As salamoe aleykoem,
Iedereen kent uw mening over de huidige leiders in de moslim landen. Nu ik heb op een andere website gelezen dat de mening van grote geleerden zoals Ibn ‘Oethaymien anders is. Ik stuur u de link: www.islam-qa.com/en/ref/128453 Mag ik u vragen om een reactie hierop?

As salamoe aleykoem

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Op de website waarnaar u verwijst wordt de vraag gesteld “Is het verplicht een heerser te gehoorzamen die niet regeert volgens het Boek van Allah (swt) en de Soenna van de Boodschapper van Allah (saw)?”. Het antwoord dat gegeven wordt is een antwoord door sjeich Ibn ‘Oethaymien:

Alle lof behoort aan Allah.

De leider die niet regeert volgens het Boek van Allah en de Soenna van Zijn Boodschapper moet gehoorzaamd worden in zaken die geen ongehoorzaamheid jegens Allah en Zijn Boodschapper omvatten, en het is niet verplicht om hem te bestrijden omwille hiervan. Integendeel, het is niet toegestaan om dit te doen, tenzij hij het niveau van Koefr bereikt, in welk geval het verplicht wordt om hem tegenover te staan en hij heeft (dan) geen recht om te worden gehoorzaamd door de moslims.

Regeren volgens iets anders dan dat wat in het Boek van Allah en de Soenna van Zijn Boodschapper is bereikt het niveau van koefr wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Als hij weet wat het oordeel is van Allah en Zijn Boodschapper; als hij zich er niet bewust van is, dan begaat hij geen Koefr door er tegen in te gaan.

2. Wanneer hetgeen dat hem doet regeren volgens iets anders dan dat wat Allah heeft geopenbaard de overtuiging is dat de wet niet geschikt is voor onze tijd, en dat iets anders geschikter is dan deze en gunstiger voor de mensen.

Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, dan vormt regeren volgens iets anders dan dat wat Allah heeft geopenbaard Koefr waardoor een persoon buiten het veld van Islam valt, omdat Allah zegt:

”En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 44)

De autoriteit van de heerser wordt ongeldig, en hij heeft geen recht om te worden gehoorzaamd door de mensen, het wordt verplicht hem te bestrijden en hem te verwijderen van de macht.

Maar als hij regeert volgens iets anders dan dat wat Allah heeft geopenbaard, terwijl hij gelooft dat regeren daarmee – dat wil zeggen hetgeen wat Allah heeft geopenbaard- verplicht is, en geschikter is voor de mensen, maar hij gaat er tegen in als gevolg van sommige grillen en wensen van zijn kant, of omdat hij de mensen onder zijn bewind kwaad wil doen, dan is hij niet een Kafir maar hij is een Faasiq (onrechtpleger, misdadiger) of een Dhaalim (onderdrukker). Zijn bevoegdheid blijft, en het opvolgen van hem in zaken die niet onder de ongehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper vallen zijn verplicht en het is niet toegestaan hem te bestrijden of te verwijderen van de macht door middel van geweld of opstand tegen hem, omdat de Profeet (saw) verbood te rebelleren tegen heersers tenzij we flagrante (of: openlijke) Koefr zien waarvoor we het bewijs van Allah hebben. – citaat uit “Madjmo’o Fataawa Ibn ‘Oethaymien (2 / 118)

Deze fatwa kent twee kernpunten.

Ten eerste, de stelling dat de leider die regeert met Koefr gehoorzaamd moet worden zolang zijn opdrachten niet ingaan tegen hetgeen Allah (swt) heeft geopenbaard. Met alle respect voor de sjeich, maar dit is een ietwat vreemde opmerking want als iemand met Koefr regereert gaat hij per definitie in tegen Islam. Het is alsof men vraagt: “Mogen we volgen hetgeen bestaat tussen Imaan en Koefr?”. Dit is een vreemde vraag want er bestaat immers niets tussen Imaan en Koefr.

Allah (swt) zegt:

“Oordeel daarom tussen hen met hetgeen Allah heeft geopenbaard, en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 48)

“En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 49)

“Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven pas echt wanneer zij jou tot rechter maken over wat bij hen omstreden is en als zij dan bij zichzelf geen moeite hebben met wat jij geoordeeld hebt en het volledig aanvaarden.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, An Nissaa 4, vers 65)

Met andere woorden, of de heerser regeert met de Sjari’a van Islam, en dan is hij gehoorzaam aan Allah (swt) en dan zijn zijn geboden in overeenstmming met de Wet van Allah (swt); of hij regeert niet met de Sjari’a van Islam, en dan is hij ongehoorzaam aan Allah (swt) en dan zijn zijn geboden niet in overeenstemming met de Wet van Allah (swt). Hij kan onmogelijk niet regeren met de Sjari’a van Islam, maar toch niet in overtreding zijn van de Wet van Allah (swt). Dus het is onmogelijk dat een leider regeert met Koefr maar toch geen opdrachten geeft die niet ingaan tegen hetgeen Allah (swt) heeft geopenbaard. Als hij met Koefr regeert dan zal hij per definitie ingaan tegen hetgeen Allah (swt) heeft geopenbaard.

Ten tweede, de stelling dat het oordeel in de kwestie afhankelijk is van de reden waarom met Koefr geregeerd wordt. Dus in antwoord op de vraag worden in feite twee verschillende situaties onderscheiden: regeren door een kaafir middels Koefr en regeren middels Koefr door een moslim. Als de heerser gelooft in de Koefr dan is hij een kaafir en, zo stelt Ibn ‘Oethaymien, en dan mag hij niet gehoorzaamd worden. Maar, zo stelt Ibn ‘Oethaymien, als de heerser niet gelooft in Koefr maar gelooft in Imaan, maar door omstandigheden regeert met Koefr, dan moet hij toch gehoorzaamd worden omdat hij nog immer moslim is. Op deze twee meningen zullen we dieper ingaan, insja Allah.

Betreffende de mening “als de heerser gelooft in de Koefr dan is hij een kaafir en mag hij niet gehoorzaamd worden”

Hier presenteert Ibn ‘Oethaymien de enige juiste mening, de mening waarover geen dispuut bestaat tussen de geleerden en de mening waarover al de vrome volgelingen van RasoelAllah (saw) het eens waren. Allah (swt) zegt namelijk:

“Allah zal de ongelovigen nooit de overhand geven op de gelovigen” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 141)

Dit betekent dat het niet toegestaan is voor de ongelovigen om te heersen over de moslims. De moslims moeten over zichzelf heersen, middels Islam, zoals de Profeet (saw) heeft laten zien.

Betreffende de mening “als de heerser niet gelooft in Koefr maar gelooft in Imaan, maar door omstandigheden regeert met Koefr, dan moet hij toch gehoorzaamd worden omdat hij nog immer moslim is”

Het argument van Ibn ‘Oethaymien draait hier om de overlevering van RasoelAllah (saw), overgeleverd door ‘Oebaida ibn as Samit (ra), waarin hij zegt: “De Boodschapper van Allah (saw) riep ons bijeen en we gaven hem de eed van trouw aan Islam, en onder de voorwaarden op basis waarvan hij de eed van ons nam was dat we zouden luisteren en gehoorzamen zowel op de momenten dat we actief zouden zijn als op de momenten dat we moe zouden zijn, op de momenten dat het moeilijk zou zijn en (op de momenten dat het) makkelijk zou zijn. En dat we gehoorzaam zouden zijn tegen de heerser en hem zijn recht zouden geven zelfs als hij niet aan ons onze rechten gaf, en om niet tegen hem te vechten tenzij we bij hem Koefr Boewa (duidelijke, openlijke Koefr) zouden bemerken waarvoor we een bewijs zouden hebben van Allah.” (Boechari, Moeslim).

Sjeich Ibn ‘Oethaymien legt de “Koefr Boewa” van deze hadith uit als Koefr in geloof. Volgens hem is Koefr in gedrag geen onderdeel van “Koefr Boewa”. En dus zegt Ibn ‘Oethaymien dat de moslim zijn heerser altijd moet gehoorzamen als deze een moslim is, ongeacht de opdrachten die hij geeft, en dat hij tegen hem in opstand moet komen enkel als deze een kaafir is.

Deze uitleg roept vragen op, al was het maar vanwege het feit dat Koefr in geloof iets is tussen het individu en Allah (swt). Enkel Allah (swt) weet wat zich precies in de harten van de mensen bevind en dus of zij echt geloven in Imaan of in Koefr. Dus als Ibn ‘Oethaymien zegt dat de maatstaf voor gehoorzaamheid aan de heerser Koefr in geloof / Koefr het hart is, dan zou feitelijk iedere heerser in de landen van de moslims gehoorzaamd moeten worden zolang hij zegt dat hij een moslim is, ongeacht de misdaden die hij begaat.

Dit is onjuist, echter, en dit wordt bewezen door verschillende andere openbaringen. Bijvoorbeeld wordt de overlevering van ‘Oebaida ibn as Samit (ra) ook overgeleverd met de woorden: “tenzij hij jullie publiekelijk de opdracht geeft tot ongehoorzaamheid tegenover Allah”, en “tenzij hij jullie de opdracht geeft tot zonde” en “tenzij hij jullie de opdracht geeft tot een publiekelijke zonde waarvoor jullie bewijs hebben van Allah”. Deze bewoordingen duiden aan dat “Koefr Boewa” moet worden begrepen als Koefr in handelingen, oftewel de opdracht tot zonde, oftewel heersen met anders dan de Wet van Allah (swt). En niet als Koefr in geloof.

Dit is ook wat Allah (swt) zegt:

“O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa 4, vers 59)

In de tafsier van de twee Djalals (Tafsier oel Djalalayn) vindt men dit vers als volgt uitgelegd: “O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah, en gehoorzaamt de Boodschapper, en degenen onder u van gezag, dit betekent, (gehoorzaam) de leiders indien zij jullie bevelen Allah en Zijn Boodschapper te gehoorzamen”.
Want als men naar het Arabisch origineel van het vers kijkt, dan ziet men dat het woord “gehoorzaamt” wordt gebruikt voorafgaand aan “Allah” (swt) en ook voorafgaand aan “de Boodschapper” (saw). Tegelijkertijd gaat het niet vooraf aan “degenen die onder u gezag hebben”. Het vers gaat verder door te zeggen dat geschillen moeten worden verwezen naar Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw). Hier is “degenen die onder u gezag hebben” dus heel nadrukkelijk afwezig. Zo wordt duidelijk dat de leider enkel gehoorzaamd mag worden als hij zelf gehoorzaam is aan Allah (swt).

Verder is het een principe in Islam dat gehoorzaamheid enkel in vroomheid is. Zoals Imam Ahmad heeft overgeleverd, dat ‘Ali (ra) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (saw) zond een groep onder het bevel van een man van de Ansaar. Toen ze weg gingen werd hij om een bepaalde reden boos, en zei tegen hen: ‘Heeft de Boodschapper van Allah (saw) jullie niet bevolen mij te gehoorzamen?’. Men antwoordde: ‘Ja’. Hij zei: ‘Verzamel hout’. En toen maakte hij een vuur met het hout, zeggende: ‘Ik beveel jullie het vuur binnen te gaan’. De mensen betraden bijna het vuur maar een jongen van onder hen zei: ‘Jullie renden van het vuur naar de Boodschapper van Allah (swt), ren daarom niet (in dit vuur) totdat jullie terug gaan naar de Boodschapper van Allah (saw) en als hij (saw) jullie beveelt het binnen te gaan ga het dan binnen’. Toen zij terug gingen naar de Boodschapper van Allah (saw) zei hij: ‘Als je het binnen getreden was, was je er nooit meer uit gekomen. Gehoorzaamheid is enkel in vroomheid’.” Hiernaast heeft de Profeet (saw) gezegd: “Er is geen gehoorzaamheid tegenover degene die ongehoorzaam is tegenover Allah.” (Ahmad) En: “Er is geen gehoorzaamheid tegenover iemand die Allah ongehoorzaam is. Gehoorzaamheid is enkel in het goede.” (Boechari, Moeslim).

Inzake de kwestie van gehoorzaamheid tegenover de heerser die moslim is maar niet regeert met Islam is het juiste oordeel derhalve: Iemand die niet regeert met Islam mag niet gehoorzaamd worden, want het niet regeren met Islam is wat de gehoorzaamheid stopt. Dit hebben we in meer detail uitgelegd in de artikelenreeks “De moslims en hun ‘leiders’ in de moslimlanden”, het eerste deel waarvan hier weergegeven is: www.expliciet.nl/content/view/11050/108/

Ten slotte, het is verplicht dat de moslims geregeerd worden door een moslims en middels enkel en alleen de Wet van Allah (swt), oftewel dat de Islamitische Staat Al Khilafa bestaat. De argumenten hiervoor, zowel uit de Koran, de Soenna als de Idjma’a van de metgezellen van RasoelAllah (saw), hebben we uiteengezet in het artikel “Al Khilafa is een plicht (fard) op de moslims”, hier: www.expliciet.nl/content/view/8923/85/

En het is derhalve een plicht op de moslims om ervoor te zorgen dat de Islamitische Staat Al Khilafa bestaat. Zo heeft RasoelAllah (saw) ondermeer gezegd: “Nee, bij Allah, of jullie gebieden het goede en verbieden het kwade en nemen de tiran bij de hand en overtuigen hem om rechtvaardig te handelen en vast te houden aan de Waarheid; of Allah zal de harten van sommigen van jullie samen brengen met de harten van anderen en jullie vervloeken zoals Hij hen heeft vervloekt.” (Aboe Dawoed en At Tirmidhi). En: “Voorwaar, Allah ‘Azza we Djal zal geen volk bestraffen voor de handelingen van slechts enkelen onder hen, totdat zij (het volk) de moenkar (het slechte, het kwade, het niet regeren met Islam) onder hen waarnemen en zij (het volk) dit niet veranderen alhoewel zij in staat zijn dit te veranderen. En als zij de moenkar niet veranderen dan zullen de mensen als gemeenschap bestraft worden tezamen met de enkelen (die de moenkar doen).” (Moesnad Imam Ahmed).

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN