De Profeet (saw) heeft gezegd:

”Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. Dus de leider is een herder en hij is verantwoordelijk, en de man is de herder van zijn familie en hij is verantwoordelijk, de vrouw is een herder in het huis van haar man en zij is verantwoordelijk, en de slaaf is de herder van de rijkdom van zijn eigenaar en hij is verantwoordelijk. En de man is herder over de eigendommen van zijn vader en hij is verantwoordelijk.” (Boechari & Moeslim)

• De metgezel Abdullah ibn Mas’oed (ra) was voor zijn bekering tot Islam een herder. De herder is iemand die een grote verantwoordelijkheid draagt. Het is een taak die veel geduld vereist gezien de schapen vaak traag zijn en hun tijd nemen wanneer ze grazen. Het was de taak van de Profeten voor hun Profeetschap.

• Ibn Hadjar Al Asqalani, de auteur van het bekende werk Fathoel Baari (uitleg van Sahih Al Boechari) stelde dat de wijsheid die schuilt achter het feit dat de Profeten herders waren, dat ze ervaring opdeden in het leiden van een kudde, vooraleer ze een natie moesten leiden. Als herder leert men om verdraagzaam, barmhartig en geduldig te zijn. Een herder is namelijk verplicht om zijn kudde te verzamelen, wanneer hij van de ene naar de andere plek verkast. Bovendien dient hij de veiligheid van zijn kudde te waarborgen door de schapen te beschermen tegen roofdieren. Hij bezit de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om een natie te leiden en hen te beschermen tegen interne-en externe vijanden.

Leermomenten voor de moslim

1. Verantwoordelijkheid: onze verantwoordelijkheid inzien.

2. Geduldigheid.

3. Schapen beschermen opdat hen geen schade wordt berokkend. Dit herinnert ons aan het concept van Taqwa waarbij men zichzelf tracht te beschermen tegen de bestraffing van Allah, door goede daden te verrichten en weg te blijven van zonden.

4. De herder weet wat het is om in verschillende omstandigheden te leven.

5. Dichtbij de natuur: Tafakkoer, overpeinzen van de schepping en het bestaan van Allah.

6. Een schaap is een makkelijke prooi wanneer hij niet wordt beschermd. Hij dient beschermd te worden en behoeft begeleiding, opdat hij niet door de wolf wordt opgegeten. In het huidige (politieke) klimaat zijn we als moslimgemeenschap een makkelijke prooi wanneer we ons niet gezamenlijk uitspreken en een blok vormen.

7. Verschillende soorten dieren. Zij dienen op verschillende manieren bejegend te worden. Wanneer we da’awa doen dienen we rekening te houden met de achtergrond van een persoon, zijn intellect, niveau en voorgeschiedenis.

8. Herder op samenlevingsniveau:

De Profeet (saw) heeft gezegd:

‘’Voorwaar de Imam (Khalifah) is als een schild, van waarachter jullie vechten en beschermd worden.” (Sahih Moeslim)

Het woord إنما duidt op een taalkundige stijl van restrictie, oftewel de overlevering sluit ieder ander persoon buiten de Imam (Khalifah) uit om te fungeren als schild voor de Moslims.

Imam an-Nawawi zegt over schild (djoennah) in de Sharh van Sahih Moeslim, dat het als bedekking fungeert, omdat het de vijanden belet om de gelovigen schade te berokkenen.

Comments

comments

DELEN