Het leven als moslim vereist dat de Wet van Allah (swt) gebruikt wordt om de problemen mee op te lossen. In de afwezigheid van de Islamitische Staat Al Khilafa die de problemen van de mensen oplost volgens de Wet van Allah (swt) is het derhalve niet meer dan vanzelfsprekend dat het leven van de moslim overal ter wereld moeilijk is.

Ten gevolge van deze situatie is het vaak moeilijk voor de moslim om de Wet van Allah (swt) te volgen en tegelijkertijd makkelijk om de Wet van Allah (swt) niet te volgen.

Wat niet goed is voor de moslim want verboden door Allah (swt) is eenvoudig verkrijgbaar, voor iedereen, op ieder moment, en zonder dat ook maar iemand hier aanstoot aan neemt. Als de moslim, beïnvloedt door de continue stroom van reclame die de mensen probeert wijs te maken dat enkel met alcohol een gezellig en aangenaam leven geleid kan worden, alcohol wil kopen, dan kan hij dit doen op iedere hoek van iedere straat. En niemand in de winkel zal hem hiervan proberen te weerhouden, of hem hierop aan spreken door hem goede adviezen te geven. Sterker nog, de moslim die zijn broeder of zuster aanspreekt om te proberen te voorkomen dat deze een misdaad pleegt die wordt verketterd in onze samenlevingen omdat hij zogezegd de “vrijheid” van het individu niet respecteert!

En wat goed is voor de moslim want verplicht door Allah (swt) is vaak slechts heel moeilijk realiseerbaar, en soms zelfs helemaal niet. Zo weten we bijvoorbeeld dat veel werkgevers hun moslim arbeiders verbieden om het gebed te verrichten tijdens werkuren en de moslima’s verplichten hun Islamitische hoofddoek af te doen.

Oftewel, vandaag de dag is het eenvoudig voor de moslims om haram te doen en moeilijk om halal te doen.

Sommige mensen zeggen dat het in deze situatie minder erg is om niet de halal te doen en om de haram te doen. Dit zijn de moslims die wanneer zij gepresenteerd worden met het Islamitisch Oordeel in een bepaalde zaak, reageren met opmerking in de trant van “ja maar, het is nu toch niet meer zo als vroeger”. Twee pseudo-Islamitische regels voor de extractie van Goddelijke Oordelen uit de Koran en Soenna zijn hieruit geresulteerd. De eerste stelt dat bij iedere kwestie ook naar andere dingen gekeken moet worden, waardoor de mensen tot meningen komen zoals bijvoorbeeld “ja, je mag van Allah (swt) weliswaar enkel halal werk doen, maar je moet van Allah (swt) ook voor je gezin zorgen, dus je mag wel haram werk doen om voor je gezin te zorgen als het vinden van halal werk moeilijk is”. De tweede stelt dat het Islamitisch Oordeel in de context van de situatie beschouwd moet worden, oftewel dat fard (verplicht) enkel fard is indien de moslim van mening is dat het mogelijk is om de fard te doen – wanneer de moslim denkt dat het een beetje (te) moeilijk zal zijn voor hem of haar om de fard van Allah (swt) te doen, dan zou deze fard geen fard meer zijn. Hierdoor komen mensen tot meningen als bijvoorbeeld “je moet werken van Allah (swt), dus als je baas het je moeilijk maakt om het gebed te doen op de juiste tijd, dan mag je ook wel gewoon je gebed uitstellen tot na het werk”.

Maar beide ideeën zijn volstrekt onjuist omdat nergens in de Koran en Soenna iets staat waaruit ook maar kan blijken dat de mens zelf mag bepalen wanneer hij de halal en de haram respecteert en wanneer hij de halal en de haram niet respecteert.

Waar al de geleerden van Islam het over eens zijn is dat in Islam het doel de middelen niet heiligt. Oftewel dat het verboden is door Allah (swt) om haram te doen ook wanneer men hierdoor een fard probeert na te komen. De Boodschapper van Allah (saw) heeft namelijk gezegd: “Enkel het (zuiver) goede stijgt tot Allah.” (Moeslim).

Bovendien, wanneer iemand de Wet van Allah (swt) volgt als dit makkelijk is voor hem, maar geen aandacht heeft voor de Wet van Allah (swt) wanneer dit ook maar een beetje moeilijk voor hem is, wat voor waarde heeft de Wet van Allah (swt) dan werkelijk voor hem? Is dit werkelijk houden van Allah (swt)?

Degene met een juist begrip van Islam heeft een volkomen andere benadering van deze kwestie. De redenen hiervoor zijn in de Koran en Soenna. Imam Ahmed heeft overgeleverd via Moes’ab bin Sa’ad van diens vader die zei: “Ik zei: ‘O Boodschapper van Allah (saw)! Welke mensen worden het meest getest?’. Hij (saw) antwoordde: ‘Eerst de profeten, dan de rechtschapenen, dan de één na besten, en dan de daarna besten van mensen. Een man zal getest worden op basis van de mate waarin hij vasthoudt aan zijn dien. Als hij volhardend is, dan zal hij zwaarder getest worden, en als er iets van zwakte is in zijn vastberadenheid dan zal de test verlicht worden voor hem. Een man zal doorlopend getest worden totdat hij op de aarde loopt en en er geen zondes meer op hem zijn’.”

Dat het soms moeilijk is om de Wet van Allah (swt) te volgen is in feite één van de beproevingen van Allah (swt) voor de mensen. Wat blijkt uit de hadith is dat volgens het juiste begrip van Islam de mens moet houden van de beproeving van Allah (swt), omdat des te meer Allah (swt) van een mens houdt, des te Hij (swt) deze zal beproeven. Allah (swt) zegt:

“Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: ‘Wij geloven’ zonder dat zij zullen worden beproefd?” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ankaboet 29, vers 1)

Het is vanzelfsprekend dat Allah (swt) de mensen in dit leven zal beproeven, omdat Hij (swt) hen zal beoordelen op basis van de mate waarin zij vasthouden aan Zijn (swt) geboden en verboden. Door de beproevingen van Allah (swt) zullen de gelovigen zich onderscheiden van de ongelovigen en hypocrieten en zullen besten onder de moslims zich onderscheiden van de rest. Door de beproevingen van Allah (swt) zal iedereen zijn of haar plaats in het Hiernamaals verdienen. Overgeleverd door Aboe Hoerayra is dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Als Allah (swt) goed wil doen voor iemand, dan zal hij hem aan beproevingen onderwerpen.” (Boechari). Dit betekent dat juist wanneer het moeilijk is om de Wet van Allah (swt) te volgen de grote beloning bij Allah (swt) behaald kan worden. En dit betekent dat het correcte begrip van Islam is dat de moslim juist in de moeilijke situaties zich vast moet willen houden aan het Touw van Islam, de Goddelijk Wet van Allah (swt):

“Gij zult zeker worden beproefd in uw bezittingen en in uzelf en gij zult gewis vele pijnlijke dingen horen van degenen, aan wie het Boek was gegeven vóór u en van degenen, die afgoderij bedrijven. Maar als gij geduldig volhardt en vroom blijft, dan voorwaar, dat zal een bepalende factor worden in alle zaken en dat is van de grootste belangen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 186)

“En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen, Zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: ‘Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren’. Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn het, die de rechte weg volgen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 155 – 157)

Vanuit een ander perspectief, er schuilt veel goeds in iedere beproeving van Allah (swt). Overgeleverd is door ‘Aiesja dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Geen calamiteit zal een moslim overkomen of erdoor zal Allah sommige van zijn zondes wegnemen, als was (de calamiteit) slechts de prik van een doorn.” (Boechari). En overgeleverd door ‘Abdoellah: “Ik bezocht de Profeet ten tijde van ziekte (voor het sterven van de Profeet) en hij leed onder hoge koorts. Ik zei: ‘U heeft hoge koorts. Is dat omdat u (als profeet) daarvoor een dubbele beloning zult krijgen?’. Hij zei: ‘Ja, want geen enkele moslim zal aan iets schadelijks blootgesteld worden of Allah neemt ermee van zijn zondes weg, zoals bladeren van een boom vallen’.” (Boechari).

Dus in iedere beproeving schuilt voor de moslim de mogelijkheid om de Tevredenheid bij Allah (swt), het allerbelangrijkste, te verdienen. En wel door geduldig te volharden. Maar, zo vertellen bovenstaande ahadith, tevens neemt Allah (swt) door zijn beproevingen zondes van de moslim weg: geprezen zij Hij (swt), de Meest Barmhartige.

Hierbij zij opgetekend het volgende, echter, van Ibn ‘Abbas die vertelde: “De Profeet (saw) bezocht een zieke bedoeïne. Iedere keer dat de profeet een zieke persoon bezocht, dan zei hij (saw) tegen hem: ‘Maak je geen zorgen, als Allah het wil dan zal het een boetedoening zijn (voor je zonden).’ De bedoeïne zei: ‘Je zegt boetedoening? Neen, het is niets anders dan een koorts die een oude man lastig valt, en die hem naar zijn graf zal leiden tegen zijn wil’. De Profeet (saw) zei: ‘In dat geval (als je zo denkt), dan ja, zo is het’.” (Boechari).

Dus wie niet gelooft in de zegeningen van de beproevingen van Allah (swt), inderdaad, voor hem of haar zullen er geen zegeningen in de beproevingen zijn.

Derhalve, hHoudt jullie vast aan de Wet van Allah (swt), o moslims, in voor- en tegenspoed! Opdat jullie succesvol mogen zijn en zullen slagen op de Grote Dag, wiens komst onafwendbaar is.

Comments

comments

DELEN