Zou u ons, als overtuigd christenen, eens uit kunnen leggen wat precies de visie van Islam is op Jezus?

Geachte,

De Koran vertelt over wat er aan de geboorte van Jezus – ‘Isa (as) – vooraf ging, over de geboorte zelf en ook over het leven van hem (as).

Over de periode voor de geboorte van ‘Isa (as) is er het volgende over zijn moeder Maria – Maryam (as) – en har onbevlekte bevanging:

“Toen de engelen zeiden: ‘O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord. Zijn naam zal zijn de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der rechtvaardigen zijn’. Zij zei: ‘Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?’ Hij zei: ‘Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: ,,Wees’’ en het is’. En Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 45 – 48)

Over de geboorte van Isa (as) zegt Allah (swt):

“En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord. En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zei: ‘O, liever zou ik voor dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn’. Dan riep (Gods boodschapper) haar van beneden toe, zeggende: ‘Treur niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan. En schud de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen. Eet en drink en koel uw oog. En indien gij iemand ziet, beduid hem dan: ,,Ik heb de Barmhartige gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken’’.’ Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zei: ‘O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan. O Zuster van Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw’. Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: ‘Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?’ Hij (Jezus) zei: ‘Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt. Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd. En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt. Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt’. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Maryam 19, vers 23 – 34)

Over het leven van ‘Isa (as) zegt Allah (swt):

“(Jezus zei) ‘Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigende wat voor mij was, namelijk, de Torah en om u iets, van wat u was verboden toe te staan. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. Voorzeker, Allah is mijn Heer en uw Heer; aanbidt Hem daarom, dit is het rechte pad’. Toen Jezus hun (der Israëlieten) ongeloof bemerkte, zei hij: ‘Wie zullen mijn helpers zijn terwille van Allah?’ De discipelen antwoordden: ‘Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn. Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen’. En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 50 – 54)

Wij moslims geloven dat ‘Isa (as) een boodschapper van Allah (swt) was, en dat hij ook met wonderen is gekomen voor het volk uit zijn tijd. Over zijn (as) wonderen zegt Allah (swt):

“En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. ‘Ik kom tot u met een teken van uw Heer. Ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt’.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Aal Imraan 3, vers 49)

Voor wat betreft de claim van de joden dat zij ‘Isa (as) gedood hebben, of de claim van de christenen dat ‘Isa (as) gekruisigd is, de Koran is hier zeer duidelijk en expliciet over. Allah (swt) zegt:

“En om hun zeggen: ‘Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood’. Maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem, doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven voor zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa 4, vers 157 – 159)

En:

“Toen Allah zei: ‘O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet’.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 55)

Ibn Abi Hatim heeft overgeleverd dat de metgezel van Profeet Mohammed (saw) Ibn ‘Abbaas (ra) hierover zei: “Vlak voordat Allah (swt) ‘Isa (as) opnam in de hemelen, ging ‘Isa (as) naar zijn metgezellen, welke zich met zijn twaalven in het huis bevonden. Toen hij aankwam droop zijn haar van het water en hij zei: ‘Er zijn er onder jullie die twaalf keer ongelovig aan mij zullen zijn nadat zij in mij geloofd hebben’. Hij vroeg toen: ‘Wie is er bereid om zijn voorkomen als dat van mij te laten gelijken, en in mijn plaats gedood te worden. Hij zal met mij (in het paradijs) zijn’. Één van de jongsten onder hen was bereidwillig en ‘Isa (as) vroeg hem te blijven zitten. ‘Isa (as) vroeg opnieuw om een vrijwilliger en de jongeman hield aan om zijn bereidwilligheid te tonen en ‘Isa (as) vroeg hem te gaan zitten. Toen de jongeman zich nogmaals bereidwillig toonde zei ‘Isa (as): ‘Jij zal die man zijn’, en de gelijkenis van ‘Isa (as) kwam over de jongeman terwijl ‘Isa (as) uit een gat in het huis ter hemel steeg. Toen de Joden kwamen zoeken naar ‘Isa (as) vonden zij de jongeman en kruisigden hem. Sommigen van ‘Isa (as) zijn volgelingen werden twaalf keer ongelovig aan hem nadat zij in hem geloofd hadden. Zij splitsten toen op in drie groepen. Een groep, Al Yaqoebiyya (Jacobieten) zei: ‘Allah bleef onder ons zolang hij wou en steeg toen op ter hemel’. Een andere groep An Nastoeriyya (Nestorianen) zei: ‘De zoon van Allah was onder ons zolang hij wou en Allah liet hem tot de hemel stijgen’. Een derde groep, echter, Al Moeslimien (Moslims, zij die zich overgaven) zeiden: ‘De dienaar en boodschapper van Allah (swt) bleef onder ons zolang als Allah (swt) dit wou, waarop Allah (swt) hem tot zich nam’. De twee ongelovige groeperingen werkten samen tegen de moslimgroep en zij doodden hen. Sinds deze gebeurtenis was Islam toebedekt totdat Allah (swt) Mohammed (saw) zond.”

Voor wat betreft het idee van de drie-eenheid, dat vastgesteld is tijdens het Concilie van Nicea in de 4e eeuw na Jezus en dat zegt dat Jezus de zoon van God is en God zelf, de Koran verwerpt al deze beweringen op eenduidige wijze:

“En zij zeggen: ‘Allah heeft Zich een zoon verwekt’. Heilig is Hij. Neen, alles, wat in de hemelen en op aarde is, behoort Hem toe en alles gehoorzaamt Hem.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 116)

“Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: ‘Wees’, en het is.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Maryam 19, vers 35)

“Voorzeker, zij lasteren Allah die zeggen: ‘De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah’. Zeg: ‘Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?’ Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 17)

Ten slotte, Islam zegt dat ‘Isa (as) zal wederkeren voor het einde der tijden, maar onder de boodschap van Mohammed (saw). Profeet Mohammed (saw) heeft gezegd, namelijk:

“Bij hem in wiens handen mij ziel is, de zoon van Maryam zal binnenkort tussen jullie afdalen als een rechtvaardig heerser, en zal het kruis breken, het varken doden en de djizya [belasting voor niet-moslims in de Islamitische Staat] afschaffen. Dan zal er een overvloed aan welvaart zijn en niemand zal de giften uit liefdadigheid meer aannemen. In die tijd zal een prostratie beter voor hen zijn dat dit leven en alles wat daarin is.” (Boechari).

Wij hopen u hiermee een beeld te hebben gegeven van de visie van Islam op de figuur Jezus, onze profeet ‘Isa (as).

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN