As salamoe aleykoem,

Ik heb een vraag over Islam. Sinds kort heb ik mij echt verdiept in Islam, en sinds kort draag ik ook een hoofddoek. Nog maar 2 dagen. Ik heb altijd gevasten en gebeden, maar opeens ben ik beginnen lezen hoe Islam is ontstaan en zo, de soera’s. Ik was daarvoor ook al gelovig, maar nu opeens is het helemaal anders. Ik huil steeds, ik krijg niets meer door mijn keel, ik ben afgevallen omdat ik gewoon niet kan eten, omdat ik aan de dood denk, omdat ik mij zorgen maak.

Vroeger was dit zo niet, het komt uit mijn hart, dat ik bid, vast en hoofddoek draag. Niks interesseert mij meer. Ik droom veel over de dood, in mijn droom zei ik tegen mijn man “ik ga nu getuigen, want ik ga dood”. En dan droomde ik dat ik in een onbekend gepleisterd huis zat, ik ben dit volgens het boek van de dromen van de uitleg gaan opzoeken, daarin stond dat het mijn graf symbolisseert.

Is het daarom dat ik niet meer eet, ga ik dan dood, of is God mijn zonde aan het vergeven of is het omdat ik mij echt in mijn dien heb verdiept? Gaat dit over of is dit normaal, naarmate je je meer in je dien basseert, dat je zo wordt? Waarom kan ik dan niet eten, het is me zo ineens gekomen, via een meisje van internet over de dood na het leven en zo. Gaan de angsten weg of gaan die blijven?

Hopelijk krijg ik zo vlug mogelijk antwoord, ik val mijn ouders en mijn man daar steeds mee lastig. Zijn dan sommige dromen echt? Komen die dan echt uit als je over de dood droomt? Ik ben bang omdat ik 3 kleine kindjes heb en ik moet God nog veel om vergiffenis vragen en mij tot hem toewijden, je kan er maar niet genoeg van krijgen. Ik stel me veel vragen zoals hoe is dat nu mogelijk, soebhanAllah dat God iedereen terug levend gaat maken en hoe heeft hij ons het leven gegeven? Dit is toch niet haraam om te denken?

Ik ben toch een moslima wanneer ik huil en tranen over mijn wangen krijg. Werken doe ik niet, is niet toegelaten zonder hoofddoek, dan werk ik liever in deze wereld voor God, want dat is het voornaamste.

Wa salamoe aleykoem wa rahmatoellah

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Geachte zuster, Allah (swt) zegt:

“En, indien gij in twijfel zijt omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, probeert dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roept uw helpers buiten Allah, als gij waarachtig zijt. Doch, indien gij het niet kunt doen – en gij zult het nimmer kunnen doen – wacht u dan voor het Vuur, dat voor de ongelovigen is bereid, welks brandstof mensen en stenen zijn.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 24)

Verschillende malen informeert Allah (swt) ons over hetgeen na dit leven zal zijn, en een onderdeel daarvan is de Hel (Djehennem), “welks brandstof mensen en stenen zijn”. En inderdaad, dit is iets waar de mens zich grote zorgen over behoort te maken:

“En wat weet gij wat het Vuur der hel is? Het ontziet niets, noch laat het iets (onverteerd) achter, het verschroeit het gezicht.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moeddaththir 74, vers 27 – 29)

Maar in het vers volgend op Al Baqara 24 dat hierboven staat, dus na duidelijk gemaakt te hebben wat er na het leven zal zijn voor de mensen die het bewijs voor het profeetschap van Mohammed (saw) – de Koran – verwerpen, zegt Allah (swt):

“En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken doen de blijde tijding, dat er tuinen (het paradijs) voor hen zijn, waardoorheen rivieren vloeien. Telkens, wanneer hun van de vruchten hieruit wordt geschonken, zullen zij zeggen: ‘Ziehier, hetgeen ons reeds voorheen werd gegeven’; en hun werd het soortgelijke gegeven. En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 25)

En, geachte zuster, Allah (swt) zegt ook:

“O gij die gelooft, zal ik u inlichten over een handel die u zal redden van een pijnlijke straf? Dat gij in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet. Hij zal u uw zonden vergeven en u in tuinen leiden waar doorheen rivieren stromen en tot reine woningen toelaten in tuinen der Eeuwigheid. Dat is de grote zegepraal. En nog meer waarnaar gij verlangt: hulp van Allah en een spoedige overwinning. En geef blijde tijding aan de gelovigen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera As Saff 61, vers 10 – 13)

En Hij (swt) zegt, hetgeen in vertaling zoveel betekent als:

“Voorwaar, Allah zal hen die geloven en goede werken verrichten, tuinen doen binnengaan waardoor rivieren stromen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hadj 22, vers 14)

En Hij (swt) zegt, hetgeen in vertaling zoveel betekent als:

“Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren. Hun Heer geeft hun blijde tijdingen van Zijn barmhartigheid en van welbehagen en van tuinen waarin een blijvende zaligheid voor hen zal zijn. Zij zullen daarin voor eeuwig vertoeven. Voorwaar er is bij Allah een grote beloning.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba 9, vers 21 – 23)

En Hij (swt) zegt, hetgeen in vertaling zoveel betekent als:

“Voor degenen, die God vrezen, zijn er tuinen bij hun Heer, waar doorheen rivieren stromen; daar zullen zij vertoeven en voor hen zijn reine metgezellen, alsmede Allah’s welbehagen. En Allah ziet Zijn dienaren. Hen die zeggen: ‘Onze Heer, voorzeker hebben wij geloofd, vergeef ons daarom onze zonden en red ons van de straf van het Vuur.’ En de geduldigen, de waarachtigen, de gehoorzamen en zij die wel doen en zij die vergiffenis vragen in de morgenstond.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 15 – 17)

Dus niet enkel is er de mogelijkheid op bestraffing door Allah (swt) in het Hiernamaals, er zal voor sommigen van de mensen ook de Beloning van Allah (swt) zijn.

Geachte zuster, Allah (swt) informeert de mensen over wie degenen zullen zijn voor wie het Vuur geschapen is:

“Wie het tegenwoordige leven en de schoonheden er van wenst, Wij zullen hen volgens hun werken in dit leven ten volle belonen en zij zullen daarin niet tekort worden gedaan. Dezen zijn degenen, die in het Hiernamaals niets dan het Vuur zullen ontvangen en hetgeen zij in dit leven verrichtten zal teniet gaan en hetgeen zij doen is vergeefs.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Hoed 11, vers 15 – 16)

En:

“Doch degenen aan de rechter hand In tuinen (het paradijs) wonende vragen zij aan de schuldigen: ‘Wat heeft u in de hel gebracht?’ Zij zullen antwoorden: ‘Wij behoorden niet tot hen die plachten te bidden. Noch voedden wij de armen. En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele gesprekken voerden. En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen. Totdat de dood ons overviel’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moeddaththir 74, vers 39 – 47)

Maar Allah (swt) geeft andere mensen met andere eigenschappen blijde tijdingen en Hij (swt) spoort de mensen aan te werken aan totstandbrenging van deze eigenschappen voor zichzelf:

“Voor degenen, die Allah vrezen, zijn er tuinen bij hun Heer” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 15)

En:

“Voorwaar, Allah zal hen die geloven en goede werken verrichten, tuinen doen binnengaan waardoor rivieren stromen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hadj 22, vers 14)

En:

“(Zij die) met hun persoon voor de zaak van Allah strijden hebben in de ogen van Allah de hoogste rang.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba 9, vers 21)

Voor deze mensen is het Paradijs bij Allah (swt) ingericht.

Geachte zuster, Allah (swt) heeft nog meer goed nieuws voor de mensen die beschikken over de goede eigenschappen waar Allah (swt) van houdt:

“O, gij die gelooft, als gij Allah vreest zal Hij u een onderscheiding verlenen en uw tekortkomingen voor u bedekken en u vergeven; Allah is Heer van grote Genade.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Anfaal 8, vers 29)

En Hij (swt) zegt:

“Ik zal Mijn straf opleggen aan wie Ik wil, maar Mijn barmhartigheid omvat alle dingen. Zo zal Ik het verordenen voor degenen die Mij vrezen en de zakaat betalen en voor hen die in Onze tekenen geloven.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al A’araaf 7, vers 156)

Deze mensen mogen hopen op vergiffenis van hun zondes bij Allah (swt), want Allah (swt) belooft:

“Zij, die behalve kleine feilen, de ergste zonden en slechtheden vermijden – voorwaar, uw Heer is de Heer der Alomvattende Vergiffenis.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nadjm 53, vers 32)

En:

“O Moesa, vrees niet, voorwaar bij Mij vrezen de boodschappers niet, noch degene die kwaad doet en daarna het kwade door goed vereffent; want waarlijk, Ik ben dan Vergevensgezind, Genadevol” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Naml 27, vers 10 – 11)

De gelovige moet dus begrijpen dat er niet gewanhoopt mag worden door degene die denkt aan de dood. Want Allah (swt) belooft de mensen met de juiste eigenschappen te zullen vergeven voor hun tekortkomingen. Allah (swt) weet dat de mensen niet als machines zijn, die enkel volgens hun programmering kunnen handelen. En Allah (swt) weet dat de mensen geen Engelen zijn, die geschapen zijn op een zodanige manier dat zij niet anders kunnen dan aanbidden en gehoorzamen van Allah (swt). Allah (swt) weet dat de mens fouten maakt. Maar Geprezen is Hij (swt), Vergevensgezind, Genadevol, want Zijn Barmhartigheid is waarlijk de grootste.

Geachte zuster, Allah (swt) zegt:

“De besten onder jullie zijn degenen die het meest vroom (taqwa) zijn.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hoedjoerat 49, vers 13)

Het Arabische taqwa, hetgeen Allah (swt) het meest van houdt in de mens, betekent meer dan enkel “vrees voor Allah”. Taqwa is een combinatie van vrees voor Allah (swt) tezamen met liefde voor Allah (swt). Op basis van deze combinatie van emoties moeten wij onze handelingen richten in overeenstemming met de geboden en verboden van Allah (swt), omdat wij Hem (swt) en Zijn bestraffing vrezen, maar ook omdat wij van Hem (swt) houden en wij hopen dat Hij (swt) van ons zal houden. Wij moeten Allah (swt) dus niet enkel vrezen voor zijn Bestraffing, wij moeten Hem (swt) ook lief hebben. Hij (swt) heeft ons geschapen, en in plaats van dat Hij (swt) ons hierna heeft laten dwalen, heeft Hij (swt) ons Islam gegeven. Volgens het Pad van Islam kunnen wij de problemen van het leven op de juiste manier oplossen, zodat wij het juiste leven zullen kunnen leiden. En tegelijkertijd, volgens het Pad van Islam zullen we de Tevredenheid bij Allah (swt) verdienen, waardoor we ook in het leven na dit leven het juiste leven zullen leiden, in het Paradijs dat Hij (swt) voor Zijn gehoorzame dienaren heeft bereid. Dus zeer zeker, de Almachtige Bestraffer, de Meeste Vergevensgezinde, Degene die ons heeft geschapen en Degene die ons met Leiding begunstigd heeft verdient dat wij van Hem (swt) houden.

Geachte zuster, we hebben willen zeggen dat angst voor de dood feitelijk een goede eigenschap is voor de mens. Het is de eigenschap van de ongelovigen om te leven zonder stil te staan bij de onvermijdelijke komst van de dood, zonder zich af te vragen wat er zal zijn na de dood en zonder zich zorgen te maken over de mogelijkheid van bestraffing door Allah (swt). De gelovige, echter, hij staat stil bij de onvermijdelijkheid van de dood en hij maakt zich zorgen over de mogelijkheid van bestraffing door Allah (swt). Maar de gelovige draagt dit niet met zich mee als een last, hij put hieruit motivatie om voort te gaan in dit leven op het Pad dat Allah (swt) voor ons bepaald heeft. Want hij weet dat het in zijn eigen hand is om de Vergiffenis van Allah (swt) en de Beloning van Allah (swt) te verdienen. Daarom gaat de gelovige die angst kent voor de dood voort in het leven volgens de Wet van Allah (swt), goede handelingen verrichtend, nederig, op zoek naar de Tevredenheid bij Allah (swt) en op zoek naar de Beloning bij Allah (swt).

Geachte zuster, ten slotte, eenmaal stelde de Boodschapper van Allah (saw) een metgezel de vraag: “O Muadh! Weet je wat het recht van Allah op Zijn dienaren is?” De metgezel antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten dit beter.” De Boodschapper van Allah (saw) sprak hierna: “Het recht van Allah op Zijn dienaren is dat zij Hem alleen aanbidden. En weet je wat hun recht [van Zijn dienaren] op Hem is?” De metgezel antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten dit beter.” De Boodschapper van Allah (saw) sprak hierna: “Dat Hij hen niet straft [als zij dit doen].” (Boechari).

Dus wij adviseren u, voor de vrouw zijn het huwelijk en het ouderschap de plaatsen bij uitstek waar de Tevredenheid van Allah (swt) verdiend kan worden, omdat Allah (swt) in Zijn oneindige wijsheid hier de primaire verantwoordelijkheden voor de vrouw heeft gelegd. En beiden rollen, die van echtgenote en moeder, zijn verheven rollen met grote verantwoordelijkheid. Als u Allah (swt) vreest en lief heeft, zorg dan voor uw man en kinderen, wees goed voor hen zoals Allah (swt) dit lief heeft. In ruil zal Allah (swt) u lief hebben, zo Hij (swt) wil, en zult u op de Dag van Wederopstanding geen vrees kennen maar blijdschap, zo Hij (swt) wil.

En wij adviseren al de moslims om voort te gaan in het leven op zoek naar de Tevredenheid bij Allah (swt), door zich te houden aan Zijn (swt) wetten en door te werken voor Zijn (swt) zaak. En verheugt u, want voorzeker, de oprechten zal Hij (swt) hiervoor belonen met de grootste beloning, en Hij (swt) zal hen hun zondes vergeven.

Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN