn eigen naam in het Arabisch. Het meeste bekende Arabische woord voor hel is Djehennem. Maar dit is feitelijk één van de niveaus van de Hel. Het stamwoord achter het woord djehennem kent verschillende betekenissen. Hieronder zijn ondermeer:

˗ De letterlijke betekenis is “iemand ontmoeten met een fronsend gezicht en een strenge blik”.
˗ Wanneer je iemand ontmoet die “djehm” heeft, een beschrijving van de gezichtsuitdrukking en een andere verbastering van het stamwoord achter djehennem, dan wordt een mens angstig.
˗ “Djehm” is ook de donkerste periode van de nacht.
˗ Het is de beschrijving van een wolk waaruit geen regen voort zal komen.

Een ander niveau van de Hel draagt de naam Djahiem. Het stamwoord achter het woord djahiem betekent ondermeer:

˗ “Verlichten” en “een vuur aanwakkeren door brandstof toe te voegen”
˗ Het woord djahama, een andere verbastering van het stamwoord achter djahiem, betekent “staren met prangende ogen”, het beschrijft de manier waarop de leeuw kijkt naar zijn prooi in voorbereiding op zijn aanval.
˗ Het woord adjham, ook van dezelfde stam, beschrijft iemand die rood doorlopen ogen heeft.
˗ De letterlijke betekenis van het woord djahiem is “een put met daarin een uiterst heet, intens en vlammend vuur”.

De huichelaars zullen in de laagste verdieping van de Hel vertoeven. Hun Hel is genaamd Al Hoetama:

“Voorwaar de huichelaars zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn: jij zult nooit een helper voor hen vinden” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 145)

“Is dan iemand die het welgevallen van Allah volgt als iemand die de woede van Allah over zich afroept en wiens verblijfplaats in de Hel is? En dat is de slechtste eindbestemming! Zij hebben (verschillende) graden bij Allah en Allah is Alziende over wat zij doen” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ali Imraan 3, vers 162 – 163)

De overige niveaus van de Hel zijn Sa’ier, Saqar, Nata en Haawiya.

De diepte van de Hel

Haar diepte heeft een bereik van een val die zeventig jaar duurt en er zullen ongelofelijk veel mensen in passen.

“De Dag dat Wij de Hel zeggen: ‘Ben jij al vol?’ En zij zegt: ‘Is er nog meer?’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Qaf 50, vers 30)

Aboe Hoeraira (ra) zei: “Op een dag waren wij bij de Boodschapper van Allah (saw) toen wij het gebulder hoorden van iets dat viel. De Boodschapper van Allah (saw) zei ons: ‘Weten jullie wat dat is?’ Wij antwoordden: ‘Allah en Zijn Boodschapper weten het beter’. Hij zei ons: ‘Het is een steen die in de Hel werd gegooid sinds zeventig jaren, en nu pas raakt ze de bodem’.” (Moeslim).

Aboe Hoeraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) zei: “En zijn zetel (van de ongelovige) zal zo groot zijn als de afstand tussen Mekka en Medina.” (At Tirmidhi).

De intensiteit van het Hellevuur

Het Hellevuur zal zo ongelofelijk heet zijn, dat het meer dan negenenzestig keer heter zal zijn dan de hitte van het vuur op aarde. Hoe ondragelijk, en hoe verschrikkelijk zal het lot zijn van haar bewoners, aangezien de hitte van het vuur hier op aarde voor ons al een verschrikking is, laat staan dat deze met negenenzestig vermenigvuldigd is!

Aboe Hoeraira (ra) heeft verhaald: “Toen de Boodschapper van Allah (saw) zei: ‘Jullie vuur is één van de 70 delen van het Hellevuur’, vroeg iemand: ‘O Boodschapper van Allah, zal het gewone vuur niet genoeg zijn (voor de overtreders)?’ Toen zei de Boodschapper van Allah (saw): ‘Het hellevuur is meer dan negenenzestig delen intenser dan het normale (wereldse) vuur, en ieder deel is zo heet als deze (het wereldse vuur)’.” (Al Boechari).

“Maar nee, zij loochenen het Uur. En Wij hebben voor wie het Uur loochent een laaiend vuur (de Hel) gereedgemaakt. Wanneer dat (vuur) hen van een verre plaats ziet horen zij haar gesteun en gekrijs. En wanneer zij er gebonden uitgeworpen worden naar een enge plaats, dan smeken zij daar om vernietiging. Smeekt op die Dag niet om één vernietiging, smeekt om vele vernietigingen!” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Foerqan 25, vers 11 – 14)

Het eten in de Hel

De bewoners van de Hel zullen zich voeden met de vruchten van de Zaqqoem boom. Dit zal als gesmolten metaal voelen welke in de buik zal koken. En er is voedsel wat in de keel blijft steken, en er is etter om te eten. We kennen allemaal het plezier van eten. Het heerlijke nuttigen van voedsel, wanneer de buik hierom roept. Wat een verschrikking wanneer een mens denkt zijn buik eindelijk te vullen na een diepe hongersnood, dat het eten zelfs de pijn verergert in de buik en in de keel.

“Er is voor hen geen ander voedsel dan van doornen. Dat niet dik maakt en de honger niet stilt” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ghaasjiyah 88, vers 6 – 7)

“Voorwaar, de Zaqqoem boom. Voedsel van de zondaar. Als gesmolten metaal dat in de buiken kookt. Als kokend heet water. Grijpt hem en sleept hem naar het midden van de Hel. Daarna wordt een bestraffing van de Hel over zijn hoofd uitgegoten” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ad Doekhan 44, vers 43 – 48)

“Voorwaar bij Ons bevinden zich (voor hen) ketenen en de Djahiem (de Hel). En voedsel dat in de keel blijft steken en een pijnlijke bestraffing” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moezzammil 73, vers 12 – 13 )

“Op deze Dag heeft hij hier geen trouwe vriend. En er is geen voedsel dan etter. Niemand eet dat, behalve de zondaren” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Haqqah 69, vers 35 – 37)

“Zo is het. En voorwaar, voor de overtreders is er zeker de slechtste plaats van terugkeer. De Hel, daarin zullen zij binnentreden en dat is de slechtste rustplaats. Zo is het. Laten zij hem (de bestraffing) proeven: kokend water en etter. En andere, daarop lijkende soorten” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Saad 38, vers 55 – 58)

Het drinken in de Hel

Met kokend heet water, zweet en maagvocht zal de dorst gelest worden.

“Dit is de Hel die de zondaren loochenden. Zij dolen daar rond in het midden van kokend heet water” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ar Rahman 55, vers 42 – 43)

“Zo is het. Laten zij hem (de bestraffing) proeven: kokend water en etter. En andere daarop lijkende soorten” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Saad 38, vers 57 – 58)

“Heeft het bericht over de Opstanding jou bereikt? Er zijn gezichten die op die Dag angstig zijn. Werkend en zwoegend. Die de brandende Hel binnengaan. Hen wordt te drinken gegeven uit een kokende bron” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ghaasjyah 88, vers 1 – 5)

“Bij Hem is jullie plaats van terugkeer van jullie allen, als een ware belofte van Allah. Voorwaar, Hij begint de schepping en vervolgens herhaalt hij deze, opdat Hij degenen die geloven en goede daden verrichten rechtvaardig zal belonen. En degenen die niet geloven, voor hen zijn er kokende dranken en een pijnlijke bestraffing wegens wat zij niet geloofden” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Yoenoes 10, vers 4)

“Vóór hen ligt de Hel. En hij zal worden begoten met ettervocht. Hij drinkt het slokje voor slokje en hij kan het bijna niet doorslikken. En de dood komt tot hem van alle kanten, maar hij sterft niet, en vóór hem ligt nog een zware bestraffing” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ibrahiem 14, vers 16 – 17)

Djabir heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Allah heeft het op Zich genomen om aan degenen die alcoholische dranken hebben genuttigd (in deze wereld) de Tinat al Khabal te laten drinken.” De aanwezige mensen vroegen hem: “O Boodschapper van Allah, wat is de Tinat al Khabal?” Hij antwoordde: “Het is de zweet van de inwoners van de Hel of het maagvocht van de inwoners van de Hel.” (Moeslim).

De kleding in de Hel

De kleding zal van teer of vuur zijn, wat zo heet is dat de buiken en de huiden erdoor zullen smelten.

“Dit zijn twee tegenstanders die over hun Heer twisten. Voor degenen die niet geloven zullen daarom gewaden uit vuur gesneden worden, van boven hun hoofden zal kokend water worden uitgegoten. Wat zich in hun buiken bevindt, zal erdoor smelten en (ook) de huiden” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Haddj 22, vers 19 – 20)

“En jij zal op die Dag de misdadigers zien, bijeengebonden in ketenen. Hun kleding zal van teer zijn en de Hel zal hun gezichten bedekken” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ibrahiem 14, vers 49 – 50)

Aboe Malik al Asj’ari heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Wanneer de lamenterende vrouw geen berouw toont alvorens ze sterft, dan zal zij op de Dag der Opstanding verschijnen een tuniek dragend van pek en een harnas van schurft.” (Moeslim).

De verschillende categorieën van bewoners van de Hel en hun kwellingen

Al Noe’man ibn Bashir heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “De meest gespaarde van de inwoners van de Hel, voor wat betreft hun kwellingen, is een man die onder zijn voeten twee gloeiende houtskolen heeft die zijn hersenen doen koken zoals een kookpot op het vuur.” (Al Boechari).

Anas heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Men brengt de meest welgestelde van de mensen uit deze wereld onder de mensen van de Hel en dompelt hem onder in het vuur, daarna vraagt hij hem: ‘O zoon van Adam, heb jij nooit het goede gezien? Heb jij nooit geluk gekend?’ En hij antwoordt: ‘Neen, bij Allah! Mijn Heer!’.” (Moeslim).

“Nee beslist niet! Voorwaar, zij is de Lazha (de Hel). Die de hoofdhuid wegrukt!” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ma’aridj 70, vers 15 – 16)

“Voorwaar, de misdadigers verkeren in dwaling en in de Hel. Op de Dag dat zij naar de Hel gesleept worden op hun gezichten zal gezegd worden: ‘Proeft de aanraking van de Hel’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Qamar 54, vers 47 – 48)

“(Zij zijn) degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij Onze Boodschappers hebben gezonden loochenden. Zij zullen het weten. Wanneer de ketenen en de kettingen om hun nekken hangen worden zij gesleept. In het kokende water, vervolgens worden zij in de Hel verbrand” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ghafir 40, vers 70 – 72)

“Op de Dag waarop hun gezichten zullen worden rondgedraaid in de Hel zeggen zij: ‘Hadden wij Allah maar gehoorzaamd en hadden wij de Boodschapper maar gehoorzaamd’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab 33, vers 66)

“Maar degenen die ongelovig zijn, voor hen is het vuur van de Hel; er zal voor hen geen eind aan gemaakt worden zodat zij sterven. En de straf ervan zal voor hen niet worden verlicht. Zo vergelden Wij iedere zeer ongelovige.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Faathir 35, vers 36)

Voorbeelden van bestraffingen

Enkele voorbeelden van verschrikkelijke bestraffingen voor de bewoners van de Hel.

“Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het vuur (de Hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa 4, vers 56)

“En degenen wiens weegschalen (met goede daden) licht wegen: zij zijn degenen die zichzelf verloren hebben, zij zullen in de Hel eeuwig levenden zijn. Het vuur verbrandt hun gezichten terwijl zij daarin verminkt worden.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moe’uminoen 23, vers 103 – 104)

“Zie jij niet dat degenen die over de Verzen van Allah redetwisten afgeleid (van de Waarheid) zijn? (Zij zijn) degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij Onze Boodschappers hebben gezonden loochenden. Zij zullen het weten. Wanneer de ketenen en kettingen om hun nekken hangen worden zij gesleept. In het kokende water, vervolgens worden zij in de Hel verbrand.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ghaafir 40, vers 69 – 72)

“Er zullen boven hen lagen van vuur zijn en onder hen lagen. Zo maakt Allah Zijn dienaren daarmee bevreesd. O Mijn dienaren, vreest Mij daarom.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Az Zoemar 39, vers 16)

Aboe Hoeraira heeft verhaald dat de Boodschapper (saw) heeft gezegd: “Ik zag ‘Amr bin ‘Amir al Khoeya’i die zijn ingewanden in het vuur droeg.” (Moeslim).

“Het door Allah aangestoken Vuur. Dat tot in de harten doordringt. Voorwaar, het zal hen omhullen. In langgerekte zuilen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hoemaza 104, vers 6 – 9)

Aboe Zayd Oesama bin Zayd bin Haritha verhaalde dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Op de Dag des Oordeels zal er een man gebracht worden en in de Hel gegooid worden. Met als gevolg dat zijn ingewanden uit zijn buik zullen komen en hij zal rondgaan, zijn ingewanden vasthoudend, als een rennende ezel. Zijn metgezellen in de Hel zullen tegen hem zeggen: ‘O, die en die, wat is dit? Had jij niet van de mensen gevraagd goed te doen en het slechte te vermijden?’ Hij zal zeggen: ‘Dat is waar, echter ik heb anderen gezegd dat zij goed moesten doen en ik deed het zelf niet, en ik verbood anderen het slechte te doen maar ik deed het zelf wel’.” (Al Boechari, Moeslim).

Het gejammer van de bewoners van de Hel

De bewoners van de Hel zullen ongelofelijk veel spijt krijgen van de fout die ze hebben begaan door niet te luisteren naar hun Heer.

“En zij zullen daarin schreeuwen: ‘Onze Heer haal ons hier uit, dan zullen wij goede werken verrichten, anders dan die wij plachten te doen’. Hebben Wij jullie geen lang leven geschonken, zodat wie wilde de vermaningen ter harte kon nemen? En de waarschuwer is tot jullie gekomen. Proeft daarom (de bestraffing), en voor de onrechtplegers is er geen helper.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Faathir 35, vers 37)

“Wanneer zij daarin geworpen worden, dan horen zij afschrikwekkend gebrul ervan, terwijl zij (de Hel) raast. Haast barst zij van woede. Telkens wanneer een groep erin wordt geworpen, vragen de wakers ervan hen: ‘Is er geen waarschuwer tot jullie gekomen?’ Zij zeggen: ‘Welzeker, er is waarlijk een waarschuwer tot ons gekomen, maar toen loochenden wij. En wij zeiden: ‘Allah heeft niets neergezonden, jullie verkeren slechts in grote dwaling.’ Zij zeiden: ‘Als wij (het) konden horen of begrijpen dan zouden wij niet tot de bewoners van de Hel behoren!’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moelk 67, vers 6 – 10)

“En als jij het kon zien wanneer de zondaren hun hoofden buigen bij hun Heer (en zeggen): ‘Onze Heer, wij hebben gezien en gehoord, breng ons daarom terug, opdat wij goede werken verrichten. Voorwaar, wij zijn overtuigd’. En als Wij wilden dan zouden Wij zeker iedere ziel haar Leiding geven, maar het Woord is door Mij bepaald: Ik zal de Hel zeker vullen met Djinn’s en mensen, allemaal. Proeft dan (de bestraffing), omdat jullie de ontmoeting op deze Dag van jullie vergaten. Voorwaar, Wij hebben jullie vergeten. En proeft de eeuwige bestraffing vanwege wat jullie plachten te doen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera As Sadjdah 32, vers 12 – 14)

“Zij zeiden: ‘Onze Heer, wij zijn overwonnen door ons ongeluk en wij waren een dwalend volk. Onze Heer, haal ons hieruit! Als wij het herhalen: voorwaar, dan zijn wij onrechtvaardigen’. Hij zei: Blijft daarin en lijdt. En spreekt niet tot Mij!” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moe’uminoen 23, vers 106 – 108)

“Zij zullen zeggen: ‘Onze Heer, U heeft ons twee maal doen sterven en ons twee maal doen leven. Nu erkennen wij onze zonden: is er dan nog een terugkeer van de weg (de bestraffing)?’ (Nee) Dat is omdat jullie ongelovig waren toen Allah als Enige God werd aangeroepen. Maar toen Hem deelgenoten toegekend werden, geloofden jullie (daarin). Het oordeel behoort aan Allah, de Verhevene, de Grootste.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ghaafir 40, vers 11 – 12)

Aboe Hoeraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Niemand zal het Paradijs betreden zonder dat men zijn plaats in het Hellevuur te zien zal krijgen, die hij zou gaan krijgen als hij slecht was geweest, opdat hij dankbaarder zal zijn; een ieder die het Hellevuur zal binnentreden zal zijn plaats in het Paradijs getoond worden, die hij zou hebben als hij goed was geweest, zodat hij meer spijt zal krijgen.” (Al Boechari).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button