Het was 2004 toen de media het grote publiek in Nederland kennis liet maken met de internationale Islamitische politieke partij Hizb ut Tahrir. Aanleiding destijds was het plan van Hizb ut Tahrir om in de Kuip in Rotterdam een conferentie te organiseren over het onderwerp de Islamitische Staat Al Khilafa. Echter, voor de politiek in Nederland was dit reden om op te roepen tot een verbod op Hizb ut Tahrir in Nederland, waarna de Kuip het contract voor zaalhuur opzei en de conferentie geen doorgang mocht vinden. Sindsdien is Hizb ut Tahrir met tussenpozen in de Nederlandse media blijven verschijnen. Veelal wordt zij in de media aangehaald als verpersoonlijking van de “dreiging van Islam”, waardoor het onderwerp Al Khilafa algemeen is bekend geworden in Nederland, ook bij niet-moslims. Okay Pala is media-woordvoerder in Nederland van Hizb ut Tahrir. In die hoedanigheid is hij actief om middels het geven van interviews, lezingen en de organisatie van conferenties de partijstandpunten uit te dragen.

Expliciet Magazine (EM): Meneer Pala, as salamoe aleikoem. Wij danken u vriendelijk voor u bereidheid om mee te werken aan ons themanummer over “Hizb ut Tahrir en Al Khilafa”.

Okay Pala (OP): Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe. Dat is vanzelfsprekend. Wij zien het als onze taak om de mensen te informeren over Islam en Al Khilafa. Wij zijn dan ook heel blij dat uw magazine een themanummer wijdt aan dit onderwerp.

EM: Meneer Pala, we denken dat ondertussen, sinds uw plan in 2004 voor een conferentie over Al Khilafa, zo goed als iedereen wel eens heeft gehoord van Hizb ut Tahrir. Maar alvorens in te gaan op een aantal specifieke vragen die wij voor u hebben, zou u in het kort de Hizb nog eens kunnen introduceren?

OP: Dat kan ik zeker. Hizb ut Tahrir is de internationale Islamitische politieke partij gesticht in 1953 in Al Qoeds (Jeruzalem, red.) door sjeich Taqioeddien an Nabhani, rahiemahoellah. Sjeich An Nabhani is geboren in 1909 in Palestina in een familie van Islamitische geleerden. Zijn vader was faqih en zijn moeder had via haar vader de sjari’a wetenschappen geleerd, ten gevolge waarvan de sjeich van kinds af aan opgroeide met de bestudering van Islam. Hij excelleerde in de studie van Islam, op zijn 12 kende hij de Koran uit zijn hoofd, wat reden was voor zijn grootvader, Moestafa an Nabhani, een Islamitische geleerde van groot aanzien in de Ottomaanse Khilafa, om erop aan te dringen dat hij zou gaan studeren aan Al Azhar in Al Qahira (Caïro, red.).

De tijd waarin de sjeich opgroeide was er een van grote onrust. In 1909 bestond Al Khilafa nog en zetelde de Khalifa in Istanboel. Het Palestina waar de sjeich opgroeide was een wilaya van de Khilafa, een gouvernement. In de 19e eeuw waren de eerste gebieden van de moslims, in Noord-Afrika en Azië, verloren gegaan voor Al Khilafa. Marokko tot Egypte, India en Indonesië, ze waren bezet door de koloniale Europese naties, waardoor de moslims daar niet langer werden geregeerd met Islam maar met wetten bedacht en geïmplementeerd door de koloniale Europese naties. Ten tijde van het begin van de 20e eeuw stonden de westerse koloniale staten aan de spreekwoordelijke “poorten van Al Khilafa”. Komende vanuit Egypte bezetten de Britten onder aanvoering van Lord Allenby in 1917 Al Qoeds, en in 1918 Dimasjq (Damascus, red.). En tegelijkertijd broeide in het centrum van Al Khilafa een revolutie met de Jonge Turken die in opstand kwamen tegen Al Khilafa. In 1924, uiteindelijk, werd Al Khilafa afgeschaft.

Zo was de de tijd waarin de sjeich opgroeide en hij Islam bestudeerde. Tijdens zijn leven ervoer de sjeich ook de gevolgen van al deze gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de komst van zionistische joden naar Palestina. De misdaden van moord, marteling en verkrachting tegen het Palestijnse volk aan de hand van de Britse en zionistische bezetters, om de Palestijnse moslims aan te zetten tot massale vlucht weg van Palestina, opdat het land leeg achter zou blijven voor de zionisten om in te nemen. Zoals ook gebeurde. Meer dan één miljoen Arabische moslims werden verdreven van hun dorpen en steden, van hun huizen en landerijen. De sjeich zag en ervoer dus hoe de gebieden van Al Khilafa, waarin de moslims zich eens verenigd zagen, opgedeeld werden door de koloniale bezetters, meest vooraanstaand Groot-Brittannië en Frankrijk, en hoe zij beiden vervolgens marionetten aanstelden om over de moslims te regeren. Marionetten die niet regeerden om de belangen van de moslims onder hun bewind te behartigen, maar om de belangen van hun meesters in Londen en Parijs te behartigen. En de sjeich zag en ervoer hoe deze marionetten de moslims onderdrukten, hoe zij zich inspanden om de Islam bij de moslims kapot te maken. Want de sjeich was leraar en hij zag en ervoer hoe de lesprogramma’s op scholen werden veranderd door de marionettenheersers, op aandringen van Londen en Parijs, en de kinderen van de moslims geen les meer kregen in Islam. En de sjeich was een rechter en hij zag en ervoer hoe door de marionettenheersers, op aandringen van Londen en Parijs, de Islamitische wetten werden geschrapt en de rechtbanken verplicht werden recht te spreken volgens de seculiere, door mensen bepaalde wetten.

Dus de sjeich zag en ervoer hoe na de ondergang van Al Khilafa en de komst van het kolonialisme, oftewel na het verdwijnen van het regeren volgens Islam en het oplossen van de problemen van de mensen met Islam, de moslims gecorrumpeerd werden. Hoe zij tot armoede en ellende werden gebracht, tot het vergeten van Islam en het leven volgens de wetten Allah (swt).

Hiertegenover staat het voorbeeld van de eerdere generaties van moslims, zo realiseerde de sjeich zich dankzij zijn uitgebreide studie van Islam. Islam heeft immers de pre-Islamitische volkeren van Arabië, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Europa en Azië tot grote intellectuele, wetenschappelijke en materiële hoogte gebracht. Zo zetten de geschetste omstandigheden van de oemma ten tijde van het begin van zijn leven de sjeich ertoe aan om na te denken over de oorzaak van eerst de opleving en vervolgens de neergang die de moslims mee hebben gemaakt.

Zijn studie van Islam stelde hem in staat om onder woorden te brengen wat er precies de oorzaak voor was geweest dat genoemde volkeren na de komst van Islam eerst zo snel gestegen waren, en vervolgens over vele eeuwen langzaam maar zeker weer afgedaald waren. De sjeich formuleerde de verklaring voor de opleving onder pre-Islamitische volkeren na hun kennismaking met Islam. De verstandelijke bewijzen waarmee Islam tot hen kwam, de antwoorden op de vragen “bestaat God” en “wie is Hij?”, overtuigden hen van de boodschap van RasoelAllah (saw). Zij veranderden als mensen hierdoor, want voortaan baseerden zij hun meningen over goed en slecht niet langer op profijt maar op het Goddelijk Oordeel. En zij veranderden hun neigingen. Niet langer lieten zij zich leiden door hun instincten en behoeften, zij lieten zich voortaan leiden door Islam. En zo veranderden de Arabieren zich van een pre-Islamitisch volk van laag niveau, brutale barbaren; tot de oemma van Islam, verheven in gedrag. Na de Hidjra, vervolgens, organiseerden zij hun levens zo dat al hun problemen opgelost werden volgens Islam. Uit Islam en enkel Islam haalden zij de wetten om hun leven te ordenen. Hierdoor ontstond een harmonie tussen henzelf en de ordening van hun leven. Zij hielden van Islam en wensten te leven als moslims, de wetten van Allah (swt) volgend. En de Staat die hun belangen behartigde deed dit volgens Islam. Dus zij zorgde ervoor dat de mensen effectief in de gelegenheid waren om hun levens volgens Islam te ordenen, want zij regeerde met deze Islam en de Wet van Allah (swt).

Deze harmonie, zo stelde de sjeich terecht vast, was er de reden voor dat deze eersten van moslims zich zo snel ontwikkelden in alle bereiken. Van de laagste van niveaus van barbarij tot verheven hoogstaande beschaving. Zij werden werkelijk, zoals de Heilige Koran dit beschrijft, geleid “van duister naar licht”. Wat zich uitte in snelle vooruitgang op intellectueel, wetenschappelijk en materieel vlak, en wat zich uitte in het feit dat iedereen die kennis maakte met deze moslims en hun Islam wilde worden zoals zij, en zich bekeerde tot Islam. In het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië, in Europa. Dus wat de sjeich zich realiseerde was dat de harmonie tussen de mensen en de manier waarop hun levens geordend werden, hen in staat stelde om zich te ontwikkelen. En omdat de mensen en de staat zich in beiden baseerden op de juiste leiding, de leiding die met bewijzen gekomen was van de Almachtige Schepper van het Universum Allah (swt), ontwikkelden zij zich op de juiste manier, zo snel, tot zulk grote hoogten.

Tegelijkertijd liep de achtergang van de moslims parallel aan de afname van hun begrip van Islam. In de 19e eeuw was het begrip en de kennis van Islam afgezakt tot een niveau dat voor de eerste generaties van moslims onvoorstelbaar was geweest. Door hun onbegrip en onkunde waren de moslims niet langer in staat om de praktische problemen die horen bij het leven op te lossen met Islam. Anderen waren de noodzaak om met Islam de problemen op te lossen, en de juistheid van deze handelswijze, uit het oog verloren.

EM: U doelt op mensen zoals Al Afghani en Mohammed ‘Abdoe?

OP: Voor wat betreft het laatste punt ondermeer, ja. Maar voor beide redenen begonnen de moslims zich te oriënteren in de westerse manier van omgang met problemen. Ze begonnen wetten over te nemen van de Fransen en Britten om hun problemen op te lossen, in de onjuiste veronderstelling dat Islam hen dit toestond. En door sommige pseude-geleerden hiertoe aangezet, zoals hen naar wie u al verwees. Dit deed hen alleen maar verder afdwalen van Islam, en dit verergerde hun problemen enkel. Totdat de situatie kwam van de 20e eeuw, waarin de moslims nog wel hielden van Islam maar deze niet meer gebruikt werd om hun problemen op te lossen. Islam had na de opheffing van Al Khilafa praktisch niets meer te zeggen in hun leven. En waar de ideeën en de verlangens van de moslims nog altijd Islamitisch waren, daar werden ze door de heerschappij van Koefr gedwongen om op manieren waar ze het eigenlijk niet mee eens waren – niet-Islamitische manieren – hun problemen op te lossen. En wij hebben kunnen zien hoe het voor de moslims sindsdien nog alleen maar erger is geworden.

In reactie op deze realisatie, dat een wederopleving van de oemma dus vereist dat zij terug hun levens zullen ordenen en vorm geven enkel en alleen volgens de juiste ideologie, de ideologie Islam die zij hebben geadopteerd, stichtte sjeich An Nabhani in 1953 Hizb ut Tahrir. Dus dit is het doel van de Hizb, om de mensen terug in te laten zien dat Islam de enige juiste oplossing is voor het leven, die tevredenheid zal doen resulteren in zowel dit leven als in het Hiernamaals bij Allah, de Schepper van het leven. Omdat dit de problemen van de mensen op de juiste manier zal oplossen en omdat de Schepper tot wie wij allen zullen terugkeren dit verlangt. En vervolgens om de mensen te leiden tot wederopname van de Islamitische manier van leven door de wederoprichting van de Staat die hen in staat zal stellen deze correcte manier van leven weder op te nemen, de Islamitische Staat Al Khilafa naar het voorbeeld van de Profeet (saw).

EM: Dat is het doel dat Hizb ut Tahrir nastreeft? Uw partij wordt veelal geassocieerd met het veel beperktere streven tot enkel wederoprichting van Al Khilafa.

OP: Inderdaad. Dat wil wel eens misverstaan worden, wanneer de mensen denken dat voor de Hizb het doel Al Khilafa is. Maar dit is eigenlijk niet correct. Het doel is ervoor te zorgen dat de mensen terug de juiste manier van leven aannemen. Dit is het leven dat vorm gegeven wordt door de Wet van Allah (swt) te volgen bij alle kwesties in ieder bereik. Om dit mogelijk te maken moet Al Khilafa weder opgericht worden, omdat het Al Khilafa is die de mensen regeert volgens de Wet van Allah (swt), zodat wanneer er een kwestie is, deze dan met Islam opgelost zal worden. Dus voor de Partij is Al Khilafa eigenlijk een middel om een groter doel te realiseren. En dat grotere doel is het wederopnemen van de juiste manier van leven, de manier van leven die de mens tevreden zal doen laten zijn in dit leven en het leven in het Hiernamaals: het leven volgens de Wet van Allah (swt).

EM: En wat is dan de methode waarvolgens Hizb ut Tahrir dit doel probeert te realiseren?

OP: Dat is een goede vraag, omdat hieromtrent de Partij ook een heel specifiek idee heeft aangenomen. Een idee dat niet altijd juist begrepen wordt. Ziet u, Allah (swt) heeft de mensen Islam gegeven niet opdat zij vervolgens voor zichzelf kunnen uitmaken of zij dit gaan volgen of niet, waar wel en waar niet. Islam is naar onze mening de leiding tot de juiste manier van leven nu en in het Hiernamaals herhaal ik nogmaals, en Allah (swt) heeft in Zijn openbaring heel duidelijk gemaakt dat Hij (swt) niet accepteert dat de mensen desalniettemin leven op andere manieren. Verschillende malen zegt Hij (swt) in de Koran en middels de Soenna dat dit een zonde zou zijn, een grote zonde. In de Koran vergelijkt Hij (swt) het regeren met anders dan Islam met het brengen van onrecht, van onrust en met ongeloof. En Hij (swt) informeert de mensen dat zij door Hem niet als gelovige zullen worden geaccepteerd totdat zij verlangen naar de ten uitvoerbrenging van enkel Zijn (swt) Wet over hen, en dat zij enkel met deze Wet tevreden zullen zijn. En middels de Soenna vertelt Allah (swt) dat hij de volkeren zal straffen die het negeren van Zijn (swt) Wet accepteren en tolereren. Omdat, zo zegt Allah (swt), al het andere dan Islam de mensen enkel ellende zal brengen. Het zal onrecht doen heersen in dit leven, en deze ongehoorzaamheid tegenover Hem zal door Hem bestraft worden in het Hiernamaals, zo Hij (swt) wil.

Nu in antwoord op uw vraag, Islam is feitelijk gezien een alomvattende ordening van het leven van de mens. Voor iedere vraag waar de mens mee kan zitten heeft Islam antwoord, het antwoord van de Alwetende Schepper nog wel. Een eigenschap van deze alomvattende ordening van het leven is dat niet enkel leiding gegeven wordt in de zin van “dit moet je doen”, maar dat ook leiding gegeven wordt in de zin van “zo moet je dit doen”. Denk bijvoorbeeld aan salaat of aan siyaam (vasten, red.). Allah (swt) heeft gezegd wat te doen en hoe dit te doen. Na de formulering van de reden voor de opgang en neergang van de Islamitische oemma, en dus de bepaling van hetgeen noodzakelijk is om een nieuwe opgang te realiseren, heeft sjeich An Nabhani zich ook beziggehouden met de vraag “hoe dit te realiseren”. Ook hier onderscheidt hij zich van anderen.

Wie de Soenna van RasoelAllah (saw) naukeurig bestudeert die zal opmerken dat hij (saw) voor de Hidjra heeft gewerkt aan enerzijds het verkondigen en uitleggen van Islam. Anderzijds bezocht en contacteerde hij verschillende stammen om hen, naast Islam te beargumenteren en uiteen te zetten, op te roepen om Islam te nemen als systeem van regeren. De Hidjra vond feitelijk plaats omdat er een volk was dat Islam aannam en verklaarde de wens te hebben om door de Profeet (saw) geregeerd te worden met deze Islam. Uiteindelijk overtuigde Islam de leiders van de stad Yathrib dus, en zij kwamen bij de Profeet (saw) en vroegen hem hun leider te worden, om over hen te regeren met Islam. Deze geschiedenis, zo stelt de sjeich, is niet enkel een mooi verhaaltje. Erin schuilt een Goddelijk Oordeel. De Profeet (saw) had vele dingen kunnen doen, maar wat hij (saw) deed was het oproepen en uitnodigen tot Islam, en het aanbieden van zichzelf als leider opdat geregeerd zou worden met Islam. Hij bleef dit doen ook toen hem (saw) dit moeilijk werd gemaakt, toen zijn sahaba werden gemarteld en vermoord, toen hij werd bedreigd en bespot en belasterd, toen de moslims werden geboycot en uitgehongerd door Qoraiesj. En hij bleef hieraan vasthouden zelfs toen hem de macht over Mekka werd aangeboden op voorwaarde dat hij deze activiteiten, oproepen en uitnodigen tot Islam en regeren met Islam, zou verlaten. Hij weigerde dit aanbod vanwege de voorwaarde die eraan werd gesteld! Dit betekent dat precies deze activiteit ook van ons geëist is, nu er net als toen geen regeren met Islam, oftewel geen Islamitische Staat Al Khilafa bestaat. En net zoals Islam betreffende salah uitlegt dat dit een plicht is en uiteenzet hoe en wanneer dit gedaan moet worden, zo maakt het voorbeeld van de Rasoel (saw) dus zowel duidelijk volgens welke methode we moeten werken aan dit doel.

Hizb ut Tahrir heeft zowel haar doelstelling als haar methode van werken voor deze doelstelling dus uit Islam gehaald. Het doel is het weder opnemen van de Islamitische manier van leven middels wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa. Ook de methode hiertoe is afkomstig uit Islam, want de methode volgt het voorbeeld van de Profeet (saw). De methode is het uitleggen van het correcte begrip van Islam, oftewel het uitleggen van de noodzaak tot leven volgens Islam, om tegelijkertijd van de moslims met dit correcte begrip van Islam en met macht en invloed, te vragen deze macht en invloed aan te wenden voor de wederoprichting van Al Khilafa. Zodat de mensen terug zullen kunnen gaan leven zoals zij willen, volgens Islam.

EM: Zowel uw doel als u methode is ons duidelijk. Hizb ut Tahrir wil Al Khilafa wederoprichten door de mensen te overtuigen van de noodzaak en de juistheid hiervan. Maar wij spreken u hier in Nederland, is dit ook het doel van Hizb ut Tahrir in Nederland? Is dit ook het doel van de media-woordvoerder Okay Pala?

OP: U bent niet de eerste die zo reageert nadat wij ons doel en onze methode hebben uitgelegd. Alvorens ik hier op in ga, jazeker is het doel van Hizb ut Tahrir ook het doel van Okay Pala. Ik ben een lid van de internationale Islamitische politieke partij Hizb ut Tahrir, dus hoe zou het doel van Hizb ut Tahrir niet mijn doel kunnen zijn? En ik ben overtuigd van de methode die Hizb ut Tahrir bepaald heeft, want ik ben overtuigd door de argumenten hiervoor van Hizb ut Tahrir. Dit is inderdaad de methode van werken geweest van de Profeet (saw), zo valt in iedere siera (levensbeschrijving van de Profeet (saw), red.) te lezen. En omdat de deliel achter het doel en de methode zoals gedefinieerd door Hizb ut Tahrir mij heeft overtuigd, heb ik mijn best gedaan om lid te mogen worden van deze Partij. Dus jazeker is het doel van Hizb ut Tahrir ook het doel van Okay Pala!

Maar in antwoord op uw vraag of dit doel van Hizb ut Tahrir ook het doel is van de activiteiten van haar leden wanneer dezen zich in Europa bevinden, we moeten eerst de situatie in Europa analyseren en correct beschrijven. Kijk, de Partij is duidelijk in haar doel: het realiseren van een renaissance op basis van de juiste ideologie Islam. En de Partij heeft beargumenteerd dat voor een renaissance nodig is dat er harmonie bestaat tussen enerzijds de mensen en hun ideeën en verlangens, en anderzijds de systemen en wetten waarvolgens de levens van de mensen geordend worden. En deze beschrijving van een renaissance door sjeich An Nabhani is de enige juiste beschrijving van de realiteit van renaissance. Want deze beschrijving past bij al de voorbeelden van renaissances in de geschiedenis, die van de moslims, die van de communisten en die van de kapitalisten. Maar dit terzijde. Nu zegt u mij eens, als wij morgen Al Khilafa zouden wederoprichten in één van de westerse landen, hoe kunnen we dan de renaissance die ons echte doel is realiseren? De mensen hier zijn immers voor het grootste deel geen moslims! Dus dan nog steeds zou er geen harmonie bestaan tussen de mensen en de manier waarop hun levens worden geordend. Dan zouden de mensen nog uitgenodigd moeten worden tot Islam, en dan pas zou een renaissance kunnen realiseren. Het doel is het vestigen van Al Khilafa in een van de moslimslanden, omdat daar iedereen al moslim is. Dan, als dit eenmaal plaatsgevonden heeft, dan zal de staat de mensen van Europe uitnodigen tot Islam. Door de intellectuele uiteenzetting van Islam, en door de mensen de schoonheid van de Islamitische manier van leven te tonen en te laten ervaren. Dus het doel van degenen van de Hizb in bijvoorbeeld Europa is niet om hier Al Khilafa te stichten. En dit is eigenlijk vanzelfsprekend. Het is enkel om de mensen bang te maken voor Islam, in de hoop te kunnen voorkomen dat zij zullen luisteren naar de argumenten voor Islam, dat sommige lieden dergelijke absurditeiten uitkramen.

EM: Wat is dan wel het doel van Hizb ut Tahrir in Europa?

OP: Ziet u, Hizb ut Tahrir draagt als kernidee met zich mee dat Islam de enigste juiste leiding voor de mensen is. Het biedt de juiste antwoorden op vragen, het biedt de juiste oplossing voor de problemen die horen bij het leven, en het biedt de juiste manier van aanbidding tot de Enige die dit toekomt, Allah (swt). Ik heb u al uitgelegd dat de belangrijkste reden dat Al Khilafa niet bestaat is dat de moslims het juiste begrip van Islam verloren zijn over tijd. Over tijd werd het inzicht dat Islam eist dat de problemen van de mensen opgelost worden volgens de Wet van Allah (swt) steeds verder naar de achtergrond verdrongen. En de moslim oemma heeft zelfs een tijd gekend, in een niet zo ver verleden feitelijk, dat Islam voor hen was zoals christendom is voor de meeste christenen. Men verrichte de rituelen van aanbidding tot Allah (swt) thuis, maar om de problemen van de samenlevingen op te lossen riep men op tot communisme dat het bestaan van Allah (swt) ontkent; of tot kapitalisme dat Allah’s recht op de heerschappij ontkent. Wij zien het als onze taak overal in de wereld om de moslims terug het juiste begrip van Islam te doen laten inzien. Het begrip van Islam dat de metgezellen van de Profeet, radhiallahoe ‘anhoem, en hun opvolgers tentoon spreiden.

Voor deze moslims was de noodzaak tot regeren met Islam, effectief dus de noodzaak tot het leven als moslim, nog duidelijk. Dit was voor hen een kwestie van leven en dood, een vitale kwestie. Toen de Profeet (saw) stierf, toen maakte men zich meteen zorgen over wie van hen zorg zou dragen voor de voortzetting van het regeren met Islam. Men koos toen Aboe Bakr. Toen diens opvolger ‘Oemar stierf, toen legde men aan zowel ‘Oethman en ‘Ali de optie voor om te regeren, om als Khalifa te fungeren, op voorwaarde dat zij dit zouden volgens de idsjtihaad van Aboe Bakr. Dit betekent dat de beste van moslims, de sahaba, eisten van hun kandidaten voor regeren dat zij met Islam zouden regeren. En in een ander voorbeeld, toen de mongolen Bagdad veroverden en de Khalifa daar doodden, toen was het de wali (gouverneur, red.) over Egyte die een leger uitstuurde om de mongolen te verjagen. Dit leger van de moslims versloeg de mongolen, en wat was toen het eerste dat de moslims deden? Zij kozen een nieuwe Khalifa! Oftewel zij herstelden de Islamitische Staat Al Khilafa. Dus de noodzaak tot het leven compleet volgens Islam was duidelijk bij hen, en wij werken in Europa om de moslims dit begrip terug te doen inzien.

Verder willen we onze ideologie Islam ook presenteren aan de niet-moslims. We willen hen tot Islam uitnodigen door hen de argumenten te presenteren van de juistheid van Islam, haar wetten en systemen en haar oplossingen voor de problemen. En door de mensen de onjuistheid van al de andere wetten en systemen en oplossingen te laten inzien. Ten slotte zien we het ook als onze taak om dit begrip van Islam, waaronder de moslims zich laten leiden in denken en verlangen enkel door de oordelen van Allah (swt), te beschermen. Want iedereen kan waarnemen dat in de westerse landen deze unieke persoonlijkheid onder vuur is komen te liggen.

EM: Wat bedoelt u daarmee precies? Wat is onder vuur komen te liggen?

OP: Tegenwoordig wordt door de leiders van de westerse landen enkel nog maar gesproken over “gematigde” versus “extremistische” moslims. Wanneer men kijkt naar de eigenschappen van degenen die men extremist of radicaal noemt, dan zijn dat altijd degenen die zeggen “mijn Heer is Allah, en Hij is de Enigste die goed en slecht bepaald en die mij in mijn leven leidt”. Om eerlijk te zijn, dit is de enigste juiste levenshouding voor een moslim. De mens is geschapen door Allah (swt), wij zijn Zijn (swt) dienaren. “Het oordeel komt enkel Allah toe”, zegt Hij (swt) in de Heilige Koran, en wij zien het als onze taak om de moslims hieraan te herinneren. Hij (swt) gebiedt dat wij Hem (swt) gehoorzamen, en omdat Hij de Schepper is, is dat Zijn recht. En gehoorzamen aan Hem (swt) omvat het vestigen van Al Khilafa omdat enkel dan Hij in alles gehoorzaamd zal worden. Het punt is echter dat de mensen die deze realiteit van Islam als uitgangspunt nemen voor hun leven, dat die steevast als “extremist” worden neergezet. Als we daarnaast kijken naar de mensen die gematigde moslim worden genoemd, dat zijn altijd de mensen die de rol van Islam beperken tot rituele handelingen van aanbidding salah, siyaam, enzovoort. Daarbuiten laten zij geen rol voor Islam en het oordeel van Allah (swt). Het is daarom dat bijvoorbeeld Wilders aangaf dat volgens hem “de helft” van de Koran verscheurd moest worden. Niet heel de Koran, let op, enkel de helft. Het deel dat spreekt over rituelen van aanbidding dat mag wel blijven. Maar het deel dat spreekt de andere zaken van het leven die Islam ordent, dat deel moet vergeten worden.

In Duitsland beschreef de minister van Binnenlandse Zaken, als ik me niet vergis, de autochtone Duitsers die Islam compleet willen beleven en die Islam als alomvattende levensordening hebben geadopteerd, als “home grown terrorists”. Met andere woorden, hij classificeerde iedereen die echt moslim wil zijn als terrorist. Dit betekent dat de vrome moslims als bedreiging worden neergezet, en wie dit inziet die realiseert zich dan dat deze opdeling in “gematigde” versus “extremist” in feite een aanval is op de moslim en zijn identiteit. De enigste moslim die geaccepteerd wordt door de westerse landen is de moslim die de helft van Islam vergeet.

EM: Veel mensen zullen uw aantijging betreffende de westerse landen verwerpen.

OP: Ongetwijfeld, maar dat doet niets af aan het feit dat dit de realiteit is. Kijk nu naar hetgeen heeft plaatsgevonden in Europa de voorbije jaren. Iedere keer dat een moslim uiting geeft aan een overtuiging door de ideologie Islam, dan resulteren oproepen tot verbod en deportatie naar landen die martelen en moorden. De moslim man mag niet het schudden van de hand van een vrouw weigeren. Doorlopend wordt opgeroepen tot een verbod op de hoofddoek. In België was recent nog ophef omdat steeds meer restaurants van moslim eigenaren stopten met de verkoop van alcohol, dat werd bijna als een misdaad gezien! Met andere woorden, iedere keer dat de moslim laat zien dat hij zich laat leiden door Islam, dan wordt hij bekritiseerd hiervoor en wordt hem verweten dat hij een extremist is, een radicaal, een potentiële terrorist. Zo probeert men gewoon de moslims te ontmoedigen om Islam als leiding te nemen.

EM: Wanneer u zoiets iets zegt, bent u dan niet degene die eigenlijk vijandig is?

OP: Er is niets vijandig aan het spreken van de waarheid, aan het uitleggen van hetgeen plaatsvindt in de realiteit.

EM: Wat voor rol ziet Hizb ut Tahrir dan voor zichzelf weggelegd in deze situatie?

OP: Eigenlijk datgene wat ik net heb gedaan. Islam is gewoonweg de juiste leiding voor het leven. Wie serieus de moeite doet om dit te onderzoeken, vrij van vooroordeel, die zal dit absoluut inzien. Dus het wegleiden van Islam is het wegleiden van het licht naar het duister. Het punt is dat dit wegleiden nooit wordt gepresenteerd als zodanig, maar altijd verscholen achter slogans als “werken aan samenleven” en “integratie”. Dus wij zien het als onze taak om de mensen de realiteit te laten inzien, om de mensen het bestaan van deze vijandschap in te laten zien, opdat zij zich door de mensen die vijandig zijn tegenover Islam niet zullen laten wegleiden van Islam tot dwaling. Maar als ik mag, dat is slechts een deel van hetgeen wij in Nederland als onze rol zien.

De door mij beschreven vijandschap is, helaas, ook slechts een deel van de vijandschap die bestaat tegenover Islam. Wie de geschiedenis van de landen van moslims een beetje kent die weet dat zij effectief gecreëerd zijn door de koloniale westerse staten. Allemaal, stuk voor stuk. Zij zijn losgerukt van Al Khilafa, en daarna is voor hen een leider aangesteld door dezelfde koloniale staten. Een leider, een koning of president, die eerst en vooral loyaal is aan zijn meesters in Londen, Parijs of Washington. En voor wie Islam of de moslims niets betekenen. Denk bijvoorbeeld aan Faisal bin Hoessein. Eerst door de Britten aangesteld als koning van het toen recent gecreëerde Syrië, en nadat de Fransen middels een coup daar de macht over hadden genomen, van het treinstation in Dimasjq geplukt door de Britten om naar Bagdad gebracht te worden, om als koning van Irak verder te gaan! Te belachelijk voor woorden, eigenlijk. Middels deze opsplitsing in verschillende landen hebben de koloniale staten de oemma van Islam willen breken, opdat men deze oemma onder controle zou kunnen krijgen. En middels de door hen aangestelde leiders in deze landen misbruiken zij nu de oemma van Islam voor hun eigen gewin. Miljarden worden in onze landen verdiend door westerse oliemaatschappijen, gouddelvers, en ik weet niet wie nog meer, terwijl de moslims in armoede leven. Professoren en doctoren moeten proberen rond te komen als taxichauffeur. Dit is ook een vorm van vijandschap, die wij vinden blootgelegd moet worden. De moslims moeten inzien dat uit hun huidige situatie onmogelijk iets goeds voor hen kan resulteren, en dus dat een fundamentele verandering in onze landen noodzakelijk is om vooruit te kunnen geraken in het leven. Wij moeten onze eigen toekomst terug in handen nemen, door weg te gaan van het kunstmatige nationalisme, door ons te verenigen achter de enige juiste leiding, Islam. En dus door in onze landen onze eigen staat weder op te richten, Al Khilafa. Wij zien het als een van onze taken om ook de moslims in Nederland deze realiteit van de landen waar de meesten van hen vandaan komen in te laten zien, en om hen het alternatief Al Khilafa te presenteren.

En ten slotte, zoas ik al zei zien we het ook als onze taak om de ideologie Islam te presenteren aan de niet-moslims. De Heilige Koran spreekt over Islam als “gezonden als Barmhartigheid”, en wie naar de situatie in de wereld kijkt, de wereld die wordt geordend volgens systemen en wetten die niets met Islam van doen hebben, die ziet dat er een noodzaak bestaat om te discussiëren en te debatteren over de weg voorwaarts. Kapitalisme regeert de wereld momenteel, en al dat wij zien is armoede in de wereld, zowel in het oosten als nu ook in het westen zelf. Twee miljard mensen die minder hebben dan dat u zou hebben wanneer u één euro per dag te besteden zou hebben! Kunt u zich daar iets bij voostellen, één euro per dag? Dan spreek ik nog niet over de criminaliteit in de wereld, van klein tot groot, die is zo wijdverbreid dat iedereen daar bang voor is, en ook moet zijn!

EM: Sorry dat we u hier even onderbreken, maar de kritiek is vaak dat het juist de moslims zijn die in Europa de criminaliteit gebracht hebben. Zijn zij niet veel meer vertegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken dan hun aandeel in de samenleving zou rechtvaardigen?

OP: De statistieken kunnen misschien wel kloppen, maar om daar Islam de schuld van te geven is natuurlijk larie. Het is ergens ook hypocriet: aan de ene kant probeert men om Islam uit de harten en hoofden van de jonge moslims te halen opdat zij net zoals de westerse mensen enkel zullen doen wat zij zelf willen in plaats van het Goddelijk Oordeel te volgen. En anderzijds bekritiseert men deze jongeren dan omdat zij stelen, enkel doen wat zij zelf willen en zich niets aantrekken van iemand! Volgens mij is dat het probleem: de mensen leven zonder te denken aan de Wet van Allah (swt), zonder te denken aan anderen. Ze denken enkel aan zichzelf, en als ze kunnen stelen van iemand dan is er niets dat hen hiervan weerhoudt behalve misschien de vrees om door de politie gepakt te worden. Als Islam de oorzaak voor criminaliteit zou zijn, dan zou juist in de landen van de moslims deze alledaagse criminaliteit van stelen en beroven aan de orde van de dag moeten zijn. Nu, er is wel degelijk grote criminaliteit in de landen van de moslims. Hun landen worden immers geregeerd door tirannieke criminelen. Maar aan de andere kant, de kleine alledaagse criminaliteit is zo goed als afwezig. Ten minste, op die plaatsen waar de westerse cultuur en haar normen en waarden nog geen wortel heeft geschoten…

Maar wat wij dus verder proberen, onze derde taak zo kan men zeggen naast het oproepen van de moslims tot de ideologie Islam en het openbaren van de vijandschap tegen deze ideologie, is de ideologie Islam te presenteren aan de niet-moslims. Sjeich An Nabhani heeft aan de hand van Islam ook de mens en zijn realiteit bestudeert, omdat Allah, de Verheven Schepper, middels Islam veel informatie over Zijn schepping geeft. De mens neemt ideeën aan als waar wanneer deze naar zijn mening de waargenomen realiteit correct beschrijven. Dus wat wij doen ter presentatie van Islam als alternatief is het conflict aantonen tussen de heersende ideeën in de westerse landen, de ideeën van kapitalisme hoofdzakelijk, en de realiteit van de mens en het leven. Om de onjuistheid en corruptie van de kapitalistische ideeën aan te tonen. Hun onjuistheid en corruptie is er in feite de oorzaak van dat de wereld geordend met kapitalisme zo door lijden en uitbuiting gekarakteriseerd wordt. En wij presenteren dan het idee van Islam, het correcte idee, in de hoop de mensen te kunnen leiden naar, nogmaals, hetgeen leidt van “duister naar licht”.

EM: Specifiek betreffende dit laatste, u zult toch niet ontkennen dat dit enige mate van vijandschap tegenover u oproept? Er wordt dan al snel geroepen “als het je niet bevalt, dan ga je toch weg?”.

OP: Dat is waar, maar is de opmerking die u aanhaalt een verstandige reactie? Als je een pad bent ingeslagen, en iemand komt bij jouw om je te waarschuwen voor de gevaren van dit pad, dan bestaan er slechts twee verstandelijke reacties. Je zoekt discussie en op basis van de argumenten accepteer je de boodschap van de waarschuwer. Of je zoekt discussie en middels argumenten weerleg je de boodschap van de waarschuwer. Om ogen en oren te sluiten voor een waarschuwer, daar is nog nooit iemand beter van geworden, maar dat is feitelijk wel wat men doet wanneer men zegt “als het je niet bevalt, dan ga je toch weg?”.

Kijk, in Nederland alleen plegen jaarlijks 1600 mensen zelfmoord. Bijna 100.000 pogingen tot zelfmoord worden ondernomen. Bij deze statistieken, hoeveel mensen zullen wel niet denken aan zelfmoord? Als je ziet dat de mensen zo ongelukkig zijn, en als je zoals de moslims weet dat de oorzaak hiervan is het feit dat men een verkeerd pad is ingeslagen, en je weet wat het juiste pad is, hoe kun je dan niet het debat zoeken met de mensen om hen jouw ideeën te presenteren? Als mens is dit onze plicht, en als moslim is het onze plicht om de mensen op te roepen tot wat het beste is voor hen. En voor deze reden schrijven wij de boeken en artikelen die anderen dingen doen laten zeggen als “als het je niet bevalt, dan ga je toch weg?”. En voor deze reden zoeken wij contact en debat met mensen van meningen, niet-moslim en moslim, op collectieve basis middels conferenties en op individuele basis. Omdat we er van overtuigd zijn dat onze ideologie, Islam, de verlossing inhoudt voor de mensen. En tot dusver is nog nooit iemand gekomen die ons het tegendeel heeft weten te bewijzen.

EM: Meneer Pala, wij zouden u aan het slot van dit interview met u nog een aantal specifieke kwesties willen bespreken.

OP: Gaat u gang.

EM: We zouden u willen vragen bijvoorbeeld naar de kwestie integratie, uw, of misschien beter de mening van Hizb ut Tahrir hieromtrent.

OP: Dat kan haast niet anders dan vanwege het feit dat men ons bekritiseert als “de partij die de integratie tegenwerkt”, hahaha.

EM: Klopt.

OP: Ik geef u ons idee. Eigenlijk is “samenleven” het onderwerp bij de kwestie integratie. Het is enkel dat de westerse landen in integratie de manier zien om samenleven tot stand te brengen, daarom wordt de kwestie “integratie” genoemd. Wij zeggen dat dit fout is. Volgens ons is samenleven enkel een kwestie wanneer er zich op een plaatsen mensen met verschillen bevinden. Wanneer iedereen in essentie dezelfde is, dezelfde fundamentele ideeën en opvatting meedraagt, dan bestaat de kwestie samenleven niet. Maar wanneer er mensen naast elkaar bestaan die niet dezelfde fundamentele opvattingen delen, dan is er de kwestie samenleven. Dus wanneer de al de mensen zeggen “je moet doen wat je zelf wilt” dan is er geen kwestie samenleven. Maar wanneer de ene mens zegt “je moet doen wat je zelf wilt” en de andere mens zegt “nee, je moet doen wat Allah wil”, dan ontstaat de vraag: hoe gaan deze mensen samenleven? Nu, wanneer je zogenaamd voor het “faciliteren van samenleven” spreekt over integratie, dan zeg je eigenlijk dat de ene groep moet opgaan in de andere groep. Dus je richt je eigenlijk tegen werkelijk samenleven, zeggen wij, omdat je voor samenleven verschillende groepen nodig hebt. Met integratie wil je aan de verschillen een einde maken, en zo probeert men in het westen de kwestie samenleven op te lossen: door de moslims weg te leiden van Islam, door hen te laten worden net zoals de westerse mensen die denken op basis van kapitalisme, zodat er nog maar één groep overblijft.

Wanneer wij zeggen tegen integratie te zijn dan moet dat dus niet begrepen worden als dat wij tegen samenleven zijn. Waar wij tegen zijn is de methode die integratie is, want deze is onmenselijk. Het is onmenselijk om mensen te dwingen bepaalde ideeën te verlaten om andere ideeën te adopteren. Dit is de absolute barbarij, en in conflict met Islam. Islam leert de mens dat hij respect moet hebben voor verschillen, en dit is enige juiste manier om het samenleven van verschillen te doen realiseren. Zo was ook de methode waarop Al Khilafa het samenleven met verschillen ordende. Zo werden de joden en christenen en zoroastriërs ondermeer tegemoet getreden door de moslims. Hen werd de ruimte gelaten om, binnen het kader bepaald door de Staat en dat nodig is voor iedere samenleving, het leven te leiden volgens de eigen inzichten.

EM: Onze tweede specifieke vraag betreft uw consequente weigering om deel te nemen aan de politiek in het westen. Enerzijds zegt u dus “wij zijn een politieke partij” en anderzijds “wij doen niet mee aan de politiek”.

OP: Dat is een goede vraag, en u lijkt inderdaad een inconsistentie in ons verhaal aan te halen. Maar laat ons eens samen denken, wat is politiek eigenlijk?

EM: Politiek is liegen?

OP: Tsja. Dat is mogelijk een eigenschap van de politiek specifiek in het westen, maar toch zeker niet de essentie van politiek. Politiek is het behartigen van de belangen van de mensen. Inderdaad, één manier om dit te doen is door middel van deelname aan de partij politiek zoals die bestaat in bijvoorbeeld Nederland. Maar deelname hieraan kent één vereiste: men moet de scheiding van kerk en staat accepteren en respecteren, anders mag men niet meedoen in dit land waar je naar veluidt toch zou mogen denken wat je wilt. Wat deze vereiste zegt is de politiek is voorbehouden aan mensen die de kapitalistische ideologie aanhangen, en daar wringt hem voor wat ons betreft de schoen. Meedoen met deze politiek vereist het verlaten van Islam, want het betekent het verlaten van het idee dat enkel Allah (swt) de problemen op kan en mag lossen. En dat is onacceptabel voor ons aangezien wij in volle overtuiging de ideologie Islam hebben geadopteerd als enigste juiste weg.

Maar dat betekent niet dat wij geen politiek bedrijven. De hierboven beschreven activiteiten, het bekritiseren van onjuiste ideeën en het presenteren van de juiste ideeën, dat zijn politieke activiteiten. Het schrijven van boeken en artikelen, het geven van lezingen, het discussiëren, alles om meningen te beïnvloeden, dat zijn allemaal politieke activiteiten. We proberen de mensen te leiden tot adoptie van de correcte ideeën, opdat ze op basis van correcte ideeën zullen oordelen en handelen, en opdat ze op basis van correcte ideeën de belangen van de mensen zullen behartigen. Dus ook al doen we niet mee aan de politiek hier, we zijn wel degelijk politiek. En ik denk dat we redelijk succesvol zijn in dit werk. De mensen spreken over ons, onze ideeën en onze opvattingen. U publiceert een gans nummer specifiek over ons. Anderen zoals instituut Clingendael bereiden zich voor op de relatie met de komende Islamitische Staat. Dus onze activiteiten beïnvloeden de mensen wel degelijk, alhamdoelillah.

EM: Hoe staat Hizb ut Tahrir tegenover de andere Islamitische partijen en bewegingen, meneer Pala, sommigen waarvan het niet altijd met de ideeën en opvattingen van Hizb ut Tahrir eens lijken te zijn?

OP: We moeten onderscheid maken tussen de Islam-gerelateerde kwesties open voor idsjtihaad en de kwesties die definitief zijn. Wanneer iemand zegt dat Islam niets met politiek van doen heeft, dan gaat dit in tegen een kernelement van Islam. Deze mening heeft niets met Islam te maken. Partijen en bewegingen die dergelijke meningen uiten, die baseren zich niet op Islam. En wat mij betreft heeft u vraag dus geen betrekking op hen. Met hen zou onze omgang beperkt blijven tot het aansporen van hen om de meningen van Islam te adopteren, en niets anders.

De realiteit van Islam is dat zij een fundament heeft, de geloofsbelijdenis of ‘aqieda. De mensen die dit fundament adopteren als bron van hun denken die baseren hun meningen op de openbaringen van Islam, de Koran en Soenna en hetgeen dezen naar verwijzen. Het is onjuist om te denken dat Islam over alles een definitief oordeel heeft geveld. Allah (swt) heeft ruimte gelaten voor onderzoek naar Zijn (swt) bedoeling met Zijn (swt) woorden. Dit was er bijvoorbeeld de reden voor Imaam Sjafi’i en Imaam Malik discussieerden over de vraag of het niet verrichten van het gebed nu een persoon tot ongelovige maakte of niet. Imaam Sjafi’i zei dat zit weliswaar een zonde was maar niet een daad van apostatie, maar Imaam Malik zei dat dit een daad van apostatie was. Ik wil hier niet in gaan op wie van de twee Imaams nu gelijk had, maar het punt is: wie zou over ook maar één van deze twee kunnen zeggen dat hij een slechte moslim was? Nee, wij waarderen beiden als grote geleerden die hun mening baseerden enkel en alleen op de openbaringen van Islam! Dat deze ruimte voor meningsverschillen bestaat in Islam daarin gaan veel zegeningen schuil, dit is de wijsheid van Allah (swt). Zo doende blijven de moslims denken en discussiëren over Islam, en blijft de religie jong en fris in hun hoofden en harten.

Wij realiseren ons deze eigenschap van Islam heel goed, en daarom appreciëren wij iedere mening die is gebaseerd op enkel en allen de openbaringen van Islam, wanneer Islam in een kwestie ruimte heeft gelaten voor meningsverschillen. En misschien ter completering van mijn verhaal, als straks Al Khilafa wordt gesticht dan interesseert het ons niet welke Islamitische mening wordt aangenomen als wet, en dit hoeft absoluut niet in alle gevallen het idee te zijn dat de Partij als mening heeft geadopteerd. Het gaat ons er om dat een Islamitische mening wordt gebruikt, en niets dan dit.

EM: Ten slotte meneer Pala, wanneer denkt u dat Al Khilafa gesticht zal worden?

OP: Als mens hoop ik snel, want Al Khilafa zal een einde maken aan de huidige situatie in de wereld, waarin de relaties tussen landen zijn gebaseerd op uitbuiting, op kolonialisme in vermomming, en waar voor de meeste mensen geldt dat zij een leven leiden in diepe armoede. En Al Khilafa zal een einde maken aan de laagheid waarvolgens momenteel de relaties tussen mensen vorm gegeven worden, waaronder enkel het recht van de sterkste geldt en waaronder de meerderheid met een minderheid kan doen en laten wat zij wil.

Maar ik verwacht ook dat Al Khilafa in een niet zo verre toekomst al wederopgericht zal worden. Want niet vergeten, wanneer de mensen in de landen van de moslims hiernaar worden gevraagd dan blijkt altijd dat een absolute meerderheid met Islam geregeerd wil worden. En wanneer de moslims mogen kiezen in een democratische verkiezingen, dan zijn het altijd de partijen die als het meest Islamitische gezien worden die winnen. Dat betekent dat de mensen Islam willen, enkel en alleen Islam. Het is voor deze reden ook dat de boodschap van de Partij zo een groot gehoor vindt bij de moslims, wat weer ten gevolge heeft dat de marionettenleiders in onze landen de Partij en haar leden met al het mogelijke bestrijd: gevangenname, marteling en moord.

U weet dat zelfs de leiders van deze wereld, de regenten in Washington en Londen, Al Khilafa en de ideologie Islam tot vijand nummer één hebben uitgeroepen. Denkt u dat ze zoiets zouden hebben gedaan indien zij geen dreiging van de aanstaande terugkeer van Al Khilafa zouden ervaren? Nee, Al Khilafa is nabij, zeer zeker zullen de mensen zich verheugen de dag van haar wederkeer.

Comments

comments

DELEN