As salamoe aleikoem wa rahamatoellah,

Ik zou graag een sjar’i antwoord op de volgende vraag. Mijn lieve zus werkte part-time bij een pizzeria van een Turkse jongen. Mijn zus vertelde hem dat hij geen alcoholistische dranken moet verkopen. Hij gaat dan alleen maar de waarheid omzeilen en kon geen intellectuele reactie hierop te geven.

Nou, tijdens Ramadan heeft – alhamdoellillah – mijn zus ervoor gekozen om de hoofddoek om te doen. Tot onze verbazing heeft die eigenaar tegen mijn zus gezegd dat ze haar hoofddoek af moest doen als ze daar wil werken. Masja Allah heeft mijn zus een heel sterk karakter en dus heeft ze niet opgegeven en hem in zijn hokje achtergelaten!

Maar dit alles irriteert mij heel erg en ik vroeg me af wat ik met zo een moet doen. Daarom vraag ik de hoeqm van Allah (swt) over mensen met zulk gedrag, hoe moet ik me tegenover hen gedragen?

Djazak Allah chayran.

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Geachte broeder, dat een moslim zich niet houdt aan de Wet van Allah (swt) kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

Ten eerste fundamentele onwetendheid. Een reden kan zijn dat de moslim niet weet dat zijn of haar eerste verplichting in het leven het nakomen van de Wet van Allah (swt) is. De moslim heeft dan een zodanig oppervlakkig begrip van Islam dat hij of zij zich nooit heeft gerealiseerd dat enkel door het gehoorzamen van Allah (swt) de Tevredenheid van Allah (swt) en de beloning bij Allah (swt) gerealiseerd kan worden. De moslims denkt dan bijvoorbeeld dat Islam zich heeft beperkt tot het gebed, en het vasten, en de Hadj, en dat Allah (swt) voor de rest de mens vrij heeft gelaten om te doen wat zij zelf willen. Of de moslim denkt bijvoorbeeld zoiets als “daar de tijden veranderd zijn, hoeft de wet van Allah (swt) niet meer gevolgd te worden”.

Ten tweede specifieke onwetendheid. Een andere reden kan zijn dat de moslim wel weet dat hij de Wet van Allah (swt) moet volgen, en hij wil dit ook, maar dat hij weet niet wat de Wet van Allah (swt) is en daarom haraam doet. De moslims kan in dergelijke onwetendheid niet enkel zondes doen, maar zelfs bid’a of sjirk verrichten, terwijl hij denkt iets goeds te doen.

Ten derde, zwakte. Nog een mogelijk reden is dat de moslims wel weet dat hij de Wet van Allah (swt) moet volgen, en hij kent ook de Wet van Allah (swt), maar dat hij deze desalniettemin breekt in een moment van zwakte. De moslim denkt wel vergeven te zullen worden door Allah (swt), of zegt tegen zichzelf “zo erg is dit toch niet”, of “ik doe er toch iets goeds mee”, of zegt “ik doe toch ook goede dingen die dit goedmaken”. Dit is de moslim die wanneer hij een fout van maakt Tauba doet en zich voorneemt om nooit meer zoiets te doen uit vrees en liefde voor Allah (swt).

Ten vierde opstandigheid. Er zijn ook mensen die Allah (swt) kennen, die Islam begrijpen en die de wet van Islam kennen, maar die er toch weloverwogen voor kiezen om zondig te zijn. Deze mensen doen geen Tauba, en zij proberen de komende Dag des Oordeels te vergeten. Allah (swt) behoedde ons voor dit alles.

Voor wat betreft de omgang met moslims die de wet van Allah (swt) breken, dit is afhankelijk van de precieze reden voor het breken van de wet. Omdat deze reden uiteindelijk enkel bij de overtreder zelf bekend is, adviseren wij u, geachte broeder, aan de hand van de stappen die de moslim van Allah (swt) moet nemen:

Allah (swt) heeft de moslims de opdracht gegeven om het behoorlijke te gebieden en het verwerpelijke te verbieden:

“Jullie zijn de beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en geloven in Allah.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 110)

En Allah (swt) zegt:

“Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars medestanders, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke, verrichten de salaat, geven de zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn het met wie Allah erbarmen zal hebben. En Allah is Almachtig en Wijs.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Tauba 9, vers 71)

Oftewel, Allah (swt) draagt de moslims op om aan de mensen uit te leggen dat de Leiding van Allah (swt) de enige juiste leiding is, door de mensen uit te nodigen tot Islam door de verstandelijke bewijzen voor het bestaan van Allah (swt) en het profeetschap van Mohammed (saw) te presenteren. En Allah (swt) zegt:

“De leiding van Allah dat is de rechte leiding en ons is bevolen ons over te geven aan de Heer der wereldwezens.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera al An’am 6, vers 71)

En Allah (swt) zegt:

“En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper. Doch, indien gij u afwend, Allah heeft de ongelovigen niet lief.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 32)

En Hij (swt) zegt:

“Het oordeel komt alleen God toe. Hij beveelt dat jullie alleen Hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.” (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Joesoef 12, vers 40)

Oftewel, de moslim die het behoorlijke moet gebieden en het verwerpelijke moet verbieden, die moet de mensen dus tevens uitleggen dat enkel door middel van Islam, oftewel door de wet van Allah (swt) te gebruiken om de problemen op te lossen, de mens het juiste leven zal leiden. Het leven waarmee de Tevredenheid bij Allah (swt) te verdienen is en waarvoor in het Hiernamaals beloning door Allah (swt) zal zijn met Zijn (swt) Paradijs.

Een allereerste stap, geachte broeder, is al dit uit te leggen aan de mensen, ook aan de moslims die in het geheim dan wel openlijk zondig zijn. Laat het verstand inzien dat Allah (swt) bestaat, dat Mohammed (saw) de Boodschapper van Allah (swt) is, en dat de Koran het Woord van Allah (swt). Zodat de verstandige mens zich zal schikken naar de geboden en verboden van Islam, uit vrees en liefde voor de Schepper, Verheven is Hij, de Enigste aanbidding-waardig.

Verder heeft de Boodschapper van Allah (saw) gezegd: “Allah (swt) zegt op de Dag des Oordeels twee dingen: ‘Waar zijn degenen die elkaar lief hebben gehad voor Mijn glorie? Vandaag zal ik hen beschermen met Mijn schaduw, op de Dag wanneer er geen bescherming is buiten de Mijne’.” (Moeslim).

Allah (swt) spoort de moslims om elkaar, zij die houden van Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw), lief te hebben. Lief hebben omvat tevens zorgen voor elkaar, en daarom ook heeft de Boodschapper van Allah (saw) gezegd: “De religie is oprecht advies (an nasieha).” (Moeslim).

Wie een ander persoon lief heeft, die wenst voor hem of haar goede. En die kan dus niet in vrede leven met de wetenschap dat zijn broeder of zuster een misdaad tegen zichzelf begaat waarvoor hij of zij mogelijk gestraft zal worden door Allah (swt). Daarom adviseren de moslims elkaar, zij leiden elkaar naar het Goede en zij helpen elkaar om weg te blijven van het Kwade.

De tweede stap die dus genomen moet worden, geachte broeder, dus de stap nadat Islam en de bewijzen van Islam helder en duidelijk uitgelegd zijn geworden, is om de zondige mens te adviseren. Hem of haar te informeren over wat Allah (swt) tevreden zal doen laten zijn, over wat Hem (swt) boos zal doen laten zijn, over Zijn (swt) bestraffing en over Zijn (swt) beloning.

Ten slotte, de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Wie een kwaad waarneemt, laat hem er met zijn handen een eind aan maken. Maar wie dit niet kan [of wie hier bang voor is], laat hem het veroordelen. En wie dit niet kan [of wie hier bang voor is], laat hem er in zijn hart afstand van nemen, maar dit is de zwakste soort van imaan.” (Moeslim).

Deze overlevering leert de moslim dat als een persoon ongehoorzaam blijft tegenover Allah (swt) en de Boodschapper, ook nadat hij Islam en de bewijzen voor Islam helder en duidelijk uitgelegd heeft en nadat hij geadviseerd heeft weg te blijven van de ongehoorzaamheid tegenover Allah (swt), dat dan de moslim afstand moet nemen van deze persoon. Dus als de eerste en tweede stap niets uithalen, beste broeder, veroordeel dan in uw hart de misdaad en neem afstand van de overtreder. Spreek niet meer met deze persoon, wees niet meer bevriend deze persoon en help deze persoon niet meer, totdat deze afstand doet van zijn kwade gedrag.

U zult dan uw plicht als moslim hebben gedaan. U zult uitgenodigd hebben tot Islam, u zult het behoorlijke geboden hebben en het kwade verboden, en u zult uw liefde en vrees voor Allah (swt) getoond hebben door uw verwerping van hetgeen Hij (swt) veroordeeld heeft. Moge Allah (swt) u dan belonen.

En Allah is Meest Rechtvaardig, Hij is Almachtig, en Hij weet het best.

Comments

comments

DELEN