As salamoe aleikoem,

Ik wil u vragen of u iets uit zou kunnen leggen over sabr. De reden dat ik deze vraag stel is het volgende:

Jammer genoeg hebben de meeste mensen vandaag de dag (helaas ook moslims…) zich laten beïnvloeden door de westerse kijk op dingen. Zij volgen hun verlangens, zij vergeten de Wet van Allah, en zij denken alleen aan geld en doenja. Maar wanneer de mensen alleen aan zichzelf denken en aan geld en doenja, dan lijkt het voor hun makkelijk om andere mensen onrecht aan te doen.
Ik weet ondertussen wel dat omdat de mensen de ideeën van “eigenbelang eerst” hebben, dat ik er daarom altijd rekening mee moet houden dat gelogen kan worden, dat afspraken niet nagekomen kunnen worden en dat bedrogen kan worden. Maar ik wordt toch altijd boos wanneer me zoiets overkomt.

De mensen zeggen me dan dat ik niet boos moet zijn hierom, maar dat ik sabr moet hebben. Ik probeer dit wel altijd, maar ik vind het moeilijk. Is het echt een zonde voor mij om boos te worden? En kunt u mij uitleggen wat ik doen om te voorkomen dat ik boos wordt?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Het leven van de mens gaat voort in wat men kan noemen twee “sferen”. De eerste sfeer is waar het individu domineert en waar de dingen gebeuren die hij wil zoals hij wil omdat hij dit wil. Een voorbeeld hiervan is het individu dat zijn wekker zet om vroeg in de ochtend op te staan om het ochtendgebed te verrichten. De wekker gaat, het individu staat op, wast zich en verricht het gebed. Een ander voorbeeld is de dief die ervoor kiest om mensen te bestelen, hij breekt hun huizen binnen en neemt alles wat hij van waarde acht. De dief kiest voor een handeling en het resultaat van de handeling is zoals hij bedoeld had.

De andere sfeer is waar de mens zogezegd gedomineerd wordt en waar de dingen het individu overkomen. In deze sfeer bestaan zowel handelingen die het individu zelf initieert als handelingen die het individu overkomen. De persoon die door de dief in het bovenstaande is bestolen, die heeft zelf niets gedaan omdat de diefstal is hem overkomen. Dus voor de bestolene vond dit alles plaats in de sfeer waarin de mens gedomineerd wordt. Een voorbeeld van de sfeer waarin het individu gedomineerd wordt alhoewel de handeling van hemzelf uitgegaan is, is bijvoorbeeld de jager die met zijn geweer schiet om een prooi te doden maar die de prooi mist waarna zijn kogel doorvliegt en een persoon verderop in het schootsveld raakt en verwond. De jager verricht hier weliswaar de handeling maar het resultaat van de handeling staat los van de wil of de intentie van de jager. De jager “overkomt” dus het feit dat hij een ander persoon neergeschoten heeft. Voor wat betreft de persoon die door de jager getroffen is, hem is dit alles overkomen zonder dat er een handeling door hemzelf geïnitieerd is. Dus ook het slachtoffer bevindt zich in deze in de sfeer waarin de mens gedomineerd wordt en waar de dingen het individu overkomen.

Voor wat betreft de sfeer waarin de mens domineert, hier bestaat de verantwoordelijkheid. De mens eet wat hij wil en hij loopt, rent en reist waar hij wil, wanneer hij wil. En net zo kan de mens afzien van deze handelingen indien hij wil. En de mens snijdt met het mes wat hij wil, hij bevredigt zijn voortplantingsinstinct op de manier die hij wil, evenals zijn behoefte aan voeding. In deze sfeer kan de mens doen of niet doen uit vrije wil en dit is de reden waarom de mens verantwoordelijk wordt gesteld voor deze handelingen. Maar Allah (swt) heeft de mens Islam gegeven als leidraad voor het leven. Islam is het pad naar de juiste manier van leven, en degene die dit pad begaat – dus degene die zijn handelingen baseert op de Goddelijke Regelgeving – zal het juiste leven leiden. Hij zal op de juiste manier zijn instincten en behoeften bevredigen en hij zal op de juiste manier de problemen in zijn bestaan oplossen. Uiteindelijk zal Allah (swt) in het hiernamaals het individu belonen voor diens keuze om in dit leven het pad van Islam te bewandelen. En Allah (swt) zal indien Hij (swt) dit wil het individu bestraffen voor diens keuze om in dit leven niet het pad van Islam te bewandelen.

Voor wat betreft de sfeer waarin de mens gedomineerd wordt, Allah (swt) zegt:

“Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het plaats laten vinden. Voorzeker, dat is gemakkelijk voor Allah.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hadied 57, vers 22)

En:

“Voor Hem is niets in de hemelen of op de aarde verborgen, zelfs niet het gewicht van een atoom, noch bestaat er iets, groter of minder dan dit of het staat in een duidelijk Boek.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Sabaa 34, vers 3)

En:

“En als hen iets goeds overkomt zeggen zij: Dit komt van Allah, en als hen iets kwaads overkomt zeggen zij: Dit komt van u (van de profeet). Zeg: Alles komt van Allah. Wat scheelt deze mensen, dat zij het woord niet willen begrijpen?” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa 4, vers 78)

Deze verzen maken duidelijk dat hetgeen de mens overkomt in de sfeer waarin de mens gedomineerd wordt, van Allah (swt) afkomstig is. Maar het is belangrijk om dit op een juiste manier te begrijpen. Betekent dit namelijk dat wanneer iemand van u steelt, dat de dief dit doet omdat Allah (swt) het wil? Of betekent dit dat de dief u wel moet bestelen omdat dit al geschreven staat in Al Lauh al Mahfoeth?

Ten eerste, dit doet de dief niet omdat Allah (swt) het voor hem voorgeschreven zou hebben. Allah (swt) is niet enkel de Almachtige, Hij (swt) is tevens de Alwetende. Allah (swt) weet al wat gaat gebeuren, en alles dat ooit zal gebeuren is bij hem al opgeschreven in Al Lauh al Mahfoeth. Dus de mens doet het niet omdat het geschreven staat, maar het staat geschreven omdat de mens dit doet (of zal doen).

Ten tweede, dit doet de dief niet omdat Allah (swt) wil dat hij dit doet. Allah (swt) heeft door middel van Islam duidelijk gemaakt wat hij wil dat de mensen doen, maar de dief en de leugenaar kiezen ervoor om niet te doen wat Allah (swt) wil. Wanneer Allah (swt) zegt “Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het plaats laten vinden” dan wil hij de mens herinneren aan het feit dat Hij (swt) de Almacht is en dat niets plaats kan vinden buiten de Wil van Allah (swt) om. Als de dief wil stelen maar Allah (swt) wil niet dat de diefstal plaats vindt, dan zal de dief niet kunnen stelen. En als de leugenaar wil liegen maar Allah (swt) wil niet dat de leugen plaatsvindt, dan zal de leugenaar niet kunnen liegen. Zo is de macht van Allah (swt), er vindt niets plaats zonder Zijn (swt) toestemming.

Dus wanneer de mens steelt dan breekt hij de Wet van Allah (swt). Maar de dief heeft uit vrije wil gehandeld, en Allah (swt) heeft hem niet verhinderd om te stelen, daarom staat bij Allah (swt) geschreven dat de dief een overtreding van de Wet van Allah (swt) begaan heeft. En hetzelfde geldt voor de leugenaar.

Voor wat betreft de persoon die bestolen of bedrogen wordt, Allah (swt) heeft de diefstal of de leugen door de mens niet verhinderd. Daarom is het zo dat van Allah (swt) afkomstig is hetgeen de mens overkomt in de sfeer waarin hij gedomineerd wordt. Dit is wat men noemt Qadaa.

Specifiek in antwoord op uw vraag, inderdaad, moet de mens betreffende de dingen die hem overkomen – of de mens dezen nu als goed of als slecht ervaart – geduldig zijn en sabr betrachten. De reden hiervoor is dat de zaken die de mens overkomen, of dit nu een diefstal of een leugen of iets anders is, van Allah (swt) afkomstig zijn. Allah (swt) zegt:

“Allah houdt van hen die geduldig volharden” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 146)

Allah (swt) zelf legt uit waarom de mensen dingen overkomen, wanneer Hij (swt) zegt:

“En denken jullie het paradijs te kunnen betreden, terwijl jullie (nog) niet zijn beproefd zoals voorgaande volkeren?” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqarah 2, vers 214)

Dus u moet sabr betrachten wanneer dingen u overkomen buiten uw wil om, omdat dit onderdeel is van leven volgens Islam.

Maar tegelijkertijd, u mag soms wel degelijk ook boos worden. Niet omdat u een diefstal of een leugen overkomen is, maar omdat bij diefstal of leugen de wet van Allah (swt) overtreden is. En de moslim moet een afkeer hebben van de handelingen die de Wet van Allah (swt) overtreden. U moet met andere woorden uw boosheid richten niet op hetgeen u overkomen is, noch op het individu die u onrecht heeft aangedaan, maar op de overtreding van de Wet van Allah (swt). De handeling van degene die u onrecht aandoet moet u verwerpen en op deze handeling moet u boos zijn.

In advies verwijzen we naar de Koran, waarin Allah (swt) vertelt over Profeet Loeqman die zijn zoon advies gaf en wat in vertaling zoveel betekent als:

“O mijn zoon, verricht het gebed, en spoor de mensen aan tot het behoorlijke (al ma’roef), en houdt u af van het verwerpelijke (al moenkar), en draag geduldig wat u treft. Dat behoort alles tot de te volgen gedragslijn.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Loeqman 31, vers 17)

Waarlijk, het Woord van Allah (swt) is de Waarheid en Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN