De Nederlandse Tweede Kamer debatteerde recent over “antidemocratische groeperingen”.
Deze antidemocratische groeperingen werden gedefinieerd als politieke groeperingen die op democratische wijze een einde willen maken aan de democratie in Nederland. Groeperingen, met andere woorden, die het democratische proces accepteren en mee doen aan verkiezingen, maar op basis van een partijprogramma dat argumenteert tegen het idee van democratie. Antidemocratische groeperingen beloven de kiezers dus dat zij langs parlementaire weg de democratie uit de grondwet zullen schrappen, als het volk hen het hiervoor benodigde mandaat (tweederde van alle stemmen) geeft.
Deze kwestie wordt door filosofen en theoretici van de politicologie wel de Democratische Paradox genoemd. De kernwaarden van democratie zijn individuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, welken de mens toestaan om tegen het idee van democratie te zijn, om hier uitdrukking aan te geven en om zich op basis hiervan te verenigen in een politieke partij. In theorie is de democratie dus een instrument waarmee de democratie afgeschaft kan worden.
Opmerkelijk aan het debat was het feit dat de parlementariërs zich toespitsten op de Islamitische wetgeving, de Sjari’a. Hiermee wekten ze de indruk dat er in Nederland moslims zijn die langs democratische wijze proberen de Nederlandse democratie af te schaffen. Immers, parlementariërs houden zich gewoonlijk niet met filosofische vraagstukken bezig, enkel met praktische problemen. Dus als de Nederlandse Tweede Kamer een noodzaak ziet om antidemocratische groeperingen te bespreken, antidemocratische groeperingen die de Sjari’a in de plaats van de democratie willen brengen, dan zullen dergelijke groeperingen wel bestaan, nietwaar?
Het ganse “antidemocratische groeperingen debat” verdient voor deze reden een uiterst kritische veroordeling middels de meest scherpe van woorden.
Er is in Nederland namelijk geen moslim die spreekt over het afschaffen van de Nederlandse democratie, laat staan dat er een groep moslims is (een beweging of een partij) die samenwerkt om
26 april – juni 2015 / Jaargang 15 Nr. 59
als het volk iets wil dat haar niet aanstaat.
Een regering kan “ingrijpen” door de ideeën en opvattingen van de mensen te manipuleren middels het onderwijs en de media. Zodat het volk de ideeen en opvattingen adopteert die de regering graag wil dat zij adopteert en blind haar regering volgt, in plaats van andersom zoals het democratisch idee voorschrijft. De Nazi’s in Duitsland waren meesters in deze techniek.
De enige andere manier waarop een regering kan “ingrijpen” is door het de mensen onmogelijk te maken te handelen volgens hun eigen ideeën en opvatting. Oftewel, door hen te dwingen te handelen volgens de ideeën en opvattingen die de regering prefereert. In dit geval worden de geheime diensten ingezet om potentiële leiders van intellectueel politiek verzet tegen de ideeën en opvattingen van de regering uit te schakelen. Politie en leger zorgen er vervolgens voor dat ieder verzet dat niet door de geheime diensten in de kiem gesmoord wordt, dat dus weet door te groeien tot het aan de oppervlakte komt en waarneembaar wordt voor de mensen, met harde hand neergeslagen wordt. De communisten in de voormalige Sovjet Unie waren meesters in deze techniek.
Het “ingrijpen” waar de regering over spreekt is dus het gedrag van de dictatoriale staat. Het is de tirannie waar de democratie juist het antwoord op moest zijn!
De argumenten die worden aangedragen om dit dictatoriale gedrag te rechtvaardigen wanneer het door democratische verkozen regeringen wordt gedaan zijn allemaal drogredenen.
Men zegt bijvoorbeeld dat de rechten van minderheden beschermd moeten worden en dat de regering daarom de democratie moet implementeren, wat het volk ook wil. Dit is argument vals voor verschillende redenen.
Ten eerste, het is niet zo dat enkel in een democratie de rechten van minderheden gegarandeerd worden. Islamitisch Spanje, bijvoorbeeld, was geen democratie. Maar de respectvolle manier waarop deze beschaving de verschillende bevolkingsgroepen liet samen leven is een voorbeeld voor de mensheid.
Ten tweede, het is niet zo dat in de democratie de rechten van minderheden gegarandeerd worden. Het recht op religieuze vrijheid is bijvoorbeeld in verschillende vooraanstaande democratieën beperkt. Verschillende Europese landen staan moslimvrouwen niet toe om de niqab (gezichtsbedekende sluier) te dragen, of om op school de hidjab (hoofddoek) te dragen, alhoewel deze vrouwen dit enkel doen omdat ze van mening zijn dat hun religie dit van hen eist.
Ten derde, als een meerderheid het politieke systeem dat zij wil niet mag hebben omdat een minderheid zich hier zorgen over maakt, dan worden de rechten van de minderheid feitelijk boven de rechten van de minderheid geplaatst. Oftewel, de minderheid mag beslissen wat de meerderheid wel en niet mag doen. Dit is feitelijk een nog groter onrecht dan de meerderheid die voor de minderheid beslist wat deze wel en niet mag doen!
Voor de democraat is het meer correct om te zeggen: De meerderheid mag leven volgens haar eigen wil, want dat is in de democratische visie haar fundamentele recht, maar zij mag niet haar wil opdringen aan de minderheid. Dus de meerderheid mag de democratie inruilen voor iets waarvan zij denkt dat het beter is, maar zij mag dit nieuwe politieke systeem niet gebruiken om het recht van de minderheid om te leven zoals zij wil te beperken.
Men zegt ook dat de democratie geïmplementeerd moet worden, ongeacht de wil van het volk, om de rechten van toekomstige generaties te beschermen. Dit is eveneens een vals argument, wederom voor verschillende redenen:
Ten eerste, wat als de latere generaties ook de democratie afgeschaft zouden willen zien? Dan krijgen ze op basis van dit argument ook niet hun recht omdat weer latere generaties eventueel wel de democratie zouden kunnen willen. Op basis van dit argument zal men dus nooit de democratie in kunnen ruilen voor iets dat beter is, ongeacht hoeveel generaties hier om vragen.
Ten tweede, dit argument plaatst de mogelijke wil van een nog komende groep boven de zekere wil van een bestaande groep. Dit is een groter onrecht
27april – juni 2015 / Jaargang 15 Nr. 59
dan het plaatsen van de zekere wil van een bestaande groep boven de mogelijke wil van een nog komende groep.
Ten derde, als er een generatie komt die en masse de democratie wil inruilen voor iets anders dat zij beter acht, hoe groot is dan de kans dan werkelijk dat een weer latere generatie dit weer ongedaan zou willen maken? Als ooit een tweederde meerderheid van de mensen afstand wil nemen van de democratie dan moet er wel iets mis zijn met de democratie. De democratie moet de mensen dan wel over een langere periode ernstig teleurgesteld hebben. Anders zou men toch niet kiezen voor iets anders? Anders zou men toch niet zoeken naar iets beters? In een dergelijke situatie, waar een meerderheid de democratie wil vervangen door iets beters omdat de democratie teleurgesteld heeft, daar is de kans dat een weer latere generatie toch weer terug wil naar de democratie uiterst klein, miniem. Het kan zijn dat hetgeen de voorgaande generatie in de plaats heeft gebracht van de democratie eveneens teleurstelt en dus dat de latere generatie hier iets aan wil doen. Maar in een dergelijk geval is het meer waarschijnlijk dat de latere generatie op zoek zal gaan naar wederom iets anders in de plaats van hetgeen haar voorouders in de plaats van de democratie hebben gebracht, dan dat ze terug zal willen keren naar wat haar voorouders reeds teleurstelde.
Samenvattend, wat het “antidemocratische groeperingen debat” heeft laten zien is dat degenen die in Nederland regeren in naam van de democratie niet daadwerkelijk geloven in deze democratie. Ze houden van de democratie omdat ze er hun posities aan te danken hebben. En daarom willen ze het behouden, nu en in de toekomst, ongeacht wat het volk wil en ongeacht of het volk effectief gediend wordt door dit systeem. Met andere woorden, de democratie is voor de regenten in Nederland niets anders dan het Ancient Regime voor de koning van Frankrijk – het beste systeem omdat het mij de koning laat zijn!

Comments

comments

DELEN